Det försämrade säkerhetsläget

Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina följer Länsstyrelsen utvecklingen av säkerhetsläget med särskilt fokus på hur den kan påverka Örebro län. Länsstyrelsen rapporterat regelbundet lägesbilder och handlägger krisstöd till verksamheter som påverkats av kriget i Ukraina.

Rysslands invasion av Ukraina påverkar omvärlden och Sverige på flera olika sätt. Länsstyrelsen har ett geografiskt områdesansvar för krisberedskap och civilt försvar i länet. I länet har vi en god samverkan med upparbetade strukturer och regionala planer för att snabbt kunna möta situationer som uppkommer. Länets samarbete stärktes ytterligare i och med hanteringen av pandemin.

Lägesbilder som beskriver effekter i länen

Alla 21 länsstyrelser ska regelbundet redovisa lägesbilder om hur den ryska invasionen av Ukraina påverkar det svenska samhället i respektive län. Lägesbilderna redovisar effekterna av den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde inom följande områden:

 • migrationsrelaterade frågor
 • cybersäkerhet
 • desinformation
 • påverkan på samhällsekonomi och näringsliv
 • samhällets funktionalitet
 • andra konsekvenser i länen.

För att hantera uppdraget har ett gemensamt nationellt kansli för alla länsstyrelser bildats. Det samordnas av Länsstyrelsen i Stockholm. Kansliet sammanställer de 21 lägesbilderna till en nationell lägesbild. Lägesbilden sammanfattar de effekter, utmaningar och åtgärder som kommuner och andra aktörer i länen har identifierat på en övergripande nivå. Lägesbilden publiceras varannan vecka (udda veckor).

Länsstyrelsernas samlade nationella lägesbild den 6 december 2022 Pdf, 227.1 kB.

Energisituationen

Just nu är energisituationen i Sverige och Europa kraftigt ansträngd. Prisnivåerna på el är höga och kan stiga ännu mer. Det finns också risk att elen inte räcker för vissa timmar i vinter. Vi kan tillsammans förbättra situationen genom att minska elanvändningen.

Stöd i energibesparing

Länsstyrelsen ger stöd till kommuner och regioner i arbetet med åtgärder för att göra energibesparingar. Energimyndigheten ger tips och råd på hur allmänhet, företag och organisationer kan minska sin elanvändning.

Kampanjen Varje kilowattimme (kWh) räknas på Energimyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Prioritering vid elbrist i länet

I ett läge där delar av elnätet behöver kopplas bort på grund av kortsiktig elbrist behöver samhällsviktiga elanvändare prioriteras. Identifiering och prioritering av samhällsviktiga elanvändare kallas styrel och syftar till att lindra samhällskonsekvenserna vid en bristsituation.

Länsstyrelsen leder och samordnar länets arbete med styrel. Vi sammanställer samhällsviktiga aktörers information, gör en sammanvägd rangordning av länets elledningar och skickar det färdigställda underlaget till Svenska Kraftnät och berörda elnätsföretag. I processen ger Länsstyrelsen stöd till länets aktörer och samråder med bland annat Energimyndigheten. Styrel bygger på att aktörerna har dialog med varandra för en gemensam prioritering av elanvändare.

Styrel – prioritering av samhällsviktiga elanvändare på Energimyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Vad är styrel?

Styrel är en metod som Energimyndigheten tagit fram tillsammans med andra aktörer för att samhällsviktiga elanvändare ska kunna identifieras och prioriteras. Styrel står för "styrning av el till prioriterade elanvändare vid bristsituationer".

Myndigheter, länsstyrelser, kommuner, elnätsföretag och privata aktörer samarbetar för att prioritera vad som räknas som samhällsviktiga tjänster enligt en prioriteringsklassificering. Varje kommun och län får genom processen styrel en lista på de verksamheter som är högst prioriterade vid en eventuell bortkoppling av delar av elnätet.

