Elfiskeundersökning 44 Vattendrag 2015

Om publikationen

Löpnummer:
2016:9
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
Inget värde angivet
Sidantal:
153
Publikationstyp:
Rapport
Framsida

Inom detta projekt undersöktes 20 vattendrag som utgör vattenförekomster medan resterande vattendrag definieras som övrigt vatten.

Totalt fångades tio olika fiskarter och signalkräfta. Vanligast förekommande art var öring som påträffades vid 20 lokaler.

Signalkräfta och elritsa var även vanligt förekommande medan småspigg, bäcknejonöga och bäckröding endast förekom vid en lokal.
Vid elfiske i tio av lokalerna fångades ingen fisk. Vid några av lokaler bedöms orsaken vara relaterad till försurning.

Undersökningen av fiskfaunan i länet visar att 22 lokaler uppnår nivån god status som är det miljökrav Sverige har att följa i enligt EU-direktiven för miljön.

Kontakt