Risk för vattenbrist i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Få hjälp med digitala verktyg som nyanländ

Har du nyligen kommit till Sverige och vill få hjälp med att använda digitala verktyg? Hubbar för digital kompetens är ett integrationsprojekt som är till för dig som är nyanländ.

Vilken hjälp kan du få?

Du kan få hjälp med hur du använder digitala verktyg för att bland annat

  • ansöka om jobb, utbildning eller lägenhet
  • få information från skolor
  • sköta bankärenden
  • boka vårdbesök eller tandläkarbesök
  • skicka e-post.

Vem kan få hjälpen?

Projektet är till för dig som har uppehållstillstånd men inte är svensk medborgare. Det vill säga, det är till för dig som ännu inte har ett svenskt pass. Alla som bor i Örebro län är välkomna. Vi finns i Karlskoga, Laxå, Lindesberg och Örebro.

Vill du få mer information?

Kontakta oss om du jobbar på kommunen eller inom folkbildningen och vill ta del av och implementera våra utbildningar och metoder.

Karlskoga, Degerfors och Hällefors

Om du vill få mer information kontakta:

Lasse Wahlsten
lars.wahlsten@karlskoga.se
Telefon 070-416 21 97

Ann-Christine Ferm, Karlskoga kommun

Laxå, Askersund och Hallsberg

Om du vill få mer information kontakta:

Mohammad Khalid Nazari
Khalid.nazari@laxa.se
Telefon 072-077 81 33

Mohammad Khalid Nazari, Laxå kommun

Örebro och Kumla

Om du vill få mer information kontakta:

Nawal Nima Ghata
Nawal.nima.ghata@orebro.se
Telefon 070-237 94 14

Nawal Nima Ghata, Örebro kommun

Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora

Om du vill få mer information kontakta:

Essam Issa
Essam.issa@lindesberg.se
Telefon 0581 816 34

Fatin Shakir
fatin.shakir@lindesberg.se
Telefon 0581 816 71

Porträttbild på Aida Baxholm

Mer om projektet i sin helhet

Välkommen att kontakta Aida Baxholm som är huvudprojektledare för Hubbar för digital kompetens.

Skicka e-post till Aida Baxholm


Projektets syfte och mål

Länsstyrelsen i Örebro län driver det länsövergripande projektet "Hubbar för digital kompetens" tillsammans med Karlskoga-Degerfors, Laxå, Lindesberg och Örebro kommuner. Projektet är treårigt (2020–2022) och medfinansieras av AMIF; EU:s Asyl, migrations och integrationsfond.

Projektets övergripande mål är att öka den digitala kompetensen hos tredjelandsmedborgare (TLM) inom länets kommuner. Genom att öka målgruppens digitala kompetens skapas förutsättningar för att alla ges lika rättigheter, skyldigheter samt möjligheter att ta del av det digitala samhället, dess stödfunktioner och service. 

Med stöd av digitala hubbar och genom erfarenhetsutbyte på EU-nivå tas en modell fram för systematiskt arbete med digital kompetens för TLM. Projektet syftar också till att stödja samarbete och kunskapsutveckling på europeisk, nationell, regional och lokal nivå kring att stärka en effektiv, inkluderande och hälsofrämjande arbetsmarknads- och samhällsetablering för TLM.

Bakgrund

I arbetslivet och i samhället i stort blir digital kompetens allt viktigare. Utebliven digital kompetens riskerar att försvårare inträde på arbetsmarknaden. Vi vet att många tredjelandsmedborgare (TLM) ofta saknar den digitala kompetens som krävs, vilket riskerar att fördröja deras etablering och integration.

Sedan 2015-2016 har migrationen till Sverige minskat, och fokus i integrationspolitiken har flyttats från inledande mottagande till andra utmaningar inom bland annat etablering och integration. En central fråga i detta arbete handlar om nyanländas möjligheter till att etablera sig i samhälls- och arbetsliv. Med anledning av detta har Länsstyrelsen tillsammans med fyra ovannämnda kommuner och med medel från Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) valt att driva detta projekt.

Genom att upprätta fyra digitala hubbar (en hubb per kommun) och genom erfarenhetsutbyte på EU-nivå kommer en modell för systematiskt arbete med digital kompetens för TLM att tas fram. Projektet har också som syfte att stödja samarbete och kunskapsutveckling på europeisk, nationell, regional och lokal nivå kring att stärka en effektiv, inkluderande och hälsofrämjande arbetsmarknads- och samhällsetablering för TLM.

Genomförande

För att nå projektets målsättningar kommer delregionala digitala hubbar att etablerats på fyra platser i länet (en hubb per medverkande kommun). Hubbarna är fysiska platser dit målgruppen kan vända sig för stöd och vägledning inom alla typer av digitala tjänster och verktyg. Hubbarna är placerade på en central plats, exempelvis i ett bibliotek eller i kommunhuset. Lokala delprojektledare ansvarar för respektive hubb i nära dialog med sina respektive kommunala förvaltningar. Hubbarna kommer även att vara mobila för att nå hela länet.

Projektet kommer att erbjuda utbildningar och stöd för både nyanlända och tjänstepersoner som möter målgruppen i sitt arbete utifrån identifierade behov. Hubbarna kommer även användas för utveckling av arbetssätt, verktyg och metoder.

Genom en ökad digital kompetens förväntas TLMs förutsättningar för egenmakt, delaktighet, god hälsa och förmåga att göra informerade val ha förbättrats. På längre sikt ska projektet ha bidragit till att ge TLM lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter att ta del av det digitala samhället, dess stödfunktioner och service, vilket innebär förbättrade förutsättningar för ett snabbare inträde på arbetsmarknaden och en påskyndad etablering i samhället.

Logotyper  för Karlskoga kommun, Laxå kommun, Lindesbergs kommun, Örebro kommun och Länsstyrelsen i Örebro län
Europeiska unionen. Asyl-, migrations- och integrationsfonden

Vi främjar migrationens möjligheter genom att driva projektet Hubbar för digital kompetens som medfinansieras av Asyl-, migrations-, och integrationsfonden.

Kontakt