Översvämningar i Örebro län

Om publikationen

Löpnummer:
2011:18
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
18
Publikationstyp:
Rapport

Rapporten visar större översvämningar, skyfall och höga flöden i länet under det senaste seklet med början från år 1900.

Översvämningsområden och risker beskrivs utifrån länets större avrinningsområden. Örebro län har drabbats av större översvämningar flera gånger under det senaste seklet. De flesta översvämningarna har inträffat under vårfloden men det finns också dokumentation från översvämningar under höst och sommar.

Vårfloden 1977 blev särskilt svår och flöden i länets vattendrag var lika med eller översteg ett hundraårsflöde. Uppskattningsvis översvämmades ungefär 15 000 hektar mark under våren 1977.

De största översvämningsområdena i länet finns i Arbogaån runt sjön Väringen och i Fellingsbro, i Eskilstunaån vid Kvismaredalen och vid tre större områden i Svartån uppströms Örebro. Större tätorter som drabbats av översvämningar i länet är Lindesberg, Nora, Karlskoga och Hallsberg. Översvämningsproblematiken har aktualiserats på grund av klimatförändringarna som kan innebära ökade översvämningsrisker.

Rapporten är en summering av resultatet från första steget i arbetet med EU:s översvämningsdirektiv (2007/60/EG).

Kontakt