Drumlinområdet - riksintressen

Om publikationen

Löpnummer: 2010:32

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2010

Sidantal: 24

Publikationstyp: Rapport

Framsida drumlineområdet

Fördjupad riksintressebeskrivning. Landskapsanalys
av natur- och kulturvärden i Drumlinområdet.

Syftet med undersökningen har varit att göra en landskapsanalys över riksintresseområdet Drumlinområdet i Örebro län. Drumlinområdet är klassat som riksintresse för både naturvården och kulturmiljövården, med lite olika gränsdragningar. Det område som behandlas i rapporten
omfattar båda riksintresseavgränsningarna. Landskapsanalysen ska förklara och analysera natur
- och kulturvärden i området.

Kontakt