Strategi för byggnadsminnen och byggnadsminnesförklaringar i Örebro län

Om publikationen

Löpnummer:
2009:24
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2009
Sidantal:
17
Publikationstyp:
Broschyr/folder
Framsida

I Örebro län finns idag, i jämförelse med övriga län, relativt få byggnadsminnen. De som finns har dock en genomgående hög kvalitet och speglar var för sig väsentliga delar av länets historia. Det är Länsstyrelsens ambition att genom fortsatta byggnadsminnesförklaringar skydda det som är ”synnerligen märkligt” bland länets byggda kulturarv och på så vis komplettera bilden av Örebro län bland landets byggnadsminnen.

Byggnadsminnesförklaringar är en av Länsstyrelsens utpekade arbetsuppgifter inom
sakområdet. Arbetet med byggnadsminnesärenden är resurskrävande, och det är därför av betydelse att resurserna för byggnadsminnesarbetet används på ett genomtänkt och effektivt sätt för att uppnå största möjliga kulturmiljönytta.

Kontakt