Styrel - film från Energimyndigheten på Youtube Länk till annan webbplats.

Vad räknas som samhällsviktig verksamhet?

I Energimyndighetens föreskrifter definieras samhällsviktig verksamhet enligt följande:

En verksamhet av sådan betydelse att ett bortfall av eller en svår störning i verksamheten skulle innebära stor risk eller fara för befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet eller samhällets grundläggande värden.

Energimyndigheten har valt att inte peka ut vilka specifika verksamheter som anses vara samhällsviktiga vid styrelplanering eftersom centralt formulerade listor kan bli alltför styrande i lokala och regionala planeringsprocesser. Varje enskild organisation ska därför själv göra bedömning baserat på förordningens prioritetsklasser.

Som stöd i arbetet med att identifiera samhällsviktig verksamhet finns MSB:s vägledning för identifiering av samhällsviktig verksamhet.

Vad är samhällsviktig verksamhet? på MSB:s webbplats Länk till annan webbplats.

Hur ser prioritetsordningen ut vid en effektbrist?

Planeringen av styrel syftar till att, i den mån det går, fördela effekt till samhällsviktiga elanvändare vid en eleffektbrist.

Vid sammanställning ska prioritetsklasserna följa ordningen:

 1. Elanvändare som redan på kort sikt (timmar) har stor betydelse för liv och hälsa.
 2. Elanvändare som redan på kort sikt (timmar) har stor betydelse för samhällets funktionalitet.
 3. Elanvändare som på längre sikt (dagar) har stor betydelse för liv och hälsa.
 4. Elanvändare som på längre sikt (dagar) har stor betydelse för samhällets funktionalitet.
 5. Elanvändare som representerar stora ekonomiska värden.
 6. Elanvändare som har stor betydelse för miljön.
 7. Elanvändare som har stor betydelse för sociala och kulturella värden.
 8. Övriga elanvändare.

Under hur lång tid pågår en frånkoppling?

Det går inte att svara på exakt, det beror på den specifika situation som vi har vid tillfället i Sverige och Europa. I de simuleringar som Svenska Kraftnät gjort i samband med arbetet med kraftbalansrapporten ser Svenska Kraftnät att det kan handla om ett par timmar, men kan inte idag säga hur lång en frånkoppling skulle bli. Om elen behöver stängas av kan frånkopplingen roteras efter en begränsad tid, så inte en enskild användare drabbas för hårt.

Krisstöd till jordbruket och yrkesfisket

Producenter inom fjäderfä- och animaliesektorn i jordbruket, växthusföretag och yrkesfiskare som drabbats av ökade kostnader till följd av kriget i Ukraina har kunnat ansöka om ekonomiskt stöd. Ansökningsperioderna är avslutade.

Myndighetsgemensam information till skyddssökande från Ukraina

Länsstyrelserna har tillsammans med MSB och Migrationsverket tagit fram ett informationsmaterial för människor som har flytt från kriget i Ukraina. Syftet med materialet är att hjälpa personer som har flytt till Sverige från Ukraina att

 1. ansöka om skydd i Sverige hos Migrationsverket, enligt massflyktsdirektivet
 2. hitta samlad information om det svenska samhället på Informationsverige.se. Webbplatsen beskriver hur det till exempel fungerar med boende, vård, husdjur, skola och arbete.

Skydd enligt massflyktsdirektivet på Migrationsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Informationsverige.se Länk till annan webbplats.

De samhällsaktörer som möter skyddssökande från Ukraina i sin verksamhet får gärna använda informationsmaterialet.

Ladda ned informationsmaterialet på MSB:s webbplats Länk till annan webbplats.

Genomförda uppdrag

Under våren 2022 samverkade Länsstyrelserna med Migrationsverket för att få en jämn fördelning av skyddsbehövande ukrainare över hela landet. Myndigheterna förde bland annat dialoger med kommunerna i respektive län för att åstadkomma detta.

