Klimatanpassning i fysisk planering

Om publikationen

Löpnummer:
2012
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
164
Publikationstyp:
Rapport

I skriften sammanfattas kunskapsläget idag, där mycket information kommer från framförallt
Boverket, SMHI (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut) och SGI (Statens
geotekniska institut).

Här ges konkreta tips och råd om hur man på kommunal nivå kan arbeta med klimatanpassning genom planinstrumenten i PBL och genom det processverktyg
som här utvecklats för att ta fram och integrera en klimatanpassningsplan i den kommunala verksamheten. Förhoppningen är att skriftens vägledande och konkreta karaktär ska innebära att kommunerna kommer ytterligare ett steg längre i sitt klimatanpassningsarbete.
Denna skrift har tagits fram i samarbete mellan länsstyrelserna, som en del i det uppdrag
som länsstyrelserna fick av regeringen 2009 att samordna och driva klimatanpassningsfrågorna i länen.

Kontakt