Plan för restaurering av värdefulla sjöar och vattendrag i Örebro län 2006-2010

Om publikationen

Löpnummer: 2007:6

Diarienummer: 5011-01523-2007

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2007

Sidantal: 214

Publikationstyp: Planeringsunderlag

Omslag - Plan för restaurering av värdefulla sjöar och vattendrag

Denna plan ger en samlad beskrivning av hur arbetet med restaurering av vatten kommer att bedrivas i länet under perioden 2006-2010. Planen beskriver bland annat översiktligt vilka åtgärdsbehov som finns, vilka områden som prioriteras för åtgärder, hur åtgärder kan finansieras och vilka mål och strategier som finns med detta arbete.

Kontakt