Illustration, kugghjul

ANDT-förebyggande arbete

Länsstyrelsen samordnar länets ANDT-förebyggande arbete genom utbildning och stöd till kommuner, och tillsyn av kommunens kontroller av bland annat serveringstillstånd.

Länsstyrelsen har ett särskilt ansvar för att samordna och utveckla det förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) i länet. Målet är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk.

Vi samordnar insatser i det ANDT-förebyggande arbetet på regional nivå genom

 • utbildning och stöd till kommuner
 • tillsyn av kommunernas kontroll av bland annat åldersgränser, serveringstillstånd och rökförbud i offentliga miljöer.

Regional ANDT-samordning

Samarbete är en nödvändighet för framgång i ANDT-arbetet, inte minst inom det förebyggande området. En välfungerande samverkan mellan den regionala samordningen och tillsynen är också av stor betydelse för genomförandet av ANDT-strategin i länet.

Det praktiska arbetet sker i kommunerna och i regionen och varje kommun kan utifrån sin problembild identifiera vilka insatser som de vill prioritera.

ANDT i Örebro län

Det regionala ANDT-arbetet styrs av den gemensamma ANDT-strategin som är framtagen i en bred dialog med länets aktörer:

ANDT-strategi Örebro län 2017-2021

Strategin för Örebro län utgår från regeringens nationella strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (ANDT) 2016–2020. Det övergripande målet för regeringens och länets strategi är:

Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk. Länsstyrelsen har ett särskilt ansvar för att samordna och utveckla ANDT-arbetet i länet.


Den regionala ANDT-strategin bygger på kunskap om hur ett effektivt, långsiktigt och kunskapsbaserat arbete bör utformas. Innehållet utgör en gemensam plattform för ANDT-arbetet i Örebro län och underlättar gemensamt agerande. Strategin är också ett stöd för det lokala ANDT-arbetet.

Film om den regionala ANDT-strategin

Strategin har tagits fram i bred samverkan
Strategi för ANDT-arbetet i Örebro län 2017–2021 har tagits fram genom en bred dialog i länet. Våren 2016 presenterades den nationella ARegionNDT-strategin på en konferens i länet. På konferensen fanns representanter från civila sektorn, kommunerna, Region Örebro län och polisen för en första dialog om ANDT-prioriteringarna i länet. Därefter har Länsstyrelsen haft möten där innehållet i länets strategi diskuterats med kommunstyrelser, ideella organisationer, chefer inom polisen och med fokusberedning för folkhälsa inom Region Örebro län.

Styrgrupp
Styrgrupp för ANDT-arbetet utgörs av Samhällsråd T och består av:

 • landshövding
 • polisområdeschef
 • regiondirektör
 • representant för Örebro universitet.

Arbetsgrupp
Till styrgruppen finns en arbetsgrupp bestående av enhetschefer eller motsvarande i respektive organisation, universitetet representeras av en professor. Arbetsgruppen bereder styrgruppens möten.

Referensgrupp
I en referensgrupp möts representanter från respektive kommunstyrelse, regionstyrelsen samt ideella organisationer på länsnivå. I gruppen förankras länets ANDT-arbete.

Nätverks och samordningsgrupper
Ett antal nätverks- och samordningsgrupper finns i länet kring lokal ANDT-arbete, stödverksamhet för barn i familjer med missbruk, SMADIT (Samverkan mota alkohol och droger i trafiken), dopning och tobak. Gemensamt för grupperna är att arbetet sker i samverkan med andra intressenter i länet, exmeplevis kommunerna, regionen, polisen, ideella organisationer.

Målen med ANDT-arbetet

Strategin innehåller sex mål som tillsammans ska bidra till att uppnå det övergripande målet "Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk".

De sex målen är:

 • Tillgång till alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak ska minska.
 • Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och tobak eller debuterar tidigt med alkohol ska successivt minska.
 • Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt minska.
 • Kvinnor och män samt flickor och pojkar med missbruk eller beroende ska utifrån sina förutsättningar och behov ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet.
 • Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör och skadas på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska.
 • En folkhälsobaserad syn på ANDT inom EU och internationellt.

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016-20120: Mål och insatsområdenlänk till annan webbplats

Regeringens samlade strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitik 2016 - 2020länk till annan webbplats

Alkohol- och tobakstillsyn

Tillstånd för servering av alkoholdrycker och tillsyn av serveringsställen ligger hos kommunen. Kommunen ansvarar också för tillsynen av försäljningsställen för tobaksvaror och rökfria miljöer. Länsstyrelsen har ett regionalt tillsynsansvar, vilket innebär att vi ska göra tillsyn i länets kommuner. Vi ska även biträda kommunerna med information och råd och främja samarbete mellan olika tillsynsmyndigheter. Det centrala tillsynsansvaret ligger hos Folkhälsomyndigheten.

