Kulturvärden vid vattendrag i Örebro län - Timsälven och Trösälven

Om publikationen

Löpnummer:
2010-38
Diarienummer:
436-03042-2010
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
50
Publikationstyp:
Rapport

Huvudsyftet har varit att ta fram ett inventeringsunderlag för vattenanknutna kulturmiljövärden inom Västerhavets avrinningsområde i Örebro län. Det ska sedan generera
ett kunskapsunderlag för de kulturmiljövärden som finns vid och i anslutning till berörda vattendrag. Vattendragen har inventerats och kulturspåren identifierats och värderats. Syftet var även att bedöma var de vattenanknutna kulturspåren bildar sammanhängande kulturmiljöer. I bedömningen har även hänsyn tagits till hur fiske- och naturvårdsrestaureringsåtgärder eller andra förutsebara vattenverksamheter kan genomföras med hänsyn till och beaktandet av kulturmiljövärdena som en resurs.

Målet är att det ska finnas ett översiktligt kunskapsunderlag över kulturmiljöer i och i anslutning till sjöar och vattendrag i Västerhavets vattendistrikt i Örebro län. Målet är även att öka förståelsen för dessa miljöer och dess värden. Materialet ska vara ett arbetsredskap för framför allt handläggare på länsstyrelserna som arbetar med frågor kring vatten och
kulturmiljö.

Kontakt