Begränsningar för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Du som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning är enligt den tillfälliga covid-19-lagen skyldig att förhindra smittspridning genom att bedriva verksamheten på ett sådant sätt att trängsel undviks och att människor kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.

Deltagartaken tas bort den 29 september

Regeringen har meddelat att deltagartaken för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar planeras att avvecklas den 29 september 2021. Riksdagen har beslutat att förlänga den tillfälliga covid-19-lagen till den 31 januari 2022. Regeringen planerar att förlänga begränsningsförordningen motsvarande period som den tillfälliga covid-19-lagen gäller, det vill säga till den sista januari 2022. Mer information hittar du på regeringens webbplats:

Regeringens plan för avveckling av restriktioner Länk till annan webbplats.

Åtgärder för att förebygga smittspridning

Det finns ett antal åtgärder du som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning behöver genomföra för att säkerställa att du vidtar lämpliga åtgärder för att undvika spridning av covid-19.

Du som anordnar en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning i en lokal, på ett avgränsat område eller utrymme som anordnaren disponerar ska:

 • Utforma lokaler, områden och utrymmen som anordnaren disponerar på ett sådant sätt att trängsel undviks och att deltagare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.
 • Se till att in- och utpassage till lokaler, områden och utrymmen som anordnaren disponerar kan ske på ett sådant sätt att trängsel undviks.
 • Informera deltagare eller idrottsutövare om hur smittspridning kan undvikas.
 • Erbjuda deltagare eller idrottsutövare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion.
 • Säkerställa att personalen eller funktionärer får adekvat information om hygienåtgärder för att förhindra smitta.
 • Skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har vidtagit.
 • Följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna.
 • Hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Max antal deltagare

Den som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning ska begränsa antalet deltagare i lokaler och avgränsade områden eller utrymmen som anordnaren disponerar på ett sätt som är säkert från smittskyddssynpunkt.

Antalet deltagare som samtidigt besöker en allmän sammankomst eller offentlig tillställning får högst uppgå till:

 • 50 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas inomhus utan anvisad sittplats. En allmän sammankomst som hålls för religionsutövning med anledning av dödsfall får dock ha minst 20 deltagare oavsett lokalens storlek.
 • 300 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas inomhus och deltagarna anvisas en sittplats.
 • 600 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas utomhus utan anvisad sittplats.
 • 3 000 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas utomhus och deltagarna anvisas en sittplats.
 • 900 idrottsutövare får samtidigt befinna sig i start- och målområdet vid idrottstävlingar utomhus i form av motionslopp eller liknande. Detsamma gäller andra idrottstävlingar utomhus som allmänheten kan delta i som utövare och som huvudsakligen genomförs i eller på vatten, i skog och mark eller på väg.
 • 1 800 deltagare får delta vid demonstrationer utomhus.

Utöver ovanstående maxantal ska anordnaren vidta övriga smittskyddsåtgärder enligt den tillfälliga covid-19-lagen.

Observera att deltagarantalet kan begränsas ytterligare av lokalen eller områdets storlek då sällskap med anvisade sittplatser ska kunna hålla minst 1 meters avstånd i sidled, framåt och bakåt från andra sällskap. Om sammankomster eller tillställningen anordnas utan anvisade sittplatser ska deltagarna kunna hålla ett smittsäkert avstånd från varandra. Det kan i praktiken betyda att man inte kan vara det angivna maxantalet

Mer information hittar du på Folkhälsomyndighetens webbplats:

Maxantal deltagare vid olika sammankomster och lokaler, information på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Avstånd mellan sällskap med anvisad sittplats

Den som anordnar en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning ska se till att:

 • Sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled, framåt och bakåt från andra sällskap.
 • Antalet deltagare i ett och samma sällskap uppgår till högst åtta personer.

