Stöd till hyresbostäder och bostäder för studenter

Från och med den 1 januari 2022 går det inte längre att ansöka om stödet till hyresbostäder och bostäder för studenter. Du som redan har beviljats stöd påverkas inte.

Avveckling av investeringsstödet

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2023 att tillföra pengar för att kunna betala ut stöd till de fått ett positivt beslut om stöd före den 31 december 2022.

Detta innebär att inga ansökningar kommer kunna beviljas efter årsskiftet 2022/2023.

För närvarande kan nya projekt bara beviljas när det sker utbetalningar till färdigställda projekt. Därför är det kö till att få ett beslut om beviljande av stöd. För att Länsstyrelsen ska kunna bevilja fler ansökningar än vad det sker utbetalningar behöver det så kallade beställningsbemyndigandet från regeringen ändras. I budgetpropositionen föreslår regeringen ingen ändring av beställningsbemyndigandet för 2022.

På Boverkets webbplats finns det information om anslag, kötid och prognos av hur många ärenden som förväntas kunna beviljas under 2022, och därmed få stöd.

Stöd för hyresbostäder och bostäder för studerande på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Tidigare fanns en prioriteringsregel om att fördelning av medel i första hand skulle gå till projekt i någon av storstadsregionerna framför projekt i övriga landet. Denna regel är borttagen från och med den 10 februari 2022.

Du som ansökt men ännu inte fått beslut

I slutet av 2021 var det många som sökte investeringsstödet. Länsstyrelsen hanterar ansökningar i den ordning de kommit in till oss. Saknas något i din ansökan blir du kontaktad för en komplettering.

Meddela Länsstyrelsen om ditt projekt ändras under tiden du väntar på beslut.

Om ansökan beviljas stöd

Om din ansökan uppfyller villkoren och beviljas får du ett beslut om stöd som innehåller det preliminära stödbeloppet samt vilka villkor som projektet ska uppfylla. När ditt projekt är färdigt ska du ansöka om utbetalning av stödet.

Du som redan fått beslut om beviljat stöd

Du som redan har fått beslut om stöd påverkas inte av att stödet avvecklas. Om du utför åtgärderna enligt villkoren i ditt beslut om stöd kommer pengarna betalas ut som planerat. När ditt projekt har färdigställts ska du ansöka om utbetalning av stödet.

Meddela Länsstyrelsen om ditt projekt ändras så att uppgifterna i ditt ärende alltid är aktuella.

Ansökan om utbetalning

Du behöver ansöka om utbetalning av stöd senast sex månader efter att projektet har färdigställts. Om ditt projekt är färdigställt innan beslut om stöd behöver du ansöka om utbetalning inom två månader från beslutet om stöd. Hur du ansöker om utbetalning beror på hur du har ansökt om stöd.

Om du har ansökt om stöd på pappersblankett

Blanketten för utbetalning är bifogad till det beslut om stöd som Länsstyrelsen skickat till dig.

Om du har ansökt om stöd via Boverkets e-tjänst

Beslutet om stöd finns i e-tjänsten och där finns även en länk till ansökan om utbetalning.

Villkor för att få stöd

Stöd kan ges för nybyggnad, tillbyggnad eller ombyggnad till bostäder i flerbostadshus och småhus så länge upplåtelseformen är hyresrätt. För ombyggnad krävs att byggnaden inte har använts till bostäder under de senaste åtta åren.

Stödet kan ges till hyresbostäder och kooperativa hyresrätter i områden med befolkningstillväxt och bostadsrätter. Stödet gäller också bostäder av en viss typ som det finns brist på i en kommun.

Stöd till bostäder för studerande lämnas till bostäder i, eller i anslutning till, kommuner där det finns universitet, högskola, annan eftergymnasial utbildning eller folkhögskola.

Övriga villkor och krav

Du ska även uppfylla de övriga krav som framgår av förordningen om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande.

Om du har fått din ansökan beviljad efter den 24 januari 2022 behöver du även

  • synliggöra att projektet har finansierats med medel från EU
  • känna till att EU och Ekonomistyrningsverket kan komma att följa upp projektet
  • bevara dokumentation som rör projektet.

Det här beror på ändringar i förordningen.

Tidsbegränsat undantag från vissa bestämmelser om uthyrning

Den 27 juli 2022 infördes ett tidsbegränsat undantag från vissa bestämmelser om uthyrning i investeringsstödsförordningarna. Undantaget gäller till 1 juni 2023.

Undantaget innebär att vakanta bostäder kan hyras ut till Migrationsverket eller en kommun utan att uppfylla vissa bestämmelser om uthyrning i investeringsstödsförordningarna. Exempelvis villkor om att bostäderna ska vara avsedda för permanent bruk och självständigt boende som garanteras genom hyresavtal utan inskränkningar i besittningsskyddet. Förmedlingen av bostäder enligt undantaget behöver inte heller ske genom öppna och transparenta allmännyttiga principer.

Detta gäller för att kunna använda undantaget

För att bostäderna ska kunna hyras ut enligt undantaget måste de ha färdigställts och beviljats investeringsstöd före den 1 juli 2023. Bostäderna ska hyras ut i syfte att tillhandahålla boenden för

  • asylsökande, eller
  • personer som har ansökt om, eller som har beviljats, uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller uppehållstillstånd efter tillfälligt skydd och som inte är folkbokförda här i landet.

Du måste

  • anmäla uthyrningen till Länsstyrelsen inom två veckor från det att hyresavtalet ingåtts.
  • skicka in avtalet tillsammans med din anmälan.

Avtalet ska ha ingåtts före den 1 juni 2023 och får inte avse en tidsperiod som är längre än tre år.

Om bostäderna hyrs ut enligt villkoren i undantagsförordningen är du som fått stödet inte återbetalningsskyldig. Tänk på att undantaget är tidsbegränsat och att hyresavtal måste ha ingåtts före den 1 juni 2023. Reglerna om högsta tillåtna normhyra gäller även för uthyrning enligt undantaget.

Förordning om undantag från vissa bestämmelser om uthyrning i investeringsstödsförordningarna Länk till annan webbplats.

EU-logotyp för Next Generation EU

Kontakt

Energi- och bostadsstöd

Telefon till växeln 010-224 80 00