Risk för vattenbrist i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Regional lägesbild vecka 15

Länsstyrelsen redovisar regelbundet lägesbilder om hur den ryska invasionen av Ukraina påverkar samhället i länet. Det här är lägesbild för vecka 15.

Övergripande lägesbild

Sammanfattning av läget i länet, t.ex. avseende migration, cybersäkerhet m.m. Läget hos kommunerna och regionen. Information från andra relevanta aktörer.

 • Migration: Till och med den 8 april har 1058 personer varav 287 familjer registrerats på Örebrokontoret. Till och med den 8 april finns 975 personer med boendeadress i länet. 453 personer finns på ankomstboende, 345 personer med eget boende, 158 personer är ej inskrivna och 19 barn utan vårdnadshavare.
 • Ensamkommande barn: Totalt 19 barn utan vårdnadshavare boende i länet. Inga barn från barnhem mottagna i länet. Ingen rapporterad belastning inom socialtjänsten.
 • Cybersäkerhet: Ingen kommun har rapporterat någon händelse kopplad till cybersäkerhet.
 • Försörjning av kritiska varor: Ingen kommun har meddelat brist på försörjnings kritiska varor eller tjänster.
 • Kommunerna: Inga incidenter kopplade till det säkerhetspolitiska läget har rapporterats denna vecka. På grund av det kraftiga snöovädret i slutet av förra veckan påverkades verksamheten i vissa kommuner, störningar i trafiken rapporterades också under torsdagen och fredagen. Det kommunikativa läget är stabilt, något ökad efterfrågan gällande det säkerhetspolitiska läget märks hos befolkningen.
 • Regionen: Arbetar fortsatt med planering och åtgärder utifrån det säkerhetspolitiska läget, framför allt hälso och sjukvård för ukrainska flyktingar.
 • Arbetsförmedlingen arbetar med att ta fram rutiner för att förmedla och matcha behov av anställningar samt hur arbetssökande flyktingar ska anmäla sig till Arbetsförmedlingen. Flera arbetsgivare i länet uttrycker att det finns rätt kompetens hos flyktingar som kommit till länet. Viktigt att samordningsnummer kommer på plats.

Behov av information, samverkan och åtgärder

Fokus på samverkansbehov, kommunikationsinsatser och åtgärder som
behöver hanteras på nationell nivå. Information från nationell nivå som er
länsstyrelse har behov av

 • Samverkan pågår mellan Länsstyrelsen, kommuner och ett antal myndigheter
  inom länet, på strategisk och operativnivå m.a.a. det säkerhetspolitiska läget och
  flyktingsituationen.
 • Det finns ett fortsatt behov av samordning av information från nationella
  myndigheter till kommunerna. P.g.a. stora informationsflöden leder detta till en
  utmaning för regional och lokal kommunikationsplanering.
 • Sju av länets kommuner har gjort en skrivning till Migrationsverket där de önskar
  en tätare och bättre dialog samt en tydlighet kring kommunernas roll i
  boendefrågan och klargörande av hur anskaffning av olika former av bostäder ska
  gå till.

Åtgärder som länsstyrelsen har genomfört eller planerar

Åtgärder som länsstyrelsen genomför utöver linjeuppdrag

 • Länsstyrelsen i Örebro län, deltar i och anordnar veckovis möten, samverkansforum och nätverk med olika aktörer inom länet, på strategisk och operativ nivå.

Kommunspecifikt

T.ex. kommunspecifika avvikelser i lägesbilden, planerade eller vidtagna
åtgärder, särskilda händelser, behov

 • Utöver de personer som redan registrerats i länet t.o.m. den 8 april, kom tre
  bussar med 140 personer under helgen till ankomstboenden i Karlskoga kommun.
 • Migrationsverket meddelar att behovet av tillfälliga boendeplatser, så kallade
  evakueringsboenden, fortsätter att minska. Utifrån det minskade behovet
  meddelar Migrationsverket att evakueringsboenden i Laxå och Örebro inaktiveras (senast 2022 04 22).

Samlad bedömning

Beskriv och motivera eventuella förändringar i bedömningen (jämfört med föregående rapportering):

 • Liv och hälsa: Sammantaget beskrivs påverkan i hälso och sjukvård och omsorg som måttlig. Viss smittspridning av covid 19 finns bland brukare och personal.
 • Miljö och ekonomiska värden: Viss till måttlig påverkan inom
  näringslivet exempelvis byggsektorn, transportnäringen och jordbruket.
  Påverkan orsakas främst av minskad import och produktionsbrist i
  utlandet, exempelvis på vissa byggmaterial. Minskning i uppfödning av
  slaktdjur, påverkan kan komma att uppstå längre fram. Viss oro för
  arbetskraft i skogsplantering och trädgårdsnäring.

Påverkan på funktioner i samhället

Måttlig påverkan:

 • Liv och hälsa
 • Miljö och ekonomiska värden

Ingen påverkan:

 • Samhällets funktionalitet
 • Grundläggande värden (demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter)
 • Nationell suveränitet
 • Förtroende

Kontakt