Från och med den 1 juli 2022 gäller den nya lag som innebär att kommunerna efter anvisning av Migrationsverket har ansvaret för att ordna boende åt skyddsbehövande från Ukraina.

Den 25 mars redovisade länsstyrelserna en inventering med drygt 74 000 tillfälliga boendeplatser för Migrationsverket att använda utifrån behov. Boendeplatserna är tänkta att användas för människor som flytt Ukraina och andra länder. Inventeringen omfattade en lista med lägenheter, skolor, idrottshallar, campingplatser, stugbyar, semesteranläggningar, vandrarhem, modulboenden och lagerlokaler. Länsstyrelserna gjorde inventeringen på uppdrag av regeringen.

Uppdatering av boendeinventering den 5 april

Länsstyrelserna uppdaterade den 5 april inventeringen av tillfälliga boendeplatser. Det totala antalet boendeplatser som Migrationsverket kan använda utifrån behov uppgår nu till 73 647 stycken istället för 74 042 boendeplatser som uppgavs den 25 mars.

Bakgrunden till uppdateringen är att den ursprungliga listan inkluderade alla boendeplatser som kommuner med flera rapporterat in till och med morgonen den 25 mars. Under fredagen den 25 mars drog några aktörer tillbaka sina platser medan andra aktörer tillkom med ytterligare boendeplatser. Utöver detta förekom även ett skrivfel i den ursprungliga listan, vilket bidragit till att antalet platser i Gotlands län minskat från 3 278 till 1 684 platser i den uppdaterade listan.

Den 11 mars redovisade länsstyrelserna 14 300 tillfälliga boendeplatser som Migrationsverket kan använda om de behöver/vid behov. Antalet tillfälliga boendeplatser kommer från en inventering av tillfälliga boendeplatser som länsstyrelserna genomförde i landets kommuner med anledning av händelseutvecklingen i Ukraina. Inventeringen gjordes utifrån en hemställan från Migrationsverket till länsstyrelserna den 8 mars om att inventera tillfälliga boendeplatser i sex län. Den 10 mars kompletterades hemställan med en förfrågan som gällde alla län i Sverige.

Viktigt att vara källkritisk

Vid allvarliga händelser är det extra viktigt med källkritik. Det är viktigt att värdera informationen och inte föra vidare information som man inte helt säkert vet är sann.

Bekräftad information om allvarliga händelser får du alltid via svenska myndigheter och andra ansvariga aktörer. Använd tillförlitliga källor som Krisinformation.se, MSB, Försvarsmakten och polisen. Följ redaktionell svensk media som SVT och Sveriges radio.

Samlad information från myndigheter på Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Källkritik på krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens roll inom krisberedskap och civilt försvar

Länsstyrelsens roll när det gäller krisberedskap och civilt försvar är att samordna arbetet i länet – före, under och efter en samhällsstörning. Under en samhällsstörning ska vi samverka med länets aktörer för att kunna inrikta och uppnå en samordning av samhällets åtgärder och resurser. Syftet är att konsekvenserna för samhället ska bli så små som möjligt.

I praktiken handlar Länsstyrelsens ansvar om att få alla inblandade aktörer att dra åt samma håll i frågor om krisberedskap och civilt försvar. Det innebär inte att vi övertar ansvar eller uppgifter från övriga berörda aktörer i och utanför länet.

Tillsammans med Försvarsmakten samordnar Länsstyrelsen det civila och militära försvaret inom respektive militärregion och vi ordnar även utbildningar och övningar.

Länsstyrelsens roll i att samordna mottagandet i länet

Det är många människor som flyr från Ukraina. En del av dem kommer till Örebro län. Länsstyrelsen arbetar med att följa nationella myndigheters hantering, överblicka situationen och konsekvenserna i länet och utifrån det bidra till att samordna mottagandet. Vi samordnar mottagandet i länet tillsammans med länets kommuner, civilsamhället, Arbetsförmedlingen och Migrationsverket.

