En aktiv och strategisk Översiktsplanering Örebro

Om publikationen

Löpnummer:
2015:22
Diarienummer:
401-3517-2-15
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
83
Publikationstyp:
Rapport
aktiv-strategisk-oversiktsplanering

Varje kommun ska enligt plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön och ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Denna sammanfattande redogörelse är gemensam för länets 12 kommuner. Redogörelsen innehåller en sammanställning av statliga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse för översiktsplanens aktualitet och för kommunernas översiktsplanering generellt. Redogörelse utgår från de frågor som Länsstyrelsen särskilt ska uppmärksamma i planprocessen enligt 3 kap. 16 § PBL. Frågorna kan vid senare prövning utgöra grund för ingripande enligt 11 kap. 10§ PBL.

Kontakt