Illustration, streck som leder till ringar

Risk- och sårbarhetsanalys

Länsstyrelsen upprättar vartannat år en regional risk- och sårbarhetsanalys, som grundas på kommunernas egna analyser.

Syftet med en risk- och sårbarhetsanalys (RSA) är att minska sårbarheten i samhället och på ett bättre sätt kunna hantera kriser. Analysen ska:

  • ge beslutsunderlag för beslutsfattare och verksamhetsansvariga för samhällsplanering
  • bidra till en beskrivning av riskbilden för hela samhället.

Vad gör Länsstyrelsen?

Länsstyrelsen ska upprätta en regional risk- och sårbarhetsanalys vartannat år. Analyserna ska lämnas till Regeringskansliet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Kommunernas arbete

Kommunernas risk- och sårbarhetsanalyser bildar ett första underlag för deras handlingsplaner för extraordinära händelser. Analyserna ligger också till grund för den risk- och sårbarhetsanalys som Länsstyrelsen tar fram.

Risk- och sårbarhetsanalys i Örebro län

Syftet med att göra en risk- och sårbarhetsanalys i Örebro län är att:

  • Kartlägga risker för vad som kan hända i länet.
  • Kartlägga aktörernas förmåga att hantera händelser.
  • Kartlägga vilka konsekvenser olika händelser kan få.

Den regionala risk- och sårbarhetsanalysen är en del av en ständigt pågående process för att öka kunskapen inom olika områden, bygga upp en god krishanteringsförmåga i länet och stärka beredskapen.

Länets risk- och sårbarhetsanalys

Vartannat år gör Länsstyrelsen i Örebro län en risk- och sårbarhetsanalys. Analysen ger en bild av vilka risker, hot och sårbarheter som finns i Örebro län och vilken förmåga vi har att motstå och hantera dessa, så att arbetet kan inriktas på ett effektivt sätt.

I senaste Risk- och sårbarhetsanalysen identifierades 28 risker och hot som kan medföra betydande konsekvenser för länet. Till allvarliga risker i Örebro län räknas farligt gods, störningar i dricksvat­tenförsörjning och störningar i elektroniska kommunikationer.

Stöd för redovisning av risk- och sårbarhetsanalyser

För de i länet som arbetar med risk- och sårbarhetsanalyser finns en stödmall för redovisningsarbetet. Mallen har tagits fram i samverkan med länets kommuner och Region Örebro län för att ge ett stöd i arbetet, öka jämförbarheten och skapa en gemensam grund för arbetet med att kartlägga risker.

Dokumentet utvecklas kontinuerligt i samverkan mellan länets kommuner, Region Örebro län och Länsstyrelsen. Målet är att dokumentet ska vara anpassat efter:

  • rådande rekommendationer och föreskrifter från Myndigheten för samhällsskydd- och beredskap (MSB)
  • länets aktuella förutsättningar.

Örebro läns gemensamma stöd för redovisning av risk- och sårbarhetsanalyserlänk till annan webbplats

Kontakt