Illustration, vindkraftverk

Energi och klimat

Länsstyrelsen leder det regionala arbetet med energiomställningen och minskad klimatpåverkan. Vi samordnar arbetet och ger stöd till näringsliv, kommuner och myndigheter i dessa frågor. Det handlar till exempel om regional energi- och klimatstrategi, ekonomiska stöd och arenor för samverkan och kunskap.

För att vi ska uppnå uppsatta energi- och klimatmål behöver näringsliv, kommuner och myndigheter samarbeta. Länsstyrelsen samordnar det regionala arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser, öka takten för energieffektivisering och öka andelen förnybar energi.

Vad gör Länsstyrelsen?

  • Ansvarar för att tillsammans med andra aktörer ta fram regionala energi- och klimatstrategier med utgångspunkt i riksdagens energi- och klimatmål.
  • Arbetar med att förmedla kunska, ge inspiration och fördela ekonomiska stöd för att bidra till målen.
  • Arbetar för att energi och klimat ska bli en integrerad del i alla verksamhets- och politikområden.

Energi- och klimatprogram i Örebro län

Örebro läns energi- och klimatprogram har tagits fram gemensamt av Länsstyrelsen i Örebro län och Region Örebro län, i dialog med länets aktörer. Vi vill genom energi- och klimatprogrammet erbjuda en plattform för samspel och samarbete på regional nivå. Programmet utgör en grund där gemensamt diskuterade mål och insatsområden presenteras.

Energi- och klimatprogram för Örebro län 2017-2020

Underlagsrapport till Örebro läns energi- och klimatprogram 2017–2020

Underlag för prioriteringar inom klimat och energi

Programmet fungerar som underlag för Länsstyrelsen och Region Örebro läns arbete och prioritering inom energi- och klimatområdet. Kommuner och andra organisationer har möjlighet att ansluta sig till programmet och anta hela eller delar som ett eget strategiskt dokument.

Ambitionen är att vårt län ska ligga i framkant med ett smart klimatarbete, fokuserat på tre områden:

  • minskade utsläpp av växthusgaser
  • förnybar energi
  • energieffektivisering.

Klimatet förändras av växthusgaser

Usläpp av växthusgaser medför att klimatet förändras och blir varmare, vilket får stora globala konsekvenser. Människans påverkan på klimatet måste begränsas - vi behöver använda energi på ett effektivare sätt, minska utsläppen av växthusgaser och framställa mer förnybar energi. Samtidigt måste vi förbereda oss på att havsytan höjs och att översvämningarna blir fler.

Vad orsakar förändringarna i klimatet?

Klimatförändringarna beror på människans utsläpp av gaser som reflekterar tillbaka jordens värmestrålning. Dessa värmereflekterande gaser i atmosfären kallas växthusgaser. En stor del av gaserna är koldioxid som bildas vid förbränning av fossila bränslen som kol, olja, torv och naturgas. Andra växthusgaser kommer från markanvändning, djurhållning, avfallshantering, ineffektiva vedpannor och från vissa industriprocesser.

Hur anpassar vi oss till ett förändrat klimat?

Länsstyrelsen samordnar det regionala arbetet med att anpassa det svenska samhället till ett förändrat klimat - klimatanpassning.

Länsstyrelsens arbete med klimatanpassning handlar om att öka kunskapen om klimatförändringen och dess konsekvenser. Genom dialog med andra ska vi stimulera till åtgärder för att förebygga framtida problem.

Klimatanpassning

Kontakt