Vad gör Länsstyrelsen?

Arbetet sker främst genom olika samordnande insatser på regional nivå, exempelvis genom att anordna utbildningar, vägleda kommunerna i frågor som rör lagstiftning och genom tillsyn av kommunernas kontroll av bland annat åldersgränser, serveringstillstånd och rökförbud i offentliga miljöer.

Det är kommunerna som beslutar om serveringstillstånd och genomför tillsyn på restauranger och i butiker som säljer exempelvis folköl, tobak eller elektroniska cigaretter.

Det finns många regler som den som vill sälja alkohol, tobak och elektroniska cigaretter måste följa. Det är i första hand kommunerna som ansvarar för att dessa regler följs.

Länsstyrelsen ger kommunerna råd och stöd i detta arbete och ansvarar för att kontrollera att kommunerna gör det som lagen säger att de ska göra.

Länsstyrelsens uppgifter kan sammanfattas i följande punkter:

 • ge råd och stöd till kommunerna
 • se till att kommunerna fullgör sin uppgift på ett rättssäkert sätt
 • föra ut den statliga politiken regionalt
 • genomföra uppföljning och utvärdering av alkohol- och tobakslagens funktion och effekter inom länet
 • systematisera, sammanställa och analysera uppgifter om utvecklingen av konsumtionsmönster i länet

Länsstyrelsen ska också i sin verksamhet fånga upp viktiga frågor på lokal och regional nivå och att föra dem vidare till nationell nivå.

Råd och stöd till kommunerna

De som arbetar med tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter i kommunerna kan få vägledning från oss. Genom utbildningsinsatser, nätverksträffar och individuell rådgivning kan länsstyrelsen stötta kommunerna i deras tillsynsarbete. Länsstyrelsen samordnar även kontakter mellan kommuner och andra myndigheter.

Inom följande områden arbetar vi med vägledning och tillsyn:

 • serveringstillstånd
 • försäljning av folköl, tobak och elektroniska cigaretter
 • inom tobakslagens bestämmelser om rökfria miljöer.

Uppdrag om förstärkt alkohol- och tobakstillsyn 2016-2020

Länsstyrelsen har ett särskilt regeringsuppdrag om förstärkt alkohol- och tobakstillsyn mellan åren 2016-2020. I uppdraget ingår att utveckla och kvalitetssäkra arbetet med en strukturerad och likvärdig alkohol- och tobakstillsyn över landet.

I uppdraget ingår att:

 • Utveckla former för samverkan med relevanta aktörer på den regionala nivån.
 • Medverka till den nationella samordning som Folkhälsomyndigheten har i uppdrag att verka för inom ANDT-området i enlighet med En Samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016-2020 (skr. 2015/16:86)
 • Underlätta och stödja kommunernas arbete med tillsyn och tillståndsgivning inom området, genom kontinuerlig kompetensutveckling och annat relevant stöd.

Rökfria skolgårdar

Kopplat till uppdraget om förstärkt tillsyn av rökfria skolgårdar utförde Länsstyrelsen en kartläggning i december 2017. Kartläggningen innefattade besök på skolgårdar i hela Örebro län, och visar att rökning förekommer i hög utsträckning. Läs gärna rapporten för mer information.

 

Beslut alkohol- och tobaktillsyn

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2016-05-16 Tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen Degerfors kommun.pdf 3.2 MB 2018-05-21 08.48
2016-03-07 Tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen Karlskoga kommun.pdf 187.5 kB 2018-05-21 08.48
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2012-09-24 Tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen Kumla kommun.pdf 170.6 kB 2018-05-21 08.50
2012-09-17 Tillsyn av rökfria miljöer Kumla kommun.pdf 174.6 kB 2018-05-21 08.50
2012-09-03 Tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen Nora kommun.pdf 153.7 kB 2018-05-21 08.50
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2011-12-28 Tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen Nora kommun .pdf 109.3 kB 2018-05-21 08.51
2011-11-04 Tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen Örebro kommun.pdf 108.2 kB 2018-05-21 08.51
2011-06-15 Tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen Karlskoga kommun.pdf 94.5 kB 2018-05-21 08.51
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2009-12-22 Tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen Askersunds kommun.pdf 515.3 kB 2018-05-21 08.51
2009-12-21 Tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen Ljusnarsbergs kommun.pdf 99.9 kB 2018-05-21 08.51
2009-09-29 Tillsyn rörande kommunens ansökan av serveringstillstånd Lindesbergs kommun.pdf 24.9 kB 2018-05-21 08.51

Kontakt