Enskilda avlopp

Om publikationen

Löpnummer:
2010:6
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
26
Publikationstyp:
Rapport
Omslag av rapport Enskilt avlopp

Länsstyrelsen har under 2009 genomfört ett projekt om indelning av länet i hög och normal skyddsnivå vid utsläpp av fosfor från enskilda avlopp. I samband med projektet har även ett prioriteringsunderlag för inventering av enskilda avlopp tagits fram. Projektet har utmynnat i ett kartmaterial vars syfte är att underlätta kommunernas handläggning av ärenden om enskilda avlopp, samt möjliggöra att likartade bedömningar görs över kommungränserna.

Kontakt