Rosta - riksintresse

Om publikationen

Löpnummer: 2012:17

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 19

Publikationstyp: Rapport

Framsida Rosta

Precisering och fördjupning av riksintresset utifrån
motivering och värdetext enligt beslut av Riksantikvarieämbetet
1996.

Örebro läns museum har på uppdrag av Länsstyrelsen i Örebro län utfört en fördjupad riksintressebeskrivning av bostadsområdet Rosta i Örebro.1 Rosta uppfördes 1948-52 och blev tidigt nationellt och internationellt uppmärksammat som förebild för svenskt flerbostadsbyggande. I befintlig motiv- och värdebeskrivning från 1996 saknas dock en precisering av vad som gav området denna status i folkhemmets bostadsbyggande samt en tydlig beskrivning av varför området är av riksintresse.

Syftet med en fördjupad riksintressebeskrivning är att precisera och förtydliga varför området är av riksintresse. Beskrivningen ska också utgöra kunskapsunderlag för vilka karaktärsdrag, kvaliteter och värden i miljön som är av riksintresse. Underlaget skall vidare ge stöd vid fysisk planering. Rumsliga sammanhang, stråk och platser, arkitektoniska element, kulörer och fasadmaterial är exempel på fysiska karaktärsdrag som kännetecknar miljöns byggnadsepok.

Riksintressebeskrivningen utgår från AKT-metoden, en metod som tidigare tagits fram vid Länsstyrelsen i Örebro län. Metoden innebär bland annat att Landskapskonventionens syn på landskapet tillämpas samt att en ökad vikt läggs vid socialhistoriska och historiska dimensioner i det analyserade landskapet.

Kontakt