Folder Efterbehandling av naturgrustäkter

Om publikationen

Löpnummer: 2012:16

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 4

Publikationstyp: Broschyr/folder

Täktmiljö vid efterbehandling

Naturgrustäkter är en mycket artrik miljö som riskerar att försämras vid en efterbehandling. I foldern ges tips på vad du bör tänka på vid efterbehandlingen och hur du med enkla medel kan gynna arter och biologisk mångfald i en täktmiljö. Det är viktigt att skapa en varierad och solvarm miljö i täkten som gynnar insekter och blommande växter. Varför inte spara en brant så att backsvalorna kan häcka?

Kontakt