Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Regional lägesbild vecka 18

Länsstyrelsen redovisar regelbundet lägesbilder om hur den ryska invasionen av Ukraina påverkar samhället i länet. Det här är lägesbild för vecka 18.

Övergripande lägesbild

Sammanfattning av läget i länet, till exempel avseende migration, cybersäkerhet med mera. Läget hos kommunerna och regionen. Information från andra relevanta aktörer.

 • Migration: Till och med den 25 april bor 1109 skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet i länet. Flertalet bor på Migrationsverkets anläggningsboenden i Karlskoga (332 personer), Lindesberg (121 personer) och Örebro (269 personer). Sedan föregående rapportering har antalet skyddsbehövande i länet minskat bl.a. på grund av att Migrationsverket avvecklat tre tillfälliga korridorsboenden, där en del har placerats utanför länet.
 • Kapaciteten inom skolan och socialtjänst med anledning av mottagande av barn från Ukraina bedöms idag generellt som god. Viss utmaning inom socialtjänsten kan komma om antalet BUV skulle öka stort. En utmaning är planeringsförutsättningarna för skolan då målgruppen är ganska rörlig och byter boenden och kommun. Kommunerna är beroende av information från Migrationsverket gällande boende och placeringar av barn i kommun för att skapa bättre planeringsförutsättningar i skolan.
 • Cybersäkerhet: Ingen kommun har rapporterat någon händelse kopplad till cybersäkerhet.
 • Försörjning av kritiska varor: Ingen kommun har meddelat brist på försörjningskritiska varor eller tjänster.
 • Kommunerna: Det kommunikativa läget bedöms som stabilt i samtliga kommuner.
 • Regionen: Arbetar fortsatt med planering och åtgärder utifrån det säkerhetspolitiska läget. Under veckan anordnar regionen två informationsträffar om sjukvård för Ukrainska flyktingar.

Behov av information, samverkan och åtgärder

Fokus på samverkansbehov, kommunikationsinsatser och åtgärder som behöver hanteras på nationell nivå. Information från nationell nivå som er länsstyrelse har behov av.

 • Samverkan pågår mellan Länsstyrelsen, kommuner och ett antal myndigheter inom länet, på strategisk och operativnivå m.a.a. det säkerhetspolitiska läget och flyktingsituationen.
 • Ersättningsfrågan är central för kommunernas planeringsförutsättningar. Därför viktigt att Migrationsverket är tydlig med information om ersättning så snart som möjligt. Länsstyrelsen finner att kommundialogen gällande jämn fördelning försvårats av att förutsättningarna för mottagandet av massflyktingar inte är givna.

Åtgärder som länsstyrelsen har genomfört eller planerar

Åtgärder som länsstyrelsen genomför utöver linjeuppdrag.

 • Länsstyrelsen i Örebro län, deltar i och anordnar veckovis möten, samverkansforum och nätverk med olika aktörer inom länet, på strategisk och operativ nivå.
 • Länsstyrelsen hade i fredags möte med civilsamhället gällande Ukraina och flyktingsituationen.
 • Länsstyrelsen har redovisat utfallet av kommundialogen gällande föreslagna fördelningstal på kommunnivå. Ingen av Örebro läns kommuner har ansett sig ha tillräckligt med information kring förutsättningarna för att kunna erbjuda fler platser än de av Migrationsverket föreslagna. En omfördelning har därmed inte varit möjlig.
 • Länsstyrelsen har gjort sektorsövergripande analyser gällande energiförsörjning, finansiella tjänster, transport och hälsa, vård och omsorg.

Kommunspecifikt

Till exempel kommunspecifika avvikelser i lägesbilden, planerade eller vidtagna åtgärder, särskilda händelser, behov.

 • Örebro kommun ska ha ett informationsmöte för civilsamhället gällande flyktingmottagande. Migrationsverket och Nationellt metodstödteam mot prostitution och människohandel deltar för att informera om flyktingmottagande utifrån sina ansvarsområden.
 • Örebro kommun, Röda Korset och ÖrebroBostäder AB har tillsammans öppnat en gåvocentral där privatpersoner, företag och organisationer kan lämna gåvor som skänks vidare till flyktingar utifrån behov.

Samlad bedömning

Beskriv och motivera eventuella förändringar i bedömningen (jämfört med föregående rapportering):

 • Miljö och ekonomiska värden: Kommunerna har en splittrad bild av näringslivets utveckling beroende på att olika branscher dominerar i olika kommuner.
 • Viss till måttlig påverkan inom näringslivet exempelvis byggsektorn, transportnäringen och jordbruket. Påverkan orsakas främst av minskad import och produktionsbrist i utlandet, exempelvis på vissa byggmaterial. Minskning i uppfödning av slaktdjur, påverkan kan komma att uppstå längre fram. Viss oro för arbetskraft i skogsplantering och trädgårdsnäring. Höga priser på samtliga insatsvaror inom lantbruket.

Påverkan på funktioner i samhället

Måttlig påverkan:

 • Miljö och ekonomiska värden

Ingen påverkan:

 • Samhällets funktionalitet
 • Liv och hälsa
 • Grundläggande värden (demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter)
 • Nationell suveränitet
 • Förtroende

Kontakt