KNÖL-kommunerna - riksintressen

Om publikationen

Löpnummer:
2012:27
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
176
Publikationstyp:
Rapport
Framsida

Arbetet omfattar fördjupade riksintressebeskrivningar inom de fyra KNÖL-kommunerna, Hällefors, Ljusnarsberg, Lindesberg och Nora i Örebro län. Inom KNÖL-kommunerna finns 19 riksintressen för kulturmiljövården. De allra flesta (alla utom tre) har direkt och främst anknytning till det historiska bergsbruket och järnframställningen som varit den primära drivkraften bakom miljöernas uppkomst och utveckling. De olika riksintresseområdena representerar olika tidsperioder och nivåer av bergshanteringen, med en viss övervikt av 1700- 1800 talens bergsmansgårdar och gruvdrift.

Vi har valt att tematisera analysens områden utifrån
fem olika huvudteman:

- Bergsmanslandskap
- Småstadsmiljöer
- Herrgårdsmiljö
- Brunnsmiljö
- Sockencentrum

Varje tema inleds med en introduktion för att sätta in de efterföljande riksintresseområdena i ett vidare historiskt och geografiskt sammanhang samt grund för eventuella förändringar av texter. Varje riksintresse beskrivs och analyseras därefter enskilt med en kort bakgrund, förslag på vilka fysiskt avläsbara uttryck som bör kopplas till riksintressets nyckelbegrepp samt en bedömning av brister i nuvarande beskrivning och förslag på förbättringar och justeringar, både av avgränsningar och av innehåll. De fysiskt avläsbara uttryck för riksintressets nyckelbegrepp som listas för
varje riksintresse utgör grund för förslag till nya motiv-
och uttryckstexter.

Kontakt