Risk för vattenbrist i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Regional lägesbild vecka 19

Länsstyrelsen redovisar regelbundet lägesbilder om hur den ryska invasionen av Ukraina påverkar samhället i länet. Det här är lägesbild för vecka 19.

Övergripande lägesbild

 • Migration: Till och med den 3 maj bor 1240 skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet i länet. Flertalet bor på Migrationsverkets anläggningsboenden i Karlskoga (450 personer), Lindesberg (108 personer) och Örebro (244 personer). Antalet ensamkommande barn i länet är 26 varav 11 stycken har fått en anvisning till kommun.
 • Cybersäkerhet: Ingen kommun har rapporterat någon händelse kopplad till cybersäkerhet.
 • Försörjning av kritiska varor: Ingen kommun har meddelat brist på försörjningskritiska varor eller tjänster.
 • Kommunerna: Det kommunikativa läget bedöms som stabilt i samtliga kommuner.
 • Regionen: Arbetar fortsatt med planering och åtgärder utifrån det säkerhetspolitiska läget. Regionen rapporterar att hälsoläget bland flyktingar från Ukraina är god. Regionen har inte sett någon större ökning på vårdcentraler eller inom akutsjukvården. Men det finns risker gällande trångboddheten, bland annat vid utbrott av vinterkräksjuka på en av anläggningarna. Asyl och migrationshälsan informerar om svensk sjukvård och försöker få till hälsoundersökningar via boenden. På några boenden har vaccination av covid 19 erbjudits på plats, vaccinationsviljan är varierande. Regionen har genomfört informationstillfällen på
  boenden i länet samt med civilsamhället för att sprida information och kunna vara ett stöd i sjukvårdsfrågor inklusive möjligheter att göra undersökningar via asyl och migrationshälsan. Regionen ser ett fortsatt behov av informationsinsatser om syftet med hälsoundersökningar och vaccinationserbjudanden.
 • Arbetsförmedlingen: Har inte haft någon märkbar tillströmning av arbetssökande från Ukraina. Inga speciella åtgärder har gjorts kopplat till målgruppen utan de hanteras som övriga sökande och hänvisas till Platsbanken. Många arbetsgivare var intresserade av att anställa men såg det som en utmaning vad gäller språket . Jobbmässor är på gång som kan ge möjligheter.
 • Statens servicecenter: Tar emot en del arbetssökande individer från Ukraina gällande samordningsnummer. Antalet ärenden hos myndigheten som ansökt om samordningsnummer hos Skatteverket i Örebro och Karlskoga var v.16 74 personer och v.17 125 personer.

Behov av information, samverkan och åtgärder

 • Samverkan pågår mellan Länsstyrelsen, kommuner och ett antal
  myndigheter inom länet, på strategisk och operativnivå m.a.a. det
  säkerhetspolitiska läget och flyktingsituationen.
 • Ersättningsfrågan är central för kommunernas
  planeringsförutsättningar. Därför viktigt att Migrationsverket är tydlig
  med information om ersättning så snart som möjligt. Länsstyrelsen
  finner att kommundialogen gällande jämn fördelning försvårats av att
  förutsättningarna för mottagandet av massflyktingar inte är givna.

Åtgärder som länsstyrelsen har genomfört eller planerar

 • Regional rådet sammanträder på fredag.
 • Länsstyrelsen planerar möte med Migrationsverket i veckan gällande
  fortsatt arbete med jämn fördelning av boenden.

Kommunspecifikt

 • Kapaciteten inom skolan gällande mottagande av barn från Ukraina
  bedöms idag generellt som god i samtliga kommuner. Inskrivandet av
  barn och unga i förskoleklass, grund och/eller gymnasieskola har sakta
  börjat i ett par kommuner. Vissa utmaningar finns gällande inskolning då
  tillräcklig svenska eller engelska för att kunna kommunicera med
  skolpersonal behövs.
 • Karlskoga och Örebro kommun har mottagit flest barn och unga då de
  har två stora ankomstboenden. Karlskoga kommun har påbörjat en
  uppsökande verksamhet för att få en uppfattning om behovet av
  skolgång.
 • En kommun lyfter svårigheten med att hitta tolkar, men att arbetet pågår
  för att hitta personal med språkkompetens.

Samlad bedömning

Påverkan på länet bedöms i dagsläget vara begränsad.

 • Miljö och ekonomiska värden: Kommunerna har en splittrad bild av
  näringslivets utveckling beroende på att olika branscher dominerar i olika
  kommuner.
 • Viss till måttlig påverkan inom näringslivet exempelvis byggsektorn,
  transportnäringen och jordbruket. Påverkan orsakas främst av minskad
  import och produktionsbrist i utlandet, exempelvis på vissa byggmaterial.
  Minskning i uppfödning av slaktdjur, påverkan kan komma att uppstå
  längre fram. Viss oro för arbetskraft i skogsplantering och
  trädgårdsnäring. Höga priser på samtliga insatsvaror inom lantbruket.

Påverkan på funktioner i samhället

Måttlig påverkan:

 • Miljö och ekonomiska värden

Ingen påverkan:

 • Samhällets funktionalitet
 • Liv och hälsa
 • Grundläggande värden (demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter)
 • Nationell suveränitet
 • Förtroende

Kontakt