Medel för jämlik hälsa och lika rättigheter hos unga

Nu finns medel att söka för att stärka det hälsofrämjande och förebyggande arbetet för barn och unga. Projekt kan beviljas upp till 100 000 kronor under ett år. Sista ansökningsdag är den 30 november.

Under hösten 2019 kan kommuner och Region Örebro län ansöka om medel för att stärka det hälsofrämjande och förebyggande arbetet för barn och unga. Medlen ska gå till insatser som utvecklar och stärker den ordinarie verksamheten med koppling till något av följande politikområden:

  • Föräldraskapsstöd
  • Brottsförebyggande arbete
  • ANDTS
  • Mäns våld mot kvinnor (inklusive hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål)
  • Mänskliga rättigheter (inklusive barnrätt och funktionshinderpolitiken)

Vilka typer av insatser kan beviljas medel

Organisationen kan få medel till insatser som främjar hälsa och förebygger barn och ungas ohälsa. Det kan vara en insats som stärker redan befintligt arbete eller initierar en ny långsiktig satsning. Insatsen kan även innehålla aktiviteter som riktar sig till föräldrar eller barn och unga. Vidare kan medel beviljas för att stärka arbetet med mänskliga rättigheter inkluderat tillgänglighetsarbete eller bidrar till att tillämpningen av barnets rättigheter säkerställs i verksamheten.

Länsstyrelsen uppmuntrar sökande till att i möjligaste mån använda kunskapsbaserade metoder. Insatserna ska vara särskilt angelägna utifrån identifierade risk- och skyddsfaktorer i regionala/lokala uppföljningar eller utifrån identifierade behov i regionens/kommunens verksamhet.

Exempel på uppföljningar att utgå från:

Liv och hälsa ung (Region Örebro län)länk till annan webbplats

Elevhälsodatabas ELSAlänk till annan webbplats

Utifrån den nationella politiken är det av vikt att insatserna utgår ifrån ett jämlikhets-, jämställdhets- och barnrättsperspektiv.

Vilka organisationer kan ansöka om medel?

Kommuner i Örebro län och Region Örebro län kan ansöka om medel. Samverkan med andra aktörer såsom civilsamhällets organisationer eller samverkan mellan kommuner ses som positivt.

Hur stort belopp kan beviljas i medel?

Projekt kan beviljas medel upp till 100 000 kronor. Projekt i samverkan mellan flera kommuner kan beviljas större summa.

När ska insatserna genomföras

Insatserna kan pågå som längst från 1 januari 2020 – 31 december 2020, men kan bestå av kortare projekt eller enskilda insatser.

Målgrupp för projektet

Projektet ska i första hand rikta sig till de som direkt eller indirekt arbetar för att stärka barns rättigheter, främja hälsa eller förebygga barn och ungas ohälsa. I andra hand kan målgruppen också vara föräldrar, barn och unga eller andra identifierade grupper.

Ansökan

Sista ansökningsdag var den 30 november 2019.

Beslut och utbetalning av bidrag

Beslut om beviljade insatser meddelas senast den 20 december via e-post. Utbetalning sker i samband med beslut.

Bakgrund

Utifrån en ökad grad av ojämlikhet i hälsa i befolkningen och att regeringen uppmuntrar till att arbeta tvärsektoriellt med hälsofrämjande och förebyggande arbete utlyser Länsstyrelsen i Örebro län utvecklingsmedel under hösten 2019.

Ambitionen med utlysta medel är att skapa förutsättningar för sökande att utveckla och stärka den ordinarie verksamheten med fokus på ett universellt preventivt arbete.

Länsstyrelsen har i uppdrag att verka för att nationella mål kopplade till bland annat föräldraskapsstödlänk till annan webbplats, brottsförebyggande arbetelänk till annan webbplats, alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT)länk till annan webbplats, mäns våld mot kvinnorlänk till annan webbplats inklusive hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål mänskliga rättigheterlänk till annan webbplats inkluderat barnrättlänk till annan webbplats och funktionshinderspolitikenlänk till annan webbplats, får genomslag på regional och lokal nivå. Alla dessa uppdrag påverkar arbetet för en bättre folkhälsa.

Information för organisationer som fått medel beviljat

Organisationer som fått medel beviljat ska återrapportera projektet samt vara beredd att delta i möten för erfarenhetsutbyte under och efter projekttiden.

Projekt som beviljas medel ska om så är önskvärt kunna delta i arrangemang anordnade av Länsstyrelsen, under och efter projekttiden. Detta syftar till att utbyta erfarenheter och presentera sina framgångsfaktorer/resultat för att på så sätt sprida kunskaperna från projektet till andra aktörer i Örebro län.

Återrapportering ska ske på avsedd mall, som kommer att finns på Länsstyrelsens webbplats, till Länsstyrelsen senast två månader efter avslutat projekt. Ej förbrukade medel återbetalas.

Kontakt