Risk för vattenbrist i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Strandskyddsdispens

Vill du bygga, ändra eller åtgärda något inom ett strandskyddat område? Då behöver du ansöka om dispens från strandskyddet hos Länsstyrelsen eller kommunen.

I strandskyddade områden får du normalt inte bygga eller ändra något. Om du ändå skulle vilja bygga till exempel en brygga eller ett förråd kan du söka dispens från strandskyddet. Kommunen eller Länsstyrelsen beslutar om du kan få dispens för att göra något i ett strandskyddat område.

Du kan få dispens från strandskyddet om:

 • det finns särskilda skäl för ett undantag från förbudet
 • syftet med strandskyddet inte påverkas.

Kommunen beslutar om dispens

I de flesta fall är det din kommun som beslutar om dispens kan ges eller inte. Kontakta din kommun för att kontrollera om det du vill göra kräver dispens.

Vägar, järnvägar och statligt skyddade områden

Länsstyrelsen beslutar om dispens när det gäller anläggande av allmänna vägar, järnvägar och försvarsanläggningar. Vi prövar också om frågan om dispens när det handlar om åtgärder inom statligt skyddade områden.

Exempel på statligt skyddade områden

 • nationalparker
 • naturreservat
 • naturvårdsområden
 • kulturreservat
 • Natura 2000-områden
 • biotopskyddsområden.

Vill du göra något i den här typen av områden ska du ska vända dig till oss.

Ansök om strandskyddsdispens

Ansökan om strandskyddsdispens hos Länsstyrelsen kostar 4 600 kronor. Du får betala avgiften även om dispensen inte beviljas.

Om din ansökan samprövas med en anmälan om vattenverksamhet så behöver du inte betala någon avgift för dispensprövningen.

Länsstyrelsen lämnar inga förhandsbesked i enskilda ärenden.


I de flesta fall är det din kommun som beslutar om strandskyddsdispens. Om dispensen gäller försvarsanläggning, allmän väg, järnväg eller åtgärder i vissa skyddade områden ska du ansöka via Länsstyrelsen.
Ska den här ansökan samprövas med en anmälan om vattenverksamhet? * (obligatorisk)
Ska den här ansökan samprövas med en anmälan om vattenverksamhet?

Sökande * (obligatorisk)
Sökande
Fastighetsägare * (obligatorisk)
Fastighetsägare
Fastighetsägare (fylls i om det är fler än en ägare)
Fastighetsägare (fylls i om det är fler än en ägare)
Typ av åtgärd * (obligatorisk)
Typ av åtgärd
Om åtgärden är byggnad, vilken typ?
Om åtgärden är byggnad, vilken typ?
Om åtgärden är brygga, vilken typ?
Om åtgärden är brygga, vilken typ?

Ange vilket/vilka särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c och d §§ miljöbalken som finns för att du ska beviljas dispens från strandskyddsföreskrifterna. Mer information hittar du under rubriken "Särskilda skäl för dispens". Endast något av de särskilda skälen får beaktas vid prövning av strandskyddsdispens. * (obligatorisk)
Ange vilket/vilka särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c och d §§ miljöbalken som finns för att du ska beviljas dispens från strandskyddsföreskrifterna. Mer information hittar du under rubriken "Särskilda skäl för dispens". Endast något av de särskilda skälen får beaktas vid prövning av strandskyddsdispens.
Bifoga bilagor
Observera att de bifogade filernas storlek max får vara 10 mb.
Alla fält som är markerade med "*" är obligatoriska att fylla i.

De bifogade filernas storlek får max vara 10 mb. Om bilagorna är större än 10 mb kan du skicka in dem separat via e-post till orebro@lansstyrelsen.se.

Så behandlar vi dina personuppgifter Länk till annan webbplats.

Innan vi påbörjar handläggningen av din ansökan behöver du betala ansökningsavgiften 4 600 kronor till bankgiro 5051-7697. Märk inbetalningen med strandskyddsdispens.

Annan avgift om handläggningen omfattar flera ärenden

Om Länsstyrelsens handläggning av strandskyddsdispens även omfattar beslut i andra avgiftsbelagda ärenden enligt miljöbalken, ska avgift betalas med det högsta belopp som anges för något av ärendeslagen med tillägg av 25 procent av summan av de belopp som anges för de övriga ärendeslagen.

Tips för en komplett ansökan

 • Beskriv tydligt vad du planerar att göra och vilket syfte du har med åtgärden.
 • Skicka med en karta där du tydligt och detaljerat ritat in var åtgärden ska göras, till exempel hela sträckan för en ny ledning.
 • Beskriv hur naturen på platsen ser ut, vad det finns för djur- och växtliv, och vilken hänsyn du kommer att ta till dessa.
 • Om det redan finns byggnader på platsen ska du beskriva deras historik. Exempelvis om det finns strandskyddsdispens för dem eller om de uppfördes innan strandskyddet började gälla.
 • Ange vilket särskilt skäl som motiverar din ansökan för dispens, se faktaruta.

