Illustration, vindkraftverk

Energi och klimat

Länsstyrelsen leder det regionala arbetet med energiomställningen och minskad klimatpåverkan. Vi samordnar arbetet och ger stöd till näringsliv, kommuner och myndigheter i dessa frågor. Det handlar till exempel om regional energi- och klimatstrategi, ekonomiska stöd och arenor för samverkan och kunskap.

För att vi ska uppnå uppsatta energi- och klimatmål behöver näringsliv, kommuner och myndigheter samarbeta. Länsstyrelsen samordnar det regionala arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser, öka takten för energieffektivisering och öka andelen förnybar energi.

Vad gör Länsstyrelsen?

 • Ansvarar för att tillsammans med andra aktörer ta fram regionala energi- och klimatstrategier med utgångspunkt i riksdagens energi- och klimatmål.
 • Arbetar med att förmedla kunskap, ge inspiration och fördela ekonomiska stöd för att bidra till målen.
 • Arbetar för att energi och klimat ska bli en integrerad del i alla verksamhets- och politikområden.

Energi- och klimatprogram i Örebro län

Örebro läns energi- och klimatprogram har tagits fram gemensamt av

 • Länsstyrelsen i Örebro län
 • Region Örebro län
 • länets aktörer.

Vi vill genom energi- och klimatprogrammet erbjuda en plattform för samspel och samarbete på regional nivå. Programmet utgör en grund där gemensamt diskuterade mål och insatsområden presenteras.

Energi- och klimatprogram för Örebro län 2017-2020

Underlagsrapport till Örebro läns energi- och klimatprogram 2017–2020

Underlag för prioriteringar inom klimat och energi

Programmet fungerar som underlag för Länsstyrelsen och Region Örebro läns arbete och prioritering inom energi- och klimatområdet. Kommuner och andra organisationer har möjlighet att ansluta sig till programmet och anta hela eller delar som ett eget strategiskt dokument.

Ambitionen är att vårt län ska ligga i framkant med ett smart klimatarbete, fokuserat på tre områden:

 • minskade utsläpp av växthusgaser
 • förnybar energi
 • energieffektivisering.

Årlig energi- och klimatdag

Inom programmet bjuder Länsstyrelsen och Region Örebro län in till en årlig energi- och klimatdag.

2018 år konferens ägde rum den 16 november. Ett 80-tal åhörare var på plats för att lyssna på och inspireras av föreläsningar. Temat var nya möjligheter, beteende och konsumtion, framför allt ur ett kommunalt perspektiv.

Artikel om energi- och klimatdagen på Region Örebro läns webbplatslänk till annan webbplats.

Vision för energi- och klimatarbetet i Örebro län

I Örebro län tar vi vårt ansvar för att minska klimatutsläppen. Energin som används är förnybar, energianvändningen är effektiv och nettoutsläppen av växthusgaser går mot noll.

Övergripande mål

De tre målen ska leda till att vi år 2045 är ett klimatneutralt och resurseffektivt län utan nettoutsläpp av växthusgaser.

 1. Utsläppen av växthusgaser i Örebro län ska år 2030 vara 60 procent lägre än 2005 års nivåer.
 2. Energianvändningen i Örebro län ska år 2030 bestå av minst 80 procent förnybar energi.
 3. Energianvändningen i Örebro län ska år 2030 vara 50 procent effektivare jämfört med 2005.

Insatser för att uppnå vision och mål

För att uppnå energi- och klimatprogrammets vision och långsiktiga mål har sex olika insatsområden identifierats:

 • Resor och transporter
 • Energiförsörjning
 • Produktion och konsumtion av livsmedel
 • Företag och industrier
 • Byggnader och fastigheter
 • Övrig konsumtion.

Insatsområdena har identifierats utifrån möjligheter att skapa samarbete och samverkan mellan regionala aktörer. Det är områden där det finns goda regionala och lokala förutsättningar att skapa förändringar. Insatser inom områdena kan ha stor effekt för att minska länets klimatpåverkan.

Klimatet förändras av växthusgaser

Utsläpp av växthusgaser medför att klimatet förändras och blir varmare, vilket får stora globala konsekvenser. Människans påverkan på klimatet måste begränsas. Vi behöver använda energi på ett effektivare sätt, minska utsläppen av växthusgaser och framställa mer förnybar energi. Samtidigt måste vi förbereda oss på att havsytan höjs och att översvämningarna blir fler.

Vad orsakar förändringarna i klimatet?

Klimatförändringarna beror på människans utsläpp av gaser som reflekterar tillbaka jordens värmestrålning. Dessa värmereflekterande gaser i atmosfären kallas växthusgaser. En stor del av gaserna är koldioxid som bildas vid förbränning av fossila bränslen som kol, olja, torv och naturgas. Andra växthusgaser kommer från markanvändning, djurhållning, avfallshantering, ineffektiva vedpannor och från vissa industriprocesser.

Hur anpassar vi oss till ett förändrat klimat?

Länsstyrelsen samordnar det regionala arbetet med att anpassa det svenska samhället till ett förändrat klimat - klimatanpassning.

Länsstyrelsens arbete med klimatanpassning handlar om att öka kunskapen om klimatförändringen och dess konsekvenser. Genom dialog med andra ska vi stimulera till åtgärder för att förebygga framtida problem.

Klimatanpassning

Örebro läns energi- och klimatpris

Örebro läns energi- och klimatpris delas årligen ut i kategorierna Årets inspiratör och Årets föredöme. Prisutdelning sker på Handelskammaren Mälardalens Promotionmorgon 29 mars 2019.


Årets inspiratör
- en person eller organisation som inspirerat andra till insatser som leder till minskad klimatpåverkan, energieffektivisering eller omställning till förnybar energi.

Årets föredöme – ett företag, kommun eller organisation som genomfört åtgärder eller utvecklat produkter eller tjänster som på ett påtagligt sätt minskat klimatpåverkan eller energianvändningen, eller ökat användning av förnybar energi.

Bakom priset står Region Örebro län och Länsstyrelsen i Örebro län. Den som vill har haft möjlighet att nominera sin kandidat fram till den 21 februari. Vinnarna utses av Region Örebro läns samhällsbyggnadsnämnd.

Tidigare vinnare

Priset har delats ut sedan 2011. Tidigare vinnare är:

2017

Årets föredöme: Futurum Fastigheter

Årets inspiratör: Yahya Ayed

2016

Årets föredöme: Kopparbergs bryggeri

Årets inspiratör: Tullängsskolan

2015

Årets föredöme: Linde Energi

Årets inspiratör: Nils Holmdahl, Hélène Littmarck Holmdahl, Joel Holmdahl och Maria Danielsson från Finngården Rikkenstorp

2014

Årets föredöme: Kjellbergs Logistik

Årets inspiratör: Jonas Tannerstad, Örebrobostäder

2013

Vinnare: Skjutsgruppen

2012 

Vinnare: Lennart Lindkvist, driftsansvarig på fastighetsbolaget Klövern.

2011

Vinnare: Pilkrogs Åkeri, Lindesberg         

Kontakt