Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Regional lägesbild vecka 12

Länsstyrelsen redovisar regelbundet lägesbilder om hur den ryska invasionen av Ukraina påverkar samhället i länet. Det här är lägesbild för vecka 12.

Övergripande lägesbild

Sammanfattning av läget i länet, till exempel avseende migration, cybersäkerhet m.m.

Läget hos kommunerna och regionen. Information från andra relevanta aktörer

 • Hittills har ca 750 ukrainska flyktingar registrerats i länet och 60 beslut om uppehållstillstånd har beslutats av Migrationsverket till och med 21/3. Prioriterar att ta beslut om uppehållstillstånd för de som bor i evakueringsboenden för vidare placering i anläggningsboende.
 • Det har inte skett några incidenter, det råder heller ingen brist på försörjningskritiska varor. Läget i länets kommuner bedöms som stabilt. Länets kommuner fokuserar på flyktingmottagande, kontinuitetshantering och omvärldsbevakning.
 • Länets kommuner har börjat förbereda viss omfördelning av resurser m.a.a det säkerhetspolitiska läget.
 • Migrationsverket har öppnat en ansökningsmottagning i Örebro, har en kapacitet på att hantera 200 ansökningar per dag.
 • Migrationsverket jobbar med att öka sitt boendebestånd, har idag 500 platser i länet.
 • Hittills har ca 400 evakueringsplatser inventerats i länets kommuner.

Åtgärder som länsstyrelsen har genomfört eller planerar

Åtgärder som länsstyrelsen genomför utöver linjeuppdrag

 • Länsstyrelsen Örebro län har aktiverat krisorganisation från och med den 14 mars.
 • Regionala rådet för totalförsvar och Regional ISF har samlats regelbundet efter 24/2. Beslut har fattats om att aktivera aktörsgemensamt ISF-stöd. Samverkanskonferenser har genomförts med Migrationsverket, berörda kommuner och Polisen i samband med mottagande större grupper flyktingar som anlänt med bussar inom ramen för privata initiativ.
 • Fortsatt inventering av tillfälliga boenden för personer i behov av skydd pågår i länet.
 • Örebro läns kriskommunikationsnätverk aktiverat.
 • Planerar att göra en bedömning av påverkan på jordbrukssektorn.
 • Förstärkt regional samverkan inom befintliga integrationsnätverk inklusive civilsamhället och näringslivet.
 • Checklista – stöd för kommuner för mottagande av flyktingar till evakueringsboenden

Behov av information, samverkan och åtgärder

Fokus på samverkansbehov, kommunikationsinsatser och åtgärder som behöver hanteras på nationell nivå. Information från nationell nivå som er länsstyrelse har behov av

 • Samverkan pågår mellan Länsstyrelsen, kommuner och ett antal myndigheter inom länet.
 • Samverkan pågår mellan Länsstyrelsen, kommuner och Migrationsverket gällande evakueringsboenden och andra frågor kopplat till flyktingmottagandet. Ersättningsfrågan till kommunerna central.
 • Länets kommuner önskar kunna göra större beställningar av Om krisen eller kriget kommer från MSB.

Kommunspecifikt

Till exempel kommunspecifika avvikelser i lägesbilden, planerade eller vidtagna åtgärder, särskilda händelser, behov.

 • Karlskoga och Örebro kommuner har mottagit flyktingar som är placerade i evakueringsboenden, i väntan på placering i Migrationsverkets anläggningsboenden.

Samlad bedömning

 • Sammantaget beskrivs påverkan i offentlig förvaltning, hälso- och sjukvård och omsorg som måttlig. Detta kopplat till smittspridning av covid-19 bland brukare och personal, sjukfrånvaro och personalbrist i vissa kommuner och verksamheter.
 • Viss till måttlig påverkan av det säkerhetspolitiska läget inom näringslivet exempelvis byggsektorn, transportnäringen och jordbruket.

Påverkan på funktioner i samhället

Måttlig påverkan:

 • Liv och hälsa
 • Miljö och ekonomiska värden

Ingen påverkan:

 • Samhällets funktionalitet
 • Grundläggande värden (demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter)
 • Nationell suveränitet
 • Förtroende

Kontakt