Covid-19

Länsstyrelsen i Örebro län arbetar tillsammans med kommunerna, Region Örebro län och andra organisationer för att hantera spridningen av covid-19. Här samlar vi vår information med anledning av covid-19.

Aktuell information

På krisinformation finns myndigheternas samlade information med anledning av coronapandemin.

Coronapandemin på krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Information på andra språk

Här finns länkar till myndigheters information på andra språk om smittspridning och hur du skyddar dig själv och andra mot covid-19.

Folkhälsomyndigheten

Information på 24 språk om hur man skyddar sig själv och andra från smittspridning. Här finns även information på minoritetsspråken.

Skydda dig och andra från smittspridning på olika språk (Folkhälsomyndigheten) Länk till annan webbplats.

Krisinformation.se

Krisinformation.se har samlat länkar till myndigheternas information på 25 olika språk om covid-19 och hur man skyddar sig från smittspridning.

Andra språk/other languages (Krisinformation.se) Länk till annan webbplats.

Myndigheten för stöd till trossamfund

Myndigheten för stöd till trossamfund har inspelade filmer där ledare för olika trossamfund berättar om viruset på nio olika språk.

Trossamfundsledare talar om covid-19 (Myndigheten för stöd till trossamfund) Länk till annan webbplats.

Myndigheten för delaktighet har en samlat tillgänglig information. Här finns information på lättläst svenska och teckenspråk. Det finns även olika typer av teckenkartor och samtalskartor.

Tillgänglig information om covid-19 och corona (Myndigheten för delaktighet) Länk till annan webbplats.

1177 (Region Örebro län)

1177 har samlat länkar till information på 26 olika språk. Samt information på lättläst svenska. Det finns även filmer på somaliska, arabiska och persiska.

Covid-19 – other languages (1177, Region Örebro län) Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens roll och uppdrag

Länsstyrelsens grundläggande roll i hanteringen av pandemin är att säkerställa samverkan och samordning i länet. Vi följer händelseutvecklingen och samverkar med andra myndigheter på nationell och regional nivå. Vi ansvarar för

  • det regionala krisledningsarbetet
  • att säkerställa att samhällsviktig verksamhet upprätthålls
  • att rapportera till regeringen om situationen och behoven i Örebro län.

Samverkan sker på flera nivåer mellan aktörer i länet för att hantera situationen.

Inriktnings- och samordningsfunktion

På chefsnivå i länet beslutas den strategiska inriktningen för det gemensamma arbetet, i en så kallad inriktnings- och samordningsfunktion (ISF). I funktionen ingår kommunchefer och regiondirektör och leds av länsrådet för Länsstyrelsen i Örebro län.

Samverkansmöten och lägesbilder

Vi har samverkansmöten i veckan med länets aktörer med anledning av covid-19. Region Örebro län, länets tolv kommuner, polisen, räddningstjänst med flera deltar. Utifrån dessa samverkansmöten skapar Länsstyrelsen aktuella lägesbilder över situationen i Örebro län.

Lägesbilden tillsammans med ytterligare analyser ligger sedan till grund för beslut som fattas både av oss själva, av andra aktörer som exempelvis kommunerna och av regeringen. Länsstyrelsen har också nära kontakt med nationella myndigheter som Folkhälsomyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) med flera.

Landets 21 länsstyrelser arbetar tillsammans i hanteringen av covid-19 och har ett gemensamt kansli som bland annat:

  • Samlar in och sammanställa lägesbilder från alla län.
  • Rapporterar lägesbilder till Regeringskansliet och centrala myndigheter.
  • Har löpande avstämningar för att hantera uppkomna behov.
  • Samverkar löpande med andra myndigheter, såsom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Folkhälsomyndigheten.

Vi har regelbundna avstämningar med aktörer centrala myndigheter, så som MSB, Folkhälsomyndigheten med flera. Vid dessa möten har vi möjlighet att framföra behov i länet till nationell nivå.

Nationella beslut från regeringen

Alla beslut som regeringen fattar hittar du på Regeringskansliets webbplats:

Regeringens beslut och initiativ med anledning av nya coronaviruset (Regeringskansliet) Länk till annan webbplats.

Ansvariga myndigheters information

Vid större händelser finns det risk att ryktesspridning uppstår. Tänk källkritiskt och vänd dig till ansvariga myndigheter för bekräftad och säkerställd information. Här har vi samlat länkar till ansvariga myndigheter.

Folkhälsomyndigheten

På Folkhälsomyndigheten.se hittar du information om coronaviruset, information om smittspridning, råd, aktuell statistik med mera.

Covid-19 (Folkhälsomyndigheten) Länk till annan webbplats.

Region Örebro län

Regionalt är det Region Örebro län som ansvarar för smittskydd och vårdhygien. På Region Örebro läns webbplats hittar du information till allmänheten med anledning av det nya coronaviruset.

Information till allmänheten om covid-19 (Region Örebro län) Länk till annan webbplats.

Krisinformation.se

På Krisinformation.se hittar du samlad information om covid-19 från ansvariga myndigheter.

Myndigheterna om covid-19 (Krisinformation.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt