Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Medel för jämlik hälsa och lika rättigheter hos unga

Under 2019 fördelade Länsstyrelsen medel för insatser i syfte att stärka det hälsofrämjande och förebyggande arbetet för barn och unga. Efter ett ansökningsförfarande där drygt 30 ansökningar inkom beviljades 20 projekt medel.

Under hösten 2019 kunde kommuner och Region Örebro län ansöka om medel för att stärka det hälsofrämjande och förebyggande arbetet för barn och unga. Medlen har gått till insatser som ska utveckla och stärka den ordinarie verksamheten med koppling till något av följande politikområden:

  • Föräldraskapsstöd
  • Brottsförebyggande arbete
  • ANDTS
  • Mäns våld mot kvinnor (inklusive hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål)
  • Mänskliga rättigheter (inklusive barnrätt och funktionshinderpolitiken)

Information för organisationer som fått medel beviljat

Organisationer som fått medel beviljat ska återrapportera projektet samt vara beredd att delta i möten för erfarenhetsutbyte under och efter projekttiden.

Återrapportering av projekt sker via avsedd mall senast två månader efter avslutat projekt. Ej förbrukade medel återbetalas.

Mall för slutrapport till medel för jämlik hälsa och lika rättigheter hos barn och unga Word, 41.5 kB.

Utifrån en ökad grad av ojämlikhet i hälsa i befolkningen och att regeringen uppmuntrar till att arbeta tvärsektoriellt med hälsofrämjande och förebyggande arbete utlyste Länsstyrelsen i Örebro län utvecklingsmedel under hösten 2019 för insatser under 2020.

Ambitionen med utlysta medel är att skapa förutsättningar för sökande att utveckla och stärka den ordinarie verksamheten med fokus på ett universellt preventivt arbete.

Länsstyrelsen har i uppdrag att verka för att nationella mål kopplade till bland annat föräldraskapsstöd Länk till annan webbplats., brottsförebyggande arbete Länk till annan webbplats., alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) Länk till annan webbplats., mäns våld mot kvinnor Länk till annan webbplats. inklusive hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål mänskliga rättigheter Länk till annan webbplats. inkluderat barnrätt Länk till annan webbplats. och funktionshinderspolitiken Länk till annan webbplats., får genomslag på regional och lokal nivå. Alla dessa uppdrag påverkar arbetet för en bättre folkhälsa.

Kontakt