Miljömål för Örebro län 2015-2020

Om publikationen

Löpnummer:
2015:4
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
48
Publikationstyp:
Rapport
Omslag av rapporten Miljömål för Örebro län 2015-2020

Denna rapport fastställer att 14 av de 16 miljömålen är direkt relevanta för Örebro län. Miljömålet Storslagen fjällmiljö är inte relevant för länet eftersom denna naturtyp saknas här. Hav i balans samt levande kust och skärgård är endast indirekt relevant. Detta då länet inte gränsar till något hav men att vattnet i våra sjöar och vattendrag förr eller senare når havet. Syfte med föreliggande rapport är att fastställa att de 14 miljömålen med respektive preciseringar för ska gälla för Örebro län under perioden 2015-2020. Länsstyrelsen i Örebro län ansvarar för att driva arbetet för 13 av miljömålen. Skogsstyrelsen ansvarar för målet Levande skogar.

Rapportens mål är att alla som bor eller har verksamhet i länet ska arbeta mot samma regionala miljömål för att på så sätt verka för att de nationella miljömålen uppfylls. Tillsammans med rapporten Åtgärdsprogram för Örebro läns miljömål 2015-2020 ska denna rapport visa inriktningen för det miljöstrategiska arbetet hos myndigheter, kommuner och andra aktörer i länet under perioden 2015-2020. Med utökat samarbete och gemensamma insatser i länet ökar möjligheterna att miljömålen uppnås. Genom detta anpassas också de nationella miljömålen till regional nivå.

Vägledande för samhällets miljöpolitiska arbete är det av riksdagen fastställda svenska miljömålssystemet. Det består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt ett antal etappmål. Länsstyrelsen är den regionala myndighet som har den övergripande och samordnande rollen att driva arbetet att uppnå de 16 miljökvalitetsmålen, i vardagstal kallade miljömålen. Varje miljömål förtydligas genom preciseringar, olika antal beroende på miljömål.

Kontakt