Illustration, väderkvarn

Kulturhistoriska miljöer inom kommunen

Vårdar din kommun en kulturmiljö så att den bevaras för framtiden? Eller arbetar du för att göra en kulturmiljö mer tillgänglig och användbar? Du kan söka bidrag för det hos Länsstyrelsen.

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och landskap är gemensamma källor till kunskap och upplevelser. Kommuner kan söka statligt stöd från Länsstyrelsen för att vårda en kulturmiljö på ett sådant sätt att den bevaras för framtiden eller för att göra den mer tillgänglig och användbar för alla.

Bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer

Ett nationellt mål är att det ska finnas en mångfald av kulturmiljöer, byggnader och anläggningar som bevaras, används och utvecklas. Staten avsätter varje år pengar för kulturmiljövården. Vad pengarna får användas till står i förordningen om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer.

Kommuner som äger eller förvaltar en kulturhistoriskt värdefull byggnad eller miljö kan söka bidrag från Länsstyrelsen. Bidraget kan inte sökas av en statlig myndighet.

Vi kan bevilja bidrag till:

 • Vård av kulturhistoriska byggnader och miljöer som redan är skyddade som byggnadsminnen, kulturreservat eller ingår i ett riksintresse för kulturmiljövården.
 • Vård av värdefulla kulturmiljöer som ger särskild förståelse av historiska sammanhang eller som har särskild lokal eller regional betydelse.
 • Projekt som gör att kulturarvet blir mer tillgängligt och användbart för alla.

Förordning om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer (Regeringskanslietlänk till annan webbplats)

Här finns blankett och anvisningar för ansökan om bidrag för vård av och information om kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, kulturlandskap och fornlämningar.

Ansökans innehåll

Din ansökan ska innehålla

 • arbetsbeskrivning
 • kostnadsberäkningar
 • karta som visar aktuell kulturmiljö
 • nytagna foton som visar byggnaden/miljön.

Tid för ansökan

För att bäst kunna fördela bidragen behöver vi din ansökan senast den 15 oktober året innan arbetet planeras att utföras. Du kan inte ansöka om bidrag för åtgärder har påbörjats eller som redan har utförts.

Så här ser bidragsprocessen ut

 1. Du använder den avsedda blanketten och är noga med att få med alla handlingar som ska bifogas med ansökan.
 2. Din ansökan registreras på Länsstyrelsen.
 3. Om din ansökan inte är komplett skickas en begäran om komplettering till dig.
 4. Du skickar in din eventuella komplettering.
 5. I februari får Länsstyrelsen besked från Riksantikvarieämbetet om hur stort länets totala kulturmiljöanslag blir för det aktuella året.
 6. I mars eller april får du ett besked om att du får bidrag eller inte.
 7. Om du beviljats bidrag finns det oftast villkor om antikvarisk medverkan. Du som bidragssökande kallar därför till ett möte med den antikvariske experten innan arbetena startar.
 8. När arbetena avslutats kallar du Länsstyrelsen till slutbesiktning. Den antikvariske expert skickar sin rapport till dig och till Länsstyrelsen.
 9. Du har fått alla fakturor på arbetena. Efter betalning skickar du in kopior av dem och rekvisitionsblanketten till Länsstyrelsen.
 10. Ditt beviljade bidrag betalas ut.

Gör din ansökan så här

 1. Fyll i blanketten:
  Ansökan om bidrag till värdefulla kulturmiljöerPDF
 2. Skriv under och skicka blanketten till

  Länsstyrelsen i Örebro län
  Plan och kultur
  70186 ÖREBRO

Blankett och anvisningar för ansökan om bidrag till mindre omfattande vårdåtgärder på överloppsbyggnader (lilla byggnadsvårdsbidraget).

Vad gäller för bidraget?

 • Du kan söka bidrag för reparation av byggnad som inte längre används och som hotas av förfall.
 • Du kan få upp till 50 procent av kostnaderna, max 25 000 kronor per byggnad.
 • Åtgärderna ska utföras enligt anvisningar som lämnas efter besök av antikvarie.
 • Du kan inte få bidrag för ren uppsnyggning, modernisering eller bostadsanpassning.
 • Du kan inte kombinera byggnadsvårdbidraget med ROT-avdrag.
 • De planerade åtgärderna får inte vara påbörjade eller genomförda.

Tid för ansökan

Sista ansökningsdag för ansökan om bidraget är årligen den 1 april.

Läs mer

Här kan du läsa mer om vem som kan söka och vad du kan söka bidrag för

Lilla byggnadsvårdsbidraget, anvisningarPDF

Gör din ansökan så här

 1. Fyll i blanketten:
  Ansökan om lilla byggnadsvårdsbidraget (pdf)PDF
  Ansökan om lilla byggnadsvårdsbidraget (word)Word
 2. Skriv under och skicka blanketten till
  Mia.Geijer@lansstyrelsen.se eller Jonas.Jansson@lansstyrelsen.se

  Du kan också skicka blanketten till

  Länsstyrelsen i Örebro län
  Kulturmiljö
  701 86 ÖREBRO

Byggnadsvård

Om du ska vårda eller restaurera en kulturhistoriskt värdefull byggnad eller miljö kan det innebära extra kostnader. Du kan söka bidrag om du exempelvis behöver använda ett särskilt material eller en speciell byggnadsmetod för att bevara det kulturhistoriska värdet.

Vård av kulturlandskap och fornlämningar

Du kan söka bidrag för vård och skötsel av ett kulturlandskap eller en fornlämning om det innebär extra kostnader för de material eller metoder som krävs för att bevara kulturhistoriska värden. Det kan exempelvis gälla vid en lagning av en milsten eller slåtter av gräs på ett gravfält.

Ökad tillgänglighet och kunskap om värdefulla kulturmiljöer

Om du förbättrar tillgängligheten så att det blir lättare för alla att uppleva en värdefull kulturmiljö kan du ansöka om bidrag. Vi kan även ge stöd till projekt som syftar till att sprida kunskap om historiska händelser eller förlopp som en byggnad eller en miljö berättar om.

Exempel på åtgärder som kan få bidrag:

 • tillgänglighetsanpassning av den fysiska miljön
 • ta fram kunskapsunderlag
 • sätta upp informationsskyltar

Läs mer om tillgänglighet i kulturmiljöer på Riksantikvarieämbetets webbplats.

Tillgängligt kulturarv på Riksantikvarieämbetets webbplatslänk till annan webbplats

Anlita en antikvarisk expert

När vi beviljar bidrag för förvaltning av värdefulla kulturmiljöer sker det ofta med villkoret att åtgärderna ska genomföras under antikvarisk medverkan. En antikvarisk expert ska då följa arbetet, och se till att det utförs på ett sätt som bevarar det kulturhistoriska värdet. Experten som du anlitar ska uppfylla våra krav på kompetens, erfarenhet och lämplighet.

Expertens uppgifter är att:

 • följa arbetet och lämna anvisningar
 • dokumentera arbetet
 • efter avslutat arbete sammanställa en rapport om åtgärderna.

Kontakt