Risk för vattenbrist i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Covid-19

Länsstyrelsen i Örebro län arbetar tillsammans med kommunerna, Region Örebro län och andra organisationer för att hantera spridningen av covid-19. Här samlar vi vår information med anledning av covid-19.

Aktuell information

Covid-19 är inte längre allmänfarlig och samhällsfarlig. På krisinformation finns myndigheternas samlade information med anledning av coronapandemin.

Coronapandemin på krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Information på andra språk

Här finns länkar till myndigheters information på andra språk om smittspridning och hur du skyddar dig själv och andra mot covid-19.

Folkhälsomyndigheten

Information på 24 språk om hur man skyddar sig själv och andra från smittspridning. Här finns även information på minoritetsspråken.

Skydda dig och andra från smittspridning på olika språk (Folkhälsomyndigheten) Länk till annan webbplats.

Krisinformation.se

Krisinformation.se har samlat länkar till myndigheternas information på 25 olika språk om covid-19 och hur man skyddar sig från smittspridning.

Andra språk/other languages (Krisinformation.se) Länk till annan webbplats.

Myndigheten för stöd till trossamfund

Myndigheten för stöd till trossamfund har inspelade filmer där ledare för olika trossamfund berättar om viruset på nio olika språk.

Trossamfundsledare talar om covid-19 (Myndigheten för stöd till trossamfund) Länk till annan webbplats.

Myndigheten för delaktighet har en samlat tillgänglig information. Här finns information på lättläst svenska och teckenspråk. Det finns även olika typer av teckenkartor och samtalskartor.

Tillgänglig information om covid-19 och corona (Myndigheten för delaktighet) Länk till annan webbplats.

1177 (Region Örebro län)

1177 har samlat länkar till information på 26 olika språk. Samt information på lättläst svenska. Det finns även filmer på somaliska, arabiska och persiska.

Covid-19 – other languages (1177, Region Örebro län) Länk till annan webbplats.

Affischer för inom- och utomhusmiljöer

Affischerna har budskapet "Att hålla avstånd är att visa omtanke" på språken svenska, engelska, arabiska och somaliska. Affischerna är fria att ladda ner och använda.

Affischer med skoltema A4 Pdf, 90.5 kB.

Affischer med skoltema A3 Pdf, 117.5 kB.

Affischer med tema utomhusaktiviteter A4 Pdf, 147.7 kB.

Affischer med tema utomhusaktiviteter A3 Pdf, 159 kB.

Länsstyrelsens roll och uppdrag

Länsstyrelsens grundläggande roll i hanteringen av pandemin är att säkerställa samverkan och samordning i länet. Vi följer händelseutvecklingen och samverkar med andra myndigheter på nationell och regional nivå. Vi ansvarar för

 • det regionala krisledningsarbetet
 • att säkerställa att samhällsviktig verksamhet upprätthålls
 • att rapportera till regeringen om situationen och behoven i Örebro län.

Samverkan sker på flera nivåer mellan aktörer i länet för att hantera situationen.

Inriktnings- och samordningsfunktion

På chefsnivå i länet beslutas den strategiska inriktningen för det gemensamma arbetet, i en så kallad inriktnings- och samordningsfunktion (ISF). I funktionen ingår kommunchefer och regiondirektör och leds av länsrådet för Länsstyrelsen i Örebro län.

Samverkansmöten och lägesbilder

Vi har samverkansmöten i veckan med länets aktörer med anledning av covid-19. Region Örebro län, länets tolv kommuner, polisen, räddningstjänst med flera deltar. Utifrån dessa samverkansmöten skapar Länsstyrelsen aktuella lägesbilder över situationen i Örebro län.

Lägesbilden tillsammans med ytterligare analyser ligger sedan till grund för beslut som fattas både av oss själva, av andra aktörer som exempelvis kommunerna och av regeringen. Länsstyrelsen har också nära kontakt med nationella myndigheter som Folkhälsomyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) med flera.

Landets 21 länsstyrelser arbetar tillsammans i hanteringen av covid-19 och har ett gemensamt kansli som bland annat:

 • Samlar in och sammanställa lägesbilder från alla län.
 • Rapporterar lägesbilder till Regeringskansliet och centrala myndigheter.
 • Har löpande avstämningar för att hantera uppkomna behov.
 • Samverkar löpande med andra myndigheter, såsom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Folkhälsomyndigheten.

