Centrala Örebro - riksintresse

Om publikationen

Löpnummer:
2011:52
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
83
Publikationstyp:
Rapport
framsida centrala örebro

Samhällsförändringar av olika slag gör att kulturmiljövårdens riksintressen åter har kommit i fokus i kulturmiljövårdsarbetet. Till detta kommer att länsstyrelserna gemensamt tillsammans med Riksantikvarieämbetet har valt att prioritera arbete med kulturmiljövårdens riksintressen och att samverka i arbetet med dem.

Många organisationer har påtalat att de befintliga beskrivningarna av riksintressena inte motsvarar dagens krav på kunskapsunderlag i samhällsplaneringen. Synen på vad som konstituerar riksintressenas värde har också förändrat och i flera fall finns sannolikt skäl att med utgångspunkt från förbättrade beskrivningar av riksintresseområde överväga förändringar i såväl värdetexter (det formella beslutet omfattar kortfattade redogörelser för varje riksintresseområdes motiv och uttryck) som områdenas fysiska avgränsning. I några fall kan det till och med vara aktuellt att ompröva områdenas status som riksintresse.

Dagens underlag är med andra ord inte tillfredsställande som underlag för de avvägningar som krävs för att tillgodose kulturmiljövårdens intressen på samma villkor som andra samhällsintressen. Viktiga orsaker till denna brist är dels att riksintressebeskrivningarna formulerade i en annan samhällssituation och med en annan syn på kulturhistoriskt värde än dagens, dels att nya anspråk på landskapet ställer krav på ny kunskap.

Kontakt