Ekosystemtjänster i ärendehandläggning och annan verksamhet

Om publikationen

Löpnummer:
2016:34
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
0349-4454
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
120
Publikationstyp:
Rapport
Framsida

Människan är helt beroende av att naturen levererar ekosystemtjänster för att kunna överleva. Rent vatten, mat, pollinering och byggnadsmaterial räknas till dessa. Ekosystemtjänster betonas i generationsmålet och är en förutsättning för att vi ska kunna uppnå miljökvalitetsmålen. Ett av miljömålsstrukturens etappmål anger att statliga myndigheter ska synliggöra ekosystemtjänster och ta hänsyn till dem i sin handläggning. En framtida leverans av ekosystemtjänster måste säkerställas genom att i beslut eller i andra sammanhang värdera dem idag.

Den här rapporten är tänkt att vara ett stöd för handläggare och beslutsfattare att kunna lyfta fram ekosystemtjänster i sitt dagliga arbete. I rapporten finns det beskrivet metoder och begrepp samt hur man kan kommunicera ekosystemtjänster. Målgrupper är tjänstemän inom länsstyrelser och Skogsstyrelsen men även kommuner och annan verksamhet har nytta av rapporten. Tillsammans måste vi i ökad grad ta hänsyn till naturens tjänster i våra handläggarrutiner och beslut.

Rapporten är framtagen av Ulf G. Sandström, Länsstyrelsen i Örebro län, på uppdrag av RUS (Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet). Representanter från RUS arbetsgrupp och Naturvårdsverket har ingått i projektets styrgrupp. Därtill har funnits en projektgrupp med representanter från flera länsstyrelser, Skogsstyrelsen och från forskning. Under arbetets gång har också en större workshop arrangerats för att få in synpunkter. RUS är ett samverkansorgan som ska stödja och samordna länsstyrelsernas och Skogsstyrelsens uppdrag att verka för miljömålen. I RUS styrgrupp ingår representanter från länsstyrelser, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting. Rapporten, bilder i form av en powerpointpresentation och annan dokumentation kring projektet finns att tillgå på www.rus.lst.se (stöd i åtgärdsarbetet).

Under arbetet med rapporten har avstämningar gjorts med Naturvårdsverkets regeringsuppdrag om en kommunikationssatsning för att synliggöra värdet av
ekosystemtjänster. Denna rapport ska ses som en del i att uppnå det av regeringen beslutade etappmålet om betydelsen av den biologiska mångfalden och värdet av ekosystemtjänster.

Kontakt