Risk för vattenbrist i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Regional lägesbild vecka 17

Länsstyrelsen redovisar regelbundet lägesbilder om hur den ryska invasionen av Ukraina påverkar samhället i länet. Det här är lägesbild för vecka 17.

Övergripande lägesbild

Sammanfattning av läget i länet, till exempel avseende migration, cybersäkerhet med mera. Läget hos kommunerna och regionen. Information från andra relevanta aktörer.

 • Migration: Till och med den 22 april bor 1374 skyddsbehövande i länet, 912 personer i Migrationsverkets anläggningsboenden, 389 st. i eget boende, 26 st. är barn utan vårdnadshavare (BUV) och 47 st. är registrerade men ej inskrivna.
  • Migrationsverket har idag ca 230 lägenheter med självhushåll med ca 944 boendeplatser i länet. Örebro läns fastställda fördelningstal är 2134 platser. Kommunerna i länet är beredda att ta sitt ansvar för mottagandet och anskaffa boenden men det kommer att bli en stor utmaning för några kommuner att hitta långsiktiga boenden i lägenheter med självhushåll.
  • Kapaciteten inom skolan och socialtjänst med anledning av mottagande av barn från Ukraina bedöms idag generellt som god. Viss utmaning inom socialtjänsten kan komma om antalet BUV skulle öka stort. En utmaning är planeringsförutsättningarna för skolan då målgruppen är ganska rörlig och byter boenden och kommun.
  • Flera som tidigare har ordnat eget boende (EBO) vänder sig nu till Migrationsverket och vill ha hjälp med boende via dem (ABO).
 • Cybersäkerhet: Ingen kommun har rapporterat någon händelse kopplad till cybersäkerhet.
 • Försörjning av kritiska varor: Ingen kommun har meddelat brist på försörjningskritiska varor eller tjänster.
 • Kommunerna: Det kommunikativa läget bedöms som stabilt i samtliga kommuner.
 • Regionen: Arbetar fortsatt med planering och åtgärder utifrån det säkerhetspolitiska läget.

Behov av information, samverkan och åtgärder

Fokus på samverkansbehov, kommunikationsinsatser och åtgärder som behöver hanteras på nationell nivå. Information från nationell nivå som er länsstyrelse har behov av.

 • Samverkan pågår mellan Länsstyrelsen, kommuner och ett antal myndigheter inom länet, på strategisk och operativnivå m.a.a. det säkerhetspolitiska läget och flyktingsituationen.
 • Ersättningsfrågan är central för kommunernas planeringsförutsättningar. Därför viktigt att Migrationsverket är tydlig med information om ersättning så snart som möjligt.

Åtgärder som länsstyrelsen har genomfört eller planerar

Åtgärder som länsstyrelsen genomför utöver linjeuppdrag.

 • Länsstyrelsen har i samverkan med Migrationsverket via befintliga nätverk informerat och fört dialog med kommunerna om uppdraget om jämn boendefördelning och utbudet av möjliga boendeplatser. Länsstyrelsen har även haft dialog med kommunledningarna om flyktingmottagande och länstalen.
 • Länsstyrelsen deltog den 22 april på ett möte med Regionen och näringslivsfrämjande aktörer gällande den ryska invasionen i Ukraina.
 • Länsstyrelsen har startat ett nätverk ”Läget i lantbruksbranschen” där flera av lantbruksbranschens aktörer rapporterar om utvecklingen inom lantbrukssektorn.

Kommunspecifikt

Till exempel kommunspecifika avvikelser i lägesbilden, planerade eller vidtagna åtgärder, särskilda händelser, behov.

 • Migrationsverket kommer att ha ett ankomstboenden i Karlskoga kommun och ett i Örebro kommun. Övriga tillfälliga korridorsboenden med mat är under avveckling. Inga kommunala evakueringsboenden är aktuella i länet.
 • En kommun kommer genomföra en informationskampanj om hur det går till när barn omhändertas. Detta med anledning av ryktesspridning om att kommunen omhändertar barn. Kommunen planerar att genomföra informationskampanjen tillsammans med trossamfund bl.a.

Samlad bedömning

Beskriv och motivera eventuella förändringar i bedömningen (jämfört med föregående rapportering):

 • Liv och hälsa: Sammantaget har personalläget förbättrats i kommunala vård- och omsorgsverksamheter och regionen bedömer hanteringen av covid-19 som stabil.
 • Miljö och ekonomiska värden: Kommunerna har en splittrad bild av näringslivets utveckling beroende på att olika branscher dominerar i olika kommuner.
 • Viss till måttlig påverkan inom näringslivet exempelvis byggsektorn, transportnäringen och jordbruket. Påverkan orsakas främst av minskad import och produktionsbrist i utlandet, exempelvis på vissa byggmaterial. Minskning i uppfödning av slaktdjur, påverkan kan komma att uppstå längre fram. Viss oro för arbetskraft i skogsplantering och trädgårdsnäring. Höga priser på samtliga insatsvaror inom lantbruket.

Påverkan på funktioner i samhället

Måttlig påverkan:

 • Miljö och ekonomiska värden

Ingen påverkan:

 • Samhällets funktionalitet
 • Liv och hälsa
 • Grundläggande värden (demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter)
 • Nationell suveränitet
 • Förtroende

Kontakt