Risk för vattenbrist i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Regional lägesbild vecka 23

Länsstyrelsen redovisar regelbundet lägesbilder om hur den ryska invasionen av Ukraina påverkar samhället i länet. Det här är lägesbild för vecka 23

Övergripande lägesbild

Migration:

 • Inga uppdaterade siffror gällande boenden i länet sedan 30 maj.
 • Antalet ensamkommande barn i länet är 24 varav 14 stycken har fått en anvisning till kommun (31 maj).
 • Gällande skolfrågan arbetar kommunerna med att försöka nå de barn som finns i kommunerna genom Migrationsverkets boenden men upplever det svårt att nå de barn som bor i EBO.

Cybersäkerhet: Inga rapporterade incidenter.

Försörjning av kritiska varor: Inga rapporter om brist på försörjningskritiska varor eller tjänster.

Kommunikation: Det kommunikativa läget bedöms som stabilt. Något förhöjt hos polisen med anledning av uppmärksammad allmän sammankomst och flera våldsbrott i Örebro på kort tid.

Kommunerna: Läget bedömds som stabilt.

Regionen: Arbetar fortsatt med planering och åtgärder utifrån det säkerhetspolitiska läget.

Behov av information, samverkan och åtgärder

 • Kommunerna önskar information om vart EBO bor i kommunerna
  för att kunna nå dessa med information gällande skolan.
 • Samverkan pågår mellan Länsstyrelsen, Region Örebro län, kommuner, civilsamhälleoch ett antal myndigheter inom länet, på strategisk och operativ nivå m.a.a. det säkerhetspolitiska läget, flyktingsituationen och näringslivspåverkan.

Åtgärder som länsstyrelsen har genomfört eller planerar

 • Kommundialoger pågår löpande med Migrationsverket och Länsstyrelsen inför att nya
  lagsstiftningen träder i kraft den 1 juni då skyddsbehövande kommer att anvisas kommunerna som blir ansvariga för boendeanskaffning. Det nya fördelningstalet på länsnivå för Örebro län är 752 (mot tidigare 2134). Per den 31 maj bor det 869 skyddsbehövande i länet på Migrationsverkets anläggningsboenden (ABO) vilket innebär 117 stycken fler än vad som ska komma att anvisas till länet. Hänsyn till skolbarn som påbörjat skolgång kommer att tas så långt det är möjligt i planeringen av överföring av boenden från Migrationsverket till kommunerna.

Kommunspecifikt

 • Örebro kommun har veckovisa inplanerade möten tillsammans med Migrationsverket och Länsstyrelsen inför övertagandet av boenden för skyddsbehövande. Även Karlskoga kommun har haft och planerar fler enskilda möten.
 • Flera kommuner rapporterar att de arbetar med omvärldsbevakning och enskilda kommuner har förstärkt IT-skydd samt förberedelse för incidenthantering.

Påverkan på funktioner i samhället

Måttlig påverkan:

 • Miljö och ekonomiska värden

Ingen påverkan:

 • Samhällets funktionalitet
 • Liv och hälsa
 • Grundläggande värden (demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter)
 • Nationell suveränitet
 • Förtroende

Påverkan på länet bedöms i dagsläget vara begränsad.

 • Miljö och ekonomiska värden: Viss till måttlig påverkan inom näringslivet exempelvis byggsektorn, transportnäringen och jordbruket. Påverkan orsakas främst av minskad import och produktionsbrist i utlandet, exempelvis på vissa byggmaterial. Minskning i uppfödning av slaktdjur, påverkan kan komma att uppstå längre fram. Viss oro för arbetskraft i skogsplantering och trädgårdsnäring. Höga priser på samtliga insatsvaror inom lantbruket.

Särskild lägesrapportering utbildningsfrågor

Särskild lägesrapportering utbildningsfrågor


FrågaSvar1. Hur har ni tagit in information från era kommuner?Länsstyrelsen i Örebro begär veckovis in lägesrapportering från samtliga kommuner. De senaste veckorna har vi utöver ordinarie frågor också inkluderat frågor kopplat till skolgång och utbildningsfrågor bland skyddsbehövande barn och unga från Ukraina. Frågorna lyfts också i våra nätverk och samverkansforum.


2. Hur stor andel av kommunerna i ert län har lämnat information?

Samtliga kommuner i länet har lämnat information.

3. Har ni någon uppfattning om huruvida det är många barn i kommunerna som ännu inte valt att börja skolan?

Inget nytt att rapportera.

Inskrivning av barn och ungdomar fortsätter och behovet anpassas utifrån var och hur länge de planerar att bo i respektive kommun. Utöver lägesrapport om belastning har vi inte fått några rapporter om barn och ungdomar som inte erbjuds skolplats.

4. Genomförs några särskilda insatser för att få fler barn att börja skolan?

Inget nytt att rapportera.

Kapaciteten inom skolan gällande mottagande av barn från Ukraina bedöms generellt som god i samtliga kommuner.

5. Hur ser det ut med tillgång till relevant personal? (ukrainsk-respektive rysktalande för modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål)? Söker ni aktivt sådan personal?

Inget nytt att rapportera.

Tidigare rapporter om svårighet med att finna tolkar. Arbetar med att hitta personal med språkkompetenser.

6. Vilka särskilda utmaningar ser ni just nu rörande att erbjuda skolgång till ukrainska barn i Sverige?

Inget nytt att rapportera.

Tidigare rapporter om att utmaningar finns gällande inskolning då tillräcklig svenska eller engelska för att kunna kommunicera med skolpersonal behövs.
Kommunerna har också rapporterat om omflyttning av barn och unga som ett hinder när man ska planera skolgång.
Det kan bli en utmaning för kommunerna att få fram lokaler och lärare speciellt på mindre orter.

Kontakt