Håller händer, illustration

Personligt ombud

Personligt ombud är en verksamhet som kommunen kan bedriva till stöd för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Kommuner som bedriver verksamhet med personligt ombud kan ansöka om statsbidrag hos Länsstyrelsen för delfinansiering.

Kommunens ansökan ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 1 mars årligen. Senast den 15 januari ska kommuner som tagit emot statsbidrag lämna en redovisning till Länsstyrelsen om hur bidraget har använts föregående år. Det är antalet anställda ombud som avgör hur bidraget fördelas mellan kommunerna.

Ansök om bidrag

Skicka in din ansökan om statsbidrag för verksamhet med Personligt ombud senast den 1 mars 2019. Gör så här:

 1. Fyll i blanketten:
  Ansökan om statsbidrag för verksamhet med Personliga ombud (word)Word
 2. Skicka påskriven och ifylld ansökan till:

  Länsstyrelsen i Örebro län
  Ellen Bäckman
  701 86 Örebro

Redovisa verksamheten

Kommuner som har tagit emot statsbidrag ska varje år lämna en redovisning över verksamheten till oss. Redovisningen ska ha inkommit till oss senast den 15 januari.

 1. Redovisa genom att fylla i blanketten:
  Redovisning av statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med personligt ombud (word)Word
 2. Skicka ifylld blankett till:

  Länsstyrelsen i Örebro län
  Ellen Bäckman
  701 86 Örebro

Ledningsgrupp ska finnas för verksamheten

För verksamheten med personligt ombud ska det finnas en ledningsgrupp. Här ska det ingå representanter från kommunen, landstingets primärvård och psykiatri, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Även patient-, brukar- och anhörigorganisationer ska erbjudas att delta.

När personliga ombud identifierar systemfel i samhället som påverkar gruppen negativt ska dessa brister rapporteras till ledningsgruppen. Utifrån dessa rapporter ska ledningsgruppen arbeta med att utveckla verksamheten och förbättra villkoren för personer med psykisk funktionsnedsättning.

För personer med psykiska funktionsnedsättningar

Personligt ombud ska arbeta på den enskildes uppdrag i syfte att den enskilde ska få sina rättigheter tillgodosedda och tillgång till samhällets utbud av vård, stöd och service utifrån önskemål och behov. Personligt ombud finns för personer:

 • som har psykiska funktionsnedsättningar och väsentliga svårigheter att utföra aktiviteter på olika livsområden
 • sammansatta och omfattande behov av vård, stöd och service
 • som har behov av långvariga kontakter med socialtjänst, primärvård och/eller den specialiserade psykiatrin och andra myndigheter
 • som är 18 år eller äldre.

Verksamhet i länet

Länsstyrelsen har även i uppdrag att tillsammans med Socialstyrelsen följa upp, stödja och utveckla verksamheterna med personligt ombud.

Kontakt