Antalet deltagare får inte vara fler än det som anges i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Om ett sällskap uppgår till fler än åtta deltagare ska den som anordnar sammankomsten eller tillställningen dela upp sällskapet med högst åtta deltagare i varje. Deltagarantalet kan begränsas ytterligare av lokalen eller områdets storlek då varje sällskap ska kunna hålla minst 1 meters avstånd i sidled, framåt och bakåt från andra sällskap. Det kan i praktiken betyda att man inte kan vara det angivna maxantalet.

Utan anvisad sittplats inomhus eller utomhus

Du som anordnar en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning utan anvisad sittplats ska begränsa antalet deltagare till max 50 personer inomhus och 600 personer utomhus.

Det finns inget krav på att beräkna maxantal för en specifik lokal eller yta, men verksamhetsutövaren har ett ansvar att utforma tillställningen så att deltagarna kan hålla ett ur smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra. Det kan i praktiken betyda att man inte kan vara det angivna maxantalet.

Sektioner

Om anordnaren delar upp den lokal, det område eller utrymme där den allmänna sammankomsten eller offentliga tillställningen hålls i sektioner, så att deltagare från olika sektioner inte kommer i kontakt med varandra under eller i direkt anslutning till sammankomsten eller tillställningen, gäller deltagarbegränsningarna för varje sektion. Detta innebär att det går att ha sektioner med antingen ståplatser eller sittplatser på exempelvis en arena. Det är inte tillåtet att blanda sittplatser och ståplatser inom en sektion, utan sittplatser och ståplatser ska delas upp i separata sektioner.

Den som anordnar en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning och delar upp lokalen, området eller utrymmet i sektioner ska till varje sektion ha in- och utgångar som är separerade från andra sektioner. Mellan sektionerna ska det finnas ett avstånd om minst 2 meter.

Om det finns hygienutrymmen, serveringsställen, handelsplatser eller liknande inrättningar ska även dessa vara separerade från andra sektioner eller på annat sätt avdelas så att besökare från olika sektioner inte kommer i kontakt med varandra.

Allmänna råd vid sektionering

 • För att undvika trängsel i exempelvis kollektivtrafiken till och från sammankomsten eller tillställningen samt vid in- och utpassage kan anordnaren exempelvis ha olika tider för in- och utsläpp för olika sektioner.
 • Sektioner kan skiljas åt med exempelvis staket och personal som säkerställer att deltagare från olika sektioner inte kommer i kontakt med varandra under eller i direkt anslutning till sammankomsten eller tillställningen.

Motionslopp och liknande tävlingsform

Du som anordnar en idrottstävling utomhus i form av ett motionslopp eller liknande ska:

 • Dela upp idrottsutövarna i mindre startgrupper med olika starttider.
 • Se till att start- och målområdet är tydligt avgränsat.
 • Säkerställa att enbart idrottsutövare och funktionärer befinner sig i start- och målområdet.
 • Antalet deltagare får inte vara fler än det som anges i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, alltså 900.

Detta gäller även andra idrottstävlingar utomhus i vilka allmänheten kan delta som utövare och som huvudsakligen genomförs i skog, på väg eller i eller på vatten.

Ett allmänt råd till dig som anordnar en idrottstävling i form av ett motionslopp eller liknande är att du bör uppmana idrottsutövarna, där så är möjligt, att hålla avstånd till varandra under tävlingen.

Mässor och marknader

Mässor, marknader och motsvarande evenemang som är offentliga tillställningar och kräver tillstånd av Polisen för att anordnas träffas av liknande regler enligt den tillfälliga covid-19-lagen som handelsplatser.

Du hittar mer om vad som gäller för mässor, marknader, loppisar och motsvarande evenemang på sidan om begränsningar för handelsplatser.