Vi har regelbundna avstämningar med aktörer centrala myndigheter, så som MSB, Folkhälsomyndigheten med flera. Vid dessa möten har vi möjlighet att framföra behov i länet till nationell nivå.

Uppdrag från regeringen

Här listar vi de uppdrag som länsstyrelsen haft under pandemin.

Länsstyrelsen ska bistå regionen att säkerställa flöden för testning av de grupper som regionen behöver prioritera.

Länsstyrelsen ska också bistå arbetsgivare inom samhällsviktig verksamhet att identifiera nyckelfunktioner som kan undantas förhållningsregler för hushållskontakter med att stanna hemma från arbete, skola eller motsvarande vid covid-19 i hushållet.

Uppdraget samordnas av Länsstyrelsen i Stockholms län och avslutas den 30 juni 2022.

Länsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att regelbundet redovisa länets arbete med anledning av spridningen av covid-19. Det innebär att vi varje vecka redovisar länets samlade lägesbild som gemensamt rapporteras till regeringen från länsstyrelserna. I lägesbilden redovisar vi bland annat:

 • länets utveckling av covid-19
 • behovet av samverkan
 • planerade och genomförda åtgärder
 • hur kommunernas och Region Örebro läns verksamheter påverkas.

Enskilda näringsidkare som har fått ett större omsättningstapp till följd av coronapandemin kan ansöka om ekonomiskt stöd. Länsstyrelsen handlägger stödet och ansökan görs hos Boverket.

Länsstyrelsen har tidigare också ansvarat för omsättningsstöd för handelsbolag, stödet kunde sökas fram till och med den 30 november 2021.

För att säkerställa att restauranger, barer och kaféer i länet följde Folkhälsomyndighetens föreskrifter hade Länsstyrelsen fått i uppdrag av SKR att stödja kommunerna i att förebygga smittspridning. Länsstyrelsens roll var att samordna uppföljning av det arbete som miljö- och hälsoskyddsförvaltningarna bedriver. Länsstyrelserna bistod kommunerna med vägledning.

Från och med den 10 januari 2021 till och med den 31 mars 2022 gällde en tillfällig lag kring covid-19 i Sverige, den tillfälliga covid-19-lagen. Enligt lagen kunde regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsens uppdrag var att kontrollera att verksamheter följde restriktionerna enligt lagen. Länsstyrelserna har också haft i uppdrag att löpande redovisa utifrån uppdraget till regeringen.

Länsstyrelsen i Dalarnas län har haft ett samordningsansvar för tillsynen utifrån pandemilagen.

Länsstyrelsen har fått i uppdrag att stötta Folkhälsomyndigheten avseende hantering av begränsningar vid besök på äldreboenden. Stödet kan exempelvis vara att sammanställa inkomna hemställan och kalla kommuner och regioner till samverkan kontinuerligt.

Med anledning av bristen på skyddsutrustning och sjukvårdsmaterial i landet har Socialstyrelsen med stöd av länsstyrelserna haft i uppdrag att kartlägga behovet och säkerställa tillgången.

Länsstyrelsens roll var att bistå Socialstyrelsen i arbetet att samordna kommunernas lägesbilder och behov av skyddsutrustning och sjukvårdsmaterial i länet för att bidra till en behovsstyrd fördelning av skyddsutrustning mellan kommunerna i länet.

Länsstyrelsen uppdrag bestod av att

 • se över kommunernas behov
 • se över erbjudanden från företag
 • inventera tillgångar i länet
 • samordna med regionen, kommunerna och Socialstyrelsen
 • göra bedömningar och mäkla behov.

Länsstyrelserna har haft i uppdrag av Regeringen att bistå regionerna i att utöka kapaciteten för storskalig provtagning för covid-19. Uppdraget skedde i samråd med Folkhälsomyndigheten och på regionernas initiativ.

Bland annat innebar uppdraget för Länsstyrelsen att vi tillsammans med regionen tog fram planer för hur personal inom både samhällsviktiga och övriga verksamheter skulle kunna provtas.

