Folder Efterbehandling av naturgrustäkter

Om publikationen

Löpnummer:
2012:16
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
4
Publikationstyp:
Broschyr/folder
Täktmiljö vid efterbehandling

Naturgrustäkter är en mycket artrik miljö som riskerar att försämras vid en efterbehandling. I foldern ges tips på vad du bör tänka på vid efterbehandlingen och hur du med enkla medel kan gynna arter och biologisk mångfald i en täktmiljö. Det är viktigt att skapa en varierad och solvarm miljö i täkten som gynnar insekter och blommande växter. Varför inte spara en brant så att backsvalorna kan häcka?

Kontakt