Svenshyttan och Hällshyttan – en kulturhistorisk analys av två byar i Lekebergslagen

Om publikationen

Löpnummer:
2007:2
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2007
Sidantal:
49
Publikationstyp:
Rapport

Denna rapport ges ut för att öka uppmärksamheten och intresset för de natur- och kulturvärden som landskapet i och runt Svenshyttan och Hällshyttan innehåller.
Områdets historiska markanvändning har i kombination med de naturgivna förutsättningarna givit upphov till en speciell sammansättning av växter, svampar och djur. Sida vid sida finns idag dels arter som har svårt att överleva där modernt skogs- och jordbruk bedrivs, dels arter som kräver mer eller mindre årlig skötsel med bete, slåtter eller röjning. Denna speciella förening av arter och naturtyper i Svenshyttan-
Hällshyttan kan beskrivas som ett biologiskt kulturarv. Rapporten kommer förhoppningsvis också att tjäna både som inspirationskälla och som underlag för samarbeten
kring bevarande och utveckling av biologisk mångfald, mellan markägare, myndigheter och andra aktörer.

Kontakt