Vattenanknutna kulturmiljöer i Västmanlands och Örebro län

Om publikationen

Löpnummer:
2015:15
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
226
Publikationstyp:
Rapport
2015:15 Vattenanknutna kulturmiljöer i Västmanlands och Örebro län 

De vattenanknutna kulturmiljöerna utefter Hedströmmen är i hög grad präglade av århundraden av nyttjande av vattnets kraft för utvinning av järn. Huvudfårans norra delar är kantad av bruk och i biflödena ger sig den mer småskaliga järnproduktionen till känna. Den sydligaste delen flyter stilla genom ett öppet jordbrukslandskap som präglas av omfattande invallningsföretag, vilka påbörjades redan under 1500-talet för att skapa mer jordbruksmark.

Inom avrinningsområdet har ett 40-tal vattenknutna kulturmiljöer inventerats och värderats. Detta utgör ett gott underlag vid planering av åtgärder som syftar till att förbättra vattnets ekologiska status, men också vid naturvårdsåtgärder som faunapassager m m.

Utöver inventering och värdering har också en specialinventering av de dammar som är i bruk genomförts i Hedströmmens avrinningsområde. Projektets effekt förväntas bli en förbättrad kunskap om de kulturhistoriska värden som är knutna till vattenförekomsten Hedströmmen, vilket bidrar till att kulturmiljövården har ett bättre utgångsläge vid diskussioner kring konkreta åtgärdsförslag. Samtidigt får vi en förbättrad generell kunskap om de kulturmiljövärden som knyts till vattenförekomsten Hedströmmen och det kulturlandskap som ligger i anslutning till denna.

Kontakt