Illustration, våtmark med vass

Lokala naturvårdsinsatser - LONA

Vill du genomföra ett projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa? Då har du möjlighet att få statligt bidrag till projektet.

Inga medel till nya LONA-projekt under 2019

Det finns för närvarande inga medel till att bevilja nya LONA-projekt under 2019, varken inom "vanliga" LONA eller LONA våtmark. LONA våtmark ingick i regeringens särskilda våtmarkssatsning som var tänkt att pågå år 2018-2020, men har avslutats.

Beviljade, pågående projekt fortlöper enligt besluten inom både "vanliga" LONA och LONA våtmark.

Om regeringens vårbudget medger ytterligare medel till LONA-satsningen, kan länsstyrelsen under året komma att återuppta handläggning av inkomna ansökningar för 2019. För ansökningar inom "vanliga" LONA med projektstart år 2020, är sista ansökningsdatum den 1 december 2019.

Lokala naturvårdssatsningen (LONA) ger möjlighet för kommuner, föreningar och privatpersoner att få statligt bidrag på 50 procent, för att genomföra projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa. Med LONA-medel kan du göra åtgärder för bland annat friluftsliv, biologisk mångfald och skydd av tätortsnära natur. Det är de lokala idéerna och önskemålen som ska vara drivkraften.

Länsstyrelsen beslutar vilka projekt som ska få bidrag. Pengarna kommer från Naturvårdsverket.

Kategorier för åtgärder i LONA-projekt

Åtgärderna i ett LONA-projekt ska kunna rymmas i en eller flera av följande kategorier:

 • Kunskapsuppbyggnad, till exempel inventeringar.
 • Framtagande av underlag, till exempel kommunala naturvårdsprogram eller underlag till bildade av kommunala natur- och kulturreservat.
 • Processen kring arbetet med områdesskydd, till exempel kostnader för värdering, förhandling, gränsmarkeringar och framtagande av skötselplan.
 • Vård och förvaltning, för skötsel av natur eller åtgärder för att främja friluftslivet, som till exempel spänger, stigar eller fågeltorn.
 • Restaurering av områden, naturtyper eller bestånd av arter.
 • Information, till exempel naturskoleverksamhet, guidningar, informationstavlor och broschyrer.
 • Restaurering och anläggande av våtmarker, till exempel igenläggning av diken, skapande av svämmiljöer, sumpskog eller tvåstegsdiken.
 • Förberedelsearbete inför restaurering eller anläggande av våtmarker.

Bidrag för lokala naturvårdsinsatser

Kommuner kan söka LONA-bidrag. En förening eller privatperson som har en projektidé kan presentera den för kommunen och föreslå att kommunen ställer sig bakom ansökan. Lokala idéer och önskemål ska vara drivkraften. Ansökningarna bygger ofta på lokala initiativ, till exempel från företag, föreningar eller markägare.

Så stort är bidraget

Kommunen kan få högst 50 procent av kostnaden för ett LONA-projekt som sökts för:

 • Kunskapsuppbyggnad
 • Framtagande av underlag
 • Områdesskydd för att skydda värdefull natur
 • Vård och förvaltning av områden, naturtyper eller bestånd av arter
 • Restaurering av områden, naturtyper eller bestånd av arter som bedöms värdefulla från naturvårdssynpunkt.
 • Information, folkbildning och annan kunskapsspridning inom naturvård och sammanhängande friluftsliv

Ansök om LONA-bidrag 

Din ansökan om projektbidrag ska göras senast den 1 december året innan.

Du ansöker via Naturvårdsverkets Register för lokala naturvårdssatsningar. För att få en inloggning kontaktar du Länsstyrelsen.

I registret kan du förutom att ansöka om bidrag också:

 • registrera bidrag
 • redovisa bidrag
 • söka information om projekt.

Projekten genomförs antingen i kommunens egen regi eller av en lokal aktör som tecknat avtal med kommunen. Det är alltid kommunen som är ansvarig, från ansökan till slutrapportering. LONA-bidrag kan inte ges till redan påbörjade åtgärder. Projekttiden kan vara upp till fyra år. Mer information finns hos Naturvårdsverket:

Lokala naturvårdssatsningen LONA (Naturvårdsverket)länk till annan webbplats

Upp till 75 procent av erhållna bidrag kan betalas ut under projekttiden. De återstående 25 procent betalas ut när projektet är slutfört.

Senast den 1 mars varje år ska de kommuner som fått bidrag lämna en verksamhetsrapport över hur projektet har utvecklats. Enklast är att fylla i en verksamhetsrapport direkt i LONA-registrelänk till annan webbplatst. Det gör du på sidan för ditt projekt under Rapportering/Generell information. Meddela Länsstyrelsen när du har fyllt i verksamhetsrapporten i Lona-registret.

Du kan också skicka in blankett till oss

 1. Fyll i, skriv under och skicka in blanketten för verksamhetsrapport:
  Blankett för LONA-verksamhetsrapportWord
 2. Skicka blanketten till:

  Länsstyrelsen i Örebro län
  LONA verksamhetsrapport
  701 86 Örebro

Avslutade projekt ska slutrapporteras senast tre månader efter avslutningsdatum. Vid slutrapporteringen går du in i LONA-registret och fyller i samtliga fält under fliken Generell information. Spara, skriv ut redovisningen och efter underskrift skickas den in till Länsstyrelsen.

 1. Fyll i, spara och skriv ut slutredovisningen från LONA-registret (under generell information)
  LONA-registretlänk till annan webbplats
 2. Skriv ut redovisningen och skicka den till:

  Länsstyrelsen i Örebro län
  LONA slutrapportering
  701 86 Örebro

Det är viktigt att löpande rekvirera medel enligt beslut för beviljade projekt. Glöm alltså inte att även rekvirera delsummor även om projektet löper över flera år. Använd Länsstyrelsens blankett för att rekvirera medel till LONA-projekt.

 1. Rekviera medel genom att fylla i blanketten:
  Blankett för rekvirering av LONA-medelWord
 2. Skriv under och skicka blanketten till:

  Länsstyrelsen i Örebro
  LONA rekvirering
  701 86 Örebro

Kontakt

Britt Sjöqvist

LONA

Rudy Hobbenschot

Våtmarks-LONA