Bebyggelse inom drumlinområde - riksintressen

Om publikationen

Löpnummer:
2010:43
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
35
Publikationstyp:
Rapport
Framsida

Riksintresset Drumlinområdet kännetecknas av ett övervägande öppet odlingslandskap och har en lång bebyggelsekontinuitet där bebyggelsen domineras av agrar bebyggelse. Inom området finns också byggnader som hänför sig till samhällsfunktioner, service-, religiösa och industriella ändamål.

Området uppvisar till största delen en bebyggelse som uppförts från mitten av 1800-talet och fram till tidigt 1900-tal, men det finns exempel på både äldre och yngre byggnader. Den äldre bebyggelsen ligger i allmänhet belägen på drumlinernas högsta punkt och av topografiska och kulturhistoriska skäl ligger gårdarna i rad efter varandra.

Överlag är den agrara bebyggelsen välbevarad men på grund av 1900-talets specialisering på spannmålsodling, och i vissa fall helt nedlagda jordbruksverksamheter, har flera av de äldre djurstallarna och andra agrara byggnader lämnats tomma, byggts om för annan verksamhet eller endast använts för förvaring. På mindre gårdar finns exempel på hur ladugårdarna omvandlats till häststall.

Också bland bostadshusen är statusen ofta god i bevarandesynpunkt. I viss utsträckning finns exempel på att fönsterbyten och tilläggsisolering har förändrat karaktären. Den så kallade Närkestugan är en typ av enkelstuga i två våningar, vilken är mycket vanlig i området. Många välbevarade exempel finns av denna byggnadstyp.

Kontakt