Loppmarknader

För loppmarknader och marknader gäller enligt den tillfälliga covid-19-lagen i stort sett samma begränsningar som för handelsplatser. På länken nedanför finner du allmänna råd och tips om hur du kan anordna en loppis på ett bra sätt under pandemin

Allmänna råd och tips till dig som vill anordna en loppmarknad

Allmänna råd för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Allmänna råd till dig som anordnar allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Trängsel kan undvikas genom att

 • åtgärder vidtas för att sprida ut deltagares ankomsttid
 • anordnaren av en sammankomst eller tillställning som pågår under flera dagar, exempelvis en mässa, kan informera deltagare om vilka dagar och tider det är mindre risk för trängsel
 • anvisa deltagare till olika och särskilt angivna in- eller utgångar
 • ta fram alternativa lösningar till fysiska köer
 • anvisa vilket avstånd som deltagare bör hålla till varandra i en lokal, på det avgränsade området eller utrymmet som anordnaren disponerar och vid köer, till exempel genom markeringar på golvet eller marken
 • anvisa i vilken riktning som deltagarna bör förflytta sig
 • sätta upp avgränsningar för olika sällskap att vistas i som till exempel staketfållor eller rep, och personal på plats vägleder deltagarna för att det ska vara en jämn genomströmning och förhindra folksamlingar i till exempel en foajé och liknande utrymmen.

Informationsmaterial till verksamhetsutövare

Checklista till verksamhetsutövare om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar Pdf, 54.7 kB.

Informationsblad till verksamhetsutövare som anordnar allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar Pdf, 219.7 kB.

Informationsblad på andra språk

Informationsblad om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på arabiska Pdf, 287.9 kB.

Informationsblad om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på dari Pdf, 282.7 kB.

Informationsblad om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på engelska Pdf, 312.8 kB.

Informationsblad om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på finska Pdf, 227.5 kB.

Informationsblad om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på franska Pdf, 216.2 kB.

Informationsblad om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på kurmanji Pdf, 296.5 kB.

Informationsblad om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på serbiska BKS Pdf, 278.3 kB.

Informationsblad om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på persiska (farsi) Pdf, 294.5 kB.

Informationsblad om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på thai Pdf, 102.2 kB.

Informationsblad om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på tigrinja Pdf, 167.9 kB.

Informationsblad om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på turkiska Pdf, 274.3 kB.

Informationsblad om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på tyska Pdf, 292.6 kB.

Översättningar på fler språk kommer.

Tillsynsvägledning för verksamhetsutövare

Hos Folkhälsomyndigheten hittar du en vägledning för dig som är verksamhetsutövare.

Tillsynsvägledning för verksamheter gällande covid-19-lagen på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Frågor och svar

Vi uppdaterar våra frågor och svar löpande.

När en allmän sammankomst eller offentlig tillställning anordnas på eller vid ett serveringsställe ska gäster och besökare sitta ner. Därmed är det inte möjligt att ha dans på ett serveringsställe.

Om en allmän sammankomst eller offentliga tillställning anordnas på ett serveringsställe är tillsynsansvaret delat, då kommunen utövar tillsyn över att regelverket om serveringsställen efterlevs och länsstyrelserna utövar tillsyn över allmänna sammankomster och offentliga tillställningar enligt den tillfälliga covid-19-lagen.

Läs mer om vad som gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på serveringsställen:

Vad gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på serveringsställen, information på folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

En danstillställning eller liknande kan arrangeras i en annan lokal eller på ett område som inte är ett serveringsställe om Polisen gett tillstånd, förutsatt att arrangören följer begränsningarna för maxantal och övriga smittskyddsåtgärder som anges i den tillfälliga covid-19-lagen.

Enligt folkhälsomyndigheten är minst en meter mellan sällskap ett rimligt avstånd för att undvika trängsel. Även när besökare rör sig i lokalen/området/utrymmet bör de kunna hålla detta avstånd från varandra.

Det är inte möjligt att mäta avstånd mellan stående sällskap eller sällskap i rörelse på samma sätt som för sittande, till exempel axel till axel, men utgångspunkten är att det inte ska vara trängsel och att deltagarna ska ha möjlighet att hålla ett smittsäkert avstånd till andra.

Läs mer om trängsel och avståndsbedömningar:

Vilket avstånd ska sällskap ha till varandra, information på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Enligt Folkhälsomyndighetens bedömning är minst en meter mellan sällskap ett