Risk för vattenbrist i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Regional lägesbild vecka 13

Länsstyrelsen redovisar regelbundet lägesbilder om hur den ryska invasionen av Ukraina påverkar samhället i länet. Det här är lägesbild för vecka 13.

Övergripande lägesbild

Sammanfattning av läget i länet, t.ex. avseende migration, cybersäkerhet med mera. Läget hos kommunerna och regionen. Information från andra relevanta aktörer

 • Migration: Till och med den 28 mars har ca 960 ukrainska flyktingar registrerats i länet, varav 261 familjer och 20 barn utan vårdnadshavare (BUV). Flera av dessa har angett boende utanför länet.
 • Till och med den 23 mars har drygt 632 personer angett boende i Örebro län.
 • Cybersäkerhet: Ingen kommun har rapporterat någon händelse kopplad till cybersäkerhet.
 • Försörjning av kritiska varor: Det råder ingen brist på försörjningskritiska varor. Några kommuner ser över försörjning av kritiska varor och tjänster.
 • Kommunerna: Inga incidenter kopplade till det säkerhetspolitiska läget har rapporterats denna vecka. Läget bedöms som stabilt i samtliga kommuner.
 • Regionen: Arbetar med planering och åtgärder utifrån det säkerhetspolitiska läget, framför allt hälso- och sjukvård för ukrainska flyktingar.

Behov av information, samverkan och åtgärder

Fokus på samverkansbehov, kommunikationsinsatser och åtgärder som behöver hanteras på nationell nivå. Information från nationell nivå som er länsstyrelse har behov av.

 • Samverkan pågår mellan Länsstyrelsen, kommuner och ett antal myndigheter inom länet, på strategisk och operativnivå.
 • Samverkan pågår mellan Länsstyrelsen, kommuner och Migrationsverket gällande evakueringsboenden och andra frågor kopplat till flyktingmottagandet. Fördelningsfrågan till kommunerna central.
 • Kommunerna efterfrågar tydlighet vad gäller evakueringsboenden, vilken beredskap som förväntas av kommunerna, vilka som kan komma att tas i anspråk i länet och hur prioritering sker vid ianspråktagande etc.

Åtgärder som länsstyrelsen har genomfört eller planerar

Åtgärder som länsstyrelsen genomför utöver linjeuppdrag

 • Regional ISF-stöd träffades första gången den 25 mars, fokuserar inledningsvis på flyktingmottagande, -boenden och informationsdelning.
 • Örebro läns kriskommunikationsnätverket har veckovisa möten sedan den 1 mars.
 • Inventering av tillfälliga boenden i länet enligt uppdraget som presenterades till regeringen den 25 mars resulterade i totalt 1974 platser i länet varav 1516 på kort sikt och 458 på långsikt. Länsstyrelsen har tagit fram ett informationsblad på svenska och engelska om svenska myndigheter, som kommuner och civilsamhället kan dela ut till ukrainska flyktingar,
 • En regional kommunikationsstrategi är framtagen för Örebro län med anledning av det säkerhetspolitiska läget. Denna antogs i Örebro läns kriskommunikationsnätverk den 23 mars.

Kommunspecifikt

Till exempel kommunspecifika avvikelser i lägesbilden, planerade eller vidtagna åtgärder, särskilda händelser, behov.

 • Mellan den 25–27 mars kom bussar från Göteborg med ca 150 sedan tidigare registrerade flyktingar som fördelades på evakueringsboenden i Örebro, Karlskoga och Lindesberg kommuner.

Samlad bedömning

 • Sammantaget beskrivs påverkan i hälso- och sjukvård och omsorg som måttlig. Viss smittspridning av covid-19 finns bland brukare och personal.
 • Viss till måttlig påverkan av det säkerhetspolitiska läget inom näringslivet exempelvis byggsektorn, transportnäringen och jordbruket.

Påverkan på funktioner i samhället

Måttlig påverkan:

 • Liv och hälsa
 • Miljö och ekonomiska värden

Ingen påverkan:

 • Samhällets funktionalitet
 • Grundläggande värden (demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter)
 • Nationell suveränitet
 • Förtroende

Kontakt