Rapport Hjälmarens fågelskär 2015

Om publikationen

Löpnummer:
2016:2
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
26
Publikationstyp:
Rapport
Framsida

För första gången har nu kolonihäckande sjöfåglar inventerats i hela Hjälmaren med en enhetlig och uppföljningsbar metodik. Inventeringen, som gjordes under försommaren 2015, är ett samarbete mellan Hjälmarens vattenvårdsförbund och länsstyrelserna i Södermanlands, Västmanlands och Örebro län samt ornitologer och båtförare från de olika länen. Inventeringen har finansierats med länsstyrelsernas medel för regional miljöövervakning och vi har inventerat enligt samma metodik som används i Vänern, Vättern och Mälaren (den så kallade Kristinehamnsmodellen).

Av Hjälmarens totalt 1300 öar och skär var det 80 stycken som visade sig vara aktiva fågelskär säsongen 2015. Bara ett 30-tal av dem var kända sedan tidigare. På fågelskären räknades totalt 4060 fåglar. Det fanns framförallt skrattmås, fisktärna, gråtrut, fiskmås, havstrut och storskarv på skären.

För att kunna följa hur det går för Hjälmarens fåglar över en längre tid planerar länsstyrelserna och vattenvårdsförbundet fortsatta inventeringar ungefär vartannat år. Då täcker man in både gynnsamma och sämre år för sjöfåglarna. Syftet är att med
hjälp av fåglarna följa eventuella miljöförändringar.

Kontakt