Illustration, Örebro slott

Kulturmiljö

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och fornlämningar är källor till upplevelser och kunskaper om vårt län. Länsstyrelsen beslutar om tillstånd att förändra skyddade kulturmiljöer och om bidrag för att vårda dem. Vi fördelar även arkeologiska uppdrag till företag.

Fornlämningar och arkeologi

Den som planerar ett arbete som riskerar att påverka eller förstöra en fornlämning behöver söka tillstånd från Länsstyrelsen. Kontakta oss om ni hittar ett fornfynd eller påträffar en skadad fornlämning.

Fornlämning och arkeologi

Kulturhistoriska miljöer inom kommunen

Kommuner som vårdar en värdefull kulturmiljö så att den bevaras för framtiden eller blir mer tillgänglig och användbar för alla kan ansöka om bidrag från Länsstyrelsen. Bidraget kan inte sökas av en statlig myndighet.

Kulturhistoriska miljöer inom kommunen

Kyrkliga kulturminnen

Många av Sveriges kyrkor, kyrkotomter, begravningsplatser och kyrkliga inventarier är skyddade genom kulturmiljölagen. Det gäller även kyrkor som sålts av Svenska kyrkan. En ändring i ett kyrkligt kulturminne kräver ofta ett tillstånd från Länsstyrelsen. Vi ger också råd om vård- och underhållsplaner.

Kyrkliga kulturminnen

Byggnadsminnen

Länsstyrelsen kan skydda en kulturhistoriskt värdefull byggnad eller miljö genom att förklara den som ett byggnadsminne. Den som planerar att göra ändringar i ett byggnadsminne behöver ett tillstånd från Länsstyrelsen. Vi fördelar även bidrag för vård av byggnadsminnen.

Byggnadsminnen

Tillstånd för metallsökare

Enligt kulturmiljölagen är det förbjudet att använda metallsökare utan tillstånd från Länsstyrelsen.

Tillstånd för metallsökare

Sevärda kulturmiljöer

I Örebro län finns många intressanta och sevärda kulturmiljöer. Allt från mäktiga gravfält till välbevarade trästäder.

Sevärda kulturmiljöer

Riksintressen

Ett område av riksintresse för kulturmiljövården är en kulturmiljö som har få eller inga motsvarigheter i regionen och landet. I Örebro län finns 54 områden av riksintresse för kulturmiljövården.

Riksintressen

Länsstyrelsen mål och ansvar i arbetet med kulturmiljö

Målet är att bevara historien i landskapet

Länsstyrelsens mål är att historien i landskapet ska bevaras som en resurs för framtiden, så att alla länsinvånare ska ges möjlighet att förstå den utveckling som skapat dagens samhälle.

Landskapet runt omkring oss har formats av människor och deras verksamheter under årtusenden. Lämningarna i landskapet är ett källmaterial som inte kan ersättas om det förstörs. Med kulturmiljöer menar vi mindre områden i detta landskap, områden som kan vara typiska för vissa tider eller innehålla spår från olika tidsperioder.

Länsstyrelsens ansvar

Länsstyrelsen har ett övergripande ansvar för att länets kulturmiljöer bevaras och brukas på bästa sätt. När vägar och andra större anläggningar planeras i länet, bevakar vi att värdefulla kulturmiljöer skyddas så långt det är möjligt.Vi bevakar även de kulturhistoriska värdena i länets kulturmiljöer som är av riksintresse. Utifrån Kulturmiljölagen och Miljöbalken hanterar Länsstyrelsen frågor om:

  • Skydd och tillstånd som rör fornlämningar
  • Byggnadsminnen
  • Kyrkor
  • Begravningsplatser
  • Kulturreservat

Kulturmiljöprogrammet

Länsstyrelsens kulturmiljöprogram består av två delar. Del 1 och del 2 ger en bred bakgrund till vår kulturhistoria och hur jordbruket utvecklats i länet.

Del 1 - Brukat och byggt i Örebro län

Del 2 - Ett län med många landskapöppnas i nytt fönster

Kontakt