Illustration, nyckel till Sverige.

Integration

Länsstyrelsen driver och deltar i planering, organisering, genomförande och uppföljning av insatser för nyanlända, asylsökande och ensamkommande barn. Det sker på nationell, regional och lokal nivå i samverkan med kommuner, statliga myndigheter, företag, organisationer och föreningar.

Mottagande och etablering av nyanlända

Varje nyanländ ska utifrån sina förutsättningar få professionellt stöd att så snabbt som möjligt lära sig svenska, komma i arbete och klara sin egen försörjning. Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och länsstyrelserna har tillsammans med kommunerna ett gemensamt ansvar för bosättningen av nyanlända.

Mottagande av ensamkommande barn

Varje år kommer barn till Sverige för att söka asyl. De flesta anländer i sällskap med sina föräldrar men det finns även de som saknar medföljande vårdnadshavare. Dessa barn och ungdomar räknas som ensamkommande. Länsstyrelsen samordnar mottagandet av ensamkommande barn med fokus på att utveckla regional samverkan. Vi arbetar även för att det finns beredskap och kapacitet i kommunerna att ta emot ensamkommande barn.

Tidiga insatser för asylsökande

Tidiga insatser är verksamheter som är riktade till vuxna personer som söker asyl eller som har uppehållstillstånd men bor kvar på något av Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på kommunanvisning. Syftet med insatserna är att motverka passivisering under asyltiden och arbeta för att deltagarna snabbare kommer in i det svenska samhället. Länsstyrelsen arbetar för att stärka den regionala samverkan mellan kommuner, statliga myndigheter, organisationer i det civila samhället och andra relevanta aktörer.

Samhällsorientering

Samhällsorienteringens syfte är att underlätta den nyanlände flyktingens etablering och delaktighet i det svenska samhället. Informationen ska ges så tidigt som möjligt efter ankomst till kommunen.

Sök bidrag

För att stärka integrationen i länet kan kommuner söka bidrag för insatser som underlättar etableringen av nyanlända, asylsökande och ensamkommande barn.

Kommuner kan söka bidrag för att skapa beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet för nyanlända och ensamkommande barn. Bidragen kan bland annat användas för insatser som rör bostäder och bosättning.

Kommuner kan söka bidrag för att stärka och utveckla arbetet med flyktingguider och familjekontakter. Bidragen kan bland annat användas för att skapa nätverk och stödja språkinlärningen hos nyanlända, asylsökande och ensamkommande barn.

Utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter

Kommuner kan söka bidrag till verksamheter för asylsökande. Syftet är att underlätta etableringen i Sverige och skapa en meningsfull väntan under asylprocessen. Insatserna ska främja hälsa, öka kunskaperna i svenska språket och/eller öka kunskapen om det svenska samhället och svensk arbetsmarknad.

Tidiga insatser för asylsökande

Så söker du utvecklingsmedel inom integration

Har du funderingar på att söka utvecklingsmedel för insatser inom integration? I den här filmen kan du ta del av några saker som kan vara bra att tänka på.

Här finns material och dokument som är relevant till Länsstyrelsens integrationsarbete.

OrdförklaringarPDF

Presentation: Barn och unga i migrationPDF

Kontakt