Länsstyrelsen handlägger stödet för sänkta hyror i utsatta branscher.

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att ta fram förslag på insatser som kan bli aktuella på kort och på lång sikt för landets länsstyrelser vid olika smittspridningsscenarier av det virus som orsakar sjukdomen covid-19.

Länsstyrelsen har i uppdrag att bistå regionen vid genomförandet av vaccinationen mot covid-19. Syftet med uppdraget är att stötta regionen och skapa förutsättningar för genomförandet.

Uppdraget ska ske i samråd med Folkhälsomyndigheten. Länsstyrelsen i Stockholms län samordnar uppdraget.

Uppdrag att bistå regionerna i att genomföra vaccination mot covid-19 (Regeringskansliet) Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndigheten, länsstyrelserna och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har fått i uppdrag att samordna, stärka och utveckla kommunikationsinsatserna riktade till allmänheten med anledning av coronapandemin.

Uppdraget samordnas av MSB.

Uppdrag att samordna, stärka och utveckla kommunikationsinsatserna riktade till allmänheten med anledning av coronapandemin på regeringskansliets webbplats Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen har fått i uppdrag att redovisa och vidareutveckla formerna för regional och lokal samverkan inför eventuella smittutbrott av covid-19. Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 augusti 2021.

Uppdrag att redovisa och vidareutveckla formerna för regional och lokal samverkan inför eventuella smittutbrott av covid-19 (Regeringskansliet) Länk till annan webbplats.

Länsstyrelserna har fått i uppdrag av regeringen att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd som utfärdats för att minska smittspridningen av covid-19 efterlevs. Syftet med uppdraget är att regeringen löpande ska få regionala uppdateringar av efterlevnaden för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

Uppdraget om efterlevnad samordnas av Länsstyrelsen Skåne. I genomförandet av uppdraget samverkar länsstyrelserna med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer i länen.

Uppföljning av efterlevnaden av rekommendationer i sommar (Regeringskansliet) Länk till annan webbplats.

Länsstyrelserna fick som ett tilläggsuppdrag till efterlevnadsuppdraget att sprida information och goda exempel på åtgärder.

Uppdraget samordnades av Länsstyrelsen Skåne.

Informera om vikten att följa rekommendationer (Regeringskansliet) Länk till annan webbplats.

Länsstyrelserna har haft i uppdrag att ta fram plan för insatser som kan bli aktuella om det uppstår nya utbrott av covid-19 i höst. Planens syfte är att minimera effekterna vid eventuellt kommande utbrott. Uppdraget redovisades den 1 september utifrån tre olika scenarier. Länsstyrelsen i Hallands län samordnade uppdraget och varje länsstyrelse bidrog med slutsatser och erfarenheter från det egna länet.

Om uppdraget på regeringens webbsida Länk till annan webbplats.

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att ta in lägesbilder från kommunerna gällande social problematik och utsatthet. Uppdraget samordnas av Länsstyrelsen i Hallands län.

Länsstyrelsen ska samordna arbetet om lägesbilder rörande social problematik

Nationella beslut från regeringen

Alla beslut som regeringen fattar hittar du på Regeringskansliets webbplats:

Regeringens beslut och initiativ med anledning av nya coronaviruset (Regeringskansliet) Länk till annan webbplats.

Ansvariga myndigheters information

Vid större händelser finns det risk att ryktesspridning uppstår. Tänk källkritiskt och vänd dig till ansvariga myndigheter för bekräftad och säkerställd information. Här har vi samlat länkar till ansvariga myndigheter.

Folkhälsomyndigheten

På Folkhälsomyndigheten.se hittar du information om coronaviruset, information om smittspridning, råd, aktuell statistik med mera.

Covid-19 (Folkhälsomyndigheten) Länk till annan webbplats.

Region Örebro län

Regionalt är det Region Örebro län som ansvarar för smittskydd och vårdhygien. På Region Örebro läns webbplats hittar du information till allmänheten med anledning av det nya coronaviruset.

Information till allmänheten om covid-19 (Region Örebro län) Länk till annan webbplats.

Krisinformation.se

På Krisinformation.se hittar du samlad information om covid-19 från ansvariga myndigheter.

Myndigheterna om covid-19 (Krisinformation.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt