Enskilda avlopp

Om publikationen

Löpnummer: 2010:6

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2010

Sidantal: 26

Publikationstyp: Rapport

Omslag av rapport Enskilt avlopp

Länsstyrelsen har under 2009 genomfört ett projekt om indelning av länet i hög och normal skyddsnivå vid utsläpp av fosfor från enskilda avlopp. I samband med projektet har även ett prioriteringsunderlag för inventering av enskilda avlopp tagits fram. Projektet har utmynnat i ett kartmaterial vars syfte är att underlätta kommunernas handläggning av ärenden om enskilda avlopp, samt möjliggöra att likartade bedömningar görs över kommungränserna.

Kontakt