Illustration, sjö

Stöd till naturvård

Vill du investera i naturvård, vattenvård eller miljö? Då kan du söka stöd för det hos Länsstyrelsen.

Stöd för lokala natur- och vattenvårdsinsatser

LONA-bidrag

Lokala naturvårdssatsningen (LONA) kan ge kommuner och andra lokala aktörer 50 procent (för våtmarksprojekt upp till 90 procent) i statligt bidrag till åtgärder som främjar natur, friluftsliv, folkhälsa och kunskapsuppbyggnad.

Stöd till lokala naturvårdsinsatser

LOVA-bidrag

Kommuner och andra lokala aktörer som vill genomföra lokala vattenvårdsprojekt för bättre vattenmiljö kan söka LOVA-bidrag. Du kan få stöd för åtgärder som rör övergödning, miljögifter kopplade till fritidsbåtar, omhändertagande av förlorade fiskeredskap samt olika restaureringsåtgärder.

Stöd till lokala vattenvårdsprojekt

Stöd för miljöinvesteringar

Stängsel mot rovdjur

Vill du skydda dina betande tamdjur? Du kan få stöd för att sätta upp stängsel mot rovdjur.

Miljöinvestering - stängsel mot rovdjur

Anlägga tvåstegsdiken

Vill du anlägga tvåstegsdiken på eller vid din åkermark? Du kan söka stöd för åtgärden om den bidrar till att förbättra vattenkvaliteten i våra vatten.

Miljöinvestering - anlägga tvåstegsdiken

Våtmark - vattenkvalitet

Vill du anlägga eller restaurera en våtmark eller damm? Du kan få stöd för åtgärden om den bidrar till att förbättra vattenkvaliteten i sjöar, vattendrag eller hav.

Miljöinvestering - vattenkvalitet

Våtmark - biologisk mångfald

Vill du anlägga eller restaurera en våtmark eller damm? Du kan få stöd för åtgärden om den bidrar till att öka den biologiska mångfalden.

Miljöinvestering - biologisk mångfald

Förbättrad vattenkvalitet

Vill du utföra vattenåtgärder i ett odlingslandskap? Du kan få stöd för åtgärder som bidrar till ökad vattenkvalitet.

Miljöinvestering - förbättrad vattenkvalitet

Engångsröjning av betesmark

Vill du röja betesmark för att öka natur- och kulturvärdet? Du kan söka stöd för engångsröjning av betesmark och slåtteräng för att du sedan ska kunna söka miljöersättning för den.

Miljöinvestering - engångsröjning av betesmark

Kontakt