Länsstyrelsens roll är också att stötta kommunerna i planering och arbete med beredskap och kapacitet för mottagandet. Arbetet sker genom etablerade nätverk inom integration.

Frågor och svar

Krisinformation.se samlar olika myndigheters information.
Kriget i Ukraina på krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Oron i vår omvärld – så påverkas det svenska samhället på krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Samlad information om regeringens arbete kring den pågående säkerhetspolitiska utvecklingen i Ukraina finns på deras webbplats.
Rysslands invasion av Ukraina på regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

I rapporteringen av kriget förekommer många bilder och annan kommunikation som kan vara svårt att veta om den stämmer eller inte. Det är alltid viktigt att vara källkritisk och fundera över vem som står bakom information och budskap.

Källkritik på webbplatsen krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Vi är alla en del av Sveriges beredskap. Du kan påverka din egen och dina näras säkerhet genom att se över din hemberedskap så att ni klarar minst en vecka utan stöd från samhället.

Förbered dig för kris på MSB:s webbplats Länk till annan webbplats.

Vad kan jag som privatperson göra? på MSB:s webbplats Länk till annan webbplats.

I Sverige finns cirka 65 000 skyddsrum med plats för ungefär sju miljoner människor. Skyddsrummen finns i bland annat bostadshus och industrifastigheter. Fastighetsägaren ansvarar för underhållet av skyddsrummet. Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som kontrollerar att mängden skyddsrum bevaras. Om MSB gör en skyddsrumskontroll och hittar brister, måste skyddsrummets ägare åtgärda dem. Länsstyrelsen har inget ansvar för skyddsrum.

Skyddsrumskarta på MSB:s webbplats Länk till annan webbplats.

Skyddsrum på MSB:s webbplats Länk till annan webbplats.

Strålsäkerhetsmyndigheten följer utvecklingen i Ukraina. De anpassar sin bevakning efter rådande läge och genomför kontinuerligt beräkningar av spridning av radioaktiva ämnen från ett eventuellt utsläpp i Ukraina. Vid en händelse som leder till utsläpp av radioaktiva ämnen i Ukraina begränsas konsekvenserna i Sverige av det stora avståndet mellan länderna.

Frågor och svar med anledning av händelserna i Ukraina på Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Om du vill hjälpa till kan du anmäla dig som frivillig till en hjälporganisation, till exempel Röda korset. Du anmäler dig som frivillig till Röda korset i Örebro genom att skicka ett mejl till beredskap.orebro@redcross.se. Om du kan bidra med tolkningshjälp får du gärna ange det.

Frivilliga Resursgruppen, FRG, består av utbildade frivilliga som under kommunal
regi är ett stöd för samhället i samband med kriser eller andra extraordinära händelser. Du kan bli medlem i Sveriges civilförsvarsförbund om du vill engagera dig i den svenska krisberedskapen.

Frivilliga Resursgruppen (FRG) (msb.se) Länk till annan webbplats.

Om du vill bidra ekonomiskt, tänk på att välja en insamlingsorganisation med 90-nummer, som står för Svensk insamlingskontroll.

Många människor flyr från Ukraina med sina sällskapsdjur. Jordbruksverket är ansvarig myndighet och du hittar aktuell information på deras webbplats. Där kan du bland annat läsa vad som gäller för olika djurslag och vid omhändertagande av flyktingars djur. Viss information finns även på ukrainska och ryska.

Ta in hundar och andra djur från Ukraina på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Det är vanligt att bli orolig när vi dagligen möts av rubriker om det spända läget i vår omvärld. Alla hanterar oro på olika sätt. Barn och unga är särskilt utsatta. Det är viktigt att vi inte lämnas ensamma med vår oro.

Bemöta barns oro på sidan Barnets rättigheter och barnkonventionen

Kontakt

Stina Sjölin

Beredskapsdirektör