Natur- och kulturvärdenlängs Järleån

Om publikationen

Löpnummer:
2007:15
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2007
Sidantal:
46
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Järleån, som rinner mellan Norasjön och Väringen, är ett av Örebro läns större vattendrag. Ån och dess dalgång var från ungefär mitten av 1500-talet fram till 1900-talets början ett viktigt centrum för järnhantering. På flera platser längs vattendraget fanns då hyttor och hamrar som drevs av vattenkraften från Järleåns forsar. Av den en gång så betydande bruksverksamheten återstår idag bara lämningar. Dessa lämningar utgör dock viktiga kulturhistoriska värden som minner om den tid som en gång var.

I denna informationsbroschyr presenteras värdefulla natur- och kulturmiljöer i Järleån och dess närhet. Vi hoppas att skriften ska kunna användas för att hitta utflyktsmål i området och vara ett stöd för ökad förståelse för områdets natur- och kulturvärden.

Kontakt