Särskilda skäl för dispens

Du kan få dispens från strandskyddet om åtgärden inte strider mot förbudets syfte och om du har ett särskilt skäl. De särskilda skälen står i sin helhet i 7 kap. 18 c–d § miljöbalken, och innebär att du kan få dispens om området:

 • redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften
 • genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen
 • behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området
 • behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området
 • behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området
 • behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Om platsen ligger inom ett utpekat område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallat LIS-område, kan du dessutom få dispens om det du vill göra:

 • bidrar till utvecklingen av landsbygden
 • är att bygga ett enstaka en- eller tvåbostadshus i anslutning till befintliga bostadshus.

Även om du får ett beslut om dispens gäller strandskyddet för platsen fortfarande. Dispensen betyder bara att du får tillstånd att genomföra just det bygge eller den åtgärd du har fått dispens för.

Beslut om dispens

När ärendet är tillräckligt utrett beslutar Länsstyrelsen om åtgärderna du ansökt för beviljas inom strandskyddsområdet. I vissa fall görs en så kallad tomtplatsavgränsning. Det innebär att allemansrätten bara gäller utanför tomtplatsen (hemfridszonen).

Tidsbegränsning av beslutet om dispens

En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft.

Påbörja arbetet först när dispensen är beviljad

Du får inte börja arbetet innan du har fått beslut om dispens. Vänta därför med att riva befintliga byggnader eller påbörja förberedelsearbeten.

Du kan behöva andra tillstånd

Du kan behöva andra tillstånd enligt andra bestämmelser än strandskyddet för åtgärden. Om åtgärder inom strandskyddsområdet innebär arbete i vatten kan du vid en större ändring behöva ansöka om tillstånd i Mark- och miljödomstolen eller vid en mindre ändring anmäla om vattenverksamhet till Länsstyrelsen. Till exempel krävs både strandskyddsdispens samt anmälan om vatten­verksamhet för en ny brygga eller pir.

Anmäla om vattenverksamhet

Strandskyddsområdet kan även omfattas av andra skydd, exempelvis naturreservat, Natura 2000-område eller vattenskyddsområde. För att få vidta åtgärder i skyddade områden krävs ofta olika dispenser eller tillstånd.

Information om strandskyddet

Strandskydd är ett områdesskydd som syftar till att långsiktigt trygga förutsättning­arna för allemansrättslig tillgång till strandområden. Skyddet ska också bevara goda livsvillkor för växt- och djurlivet på land och i vatten.

Inom strandskyddsområdet får inte:

 • nya byggnader uppföras,
 • byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt,
 • grävningsarbeten eller andra för­beredelse­arbeten utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar, eller
 • åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.

Förbuden gäller inte byggnader, anläggningar, anordningar eller åtgärder om de behövs för jordbruket, fisket eller skogsbruket och de för sin funktion måste finnas eller vidtas inom strandskyddsområdet. Undantaget gäller inte för byggnader och anläggningar som avser att tillgodose bostadsändamål.

I områden som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan- och bygg­lagen kan i vissa fall strandskyddet vara helt eller delvis upphävt. Kommunen eller Läns­styrelsen kan lämna upplysningar om detta.

Upphävande av strandskydd vid småvatten och små vattendrag

Länsstyrelsen får i enskilda fall besluta att upphäva strandskyddet vid en liten sjö eller ett litet vattendrag om områdets betydelse för att tillgodose strandskyddets syften är liten. Ett upphävande får göras endast om sjöns vattenyta har en storlek som uppgår till omkring en hektar eller mindre eller om vattendragets bredd är omkring två meter eller smalare.

Ansök om upphävande av strandskydd

Fyll i formuläret för att ansöka om upphävande av strandskydd vild liten sjö eller litet vattendrag. Ansökan är kostnadsfri.

Sökande
Sökande
Medsökande
Medsökande


Finns betydande naturvärden i området? * (obligatorisk)
Finns betydande naturvärden i området?
Används området i dag av allmänheten för friluftsliv? * (obligatorisk)
Används området i dag av allmänheten för friluftsliv?


Om ja, finns anläggningar för friluftsliv i området?
Om ja, finns anläggningar för friluftsliv i området?


Bifoga bilagor
Observera att de bifogade filernas storlek max får vara 10 mb.Alla fält som är markerade med "*" är obligatoriska att fylla i.

Så behandlar vi dina personuppgifter

Kontakt

Lena Lundkvist

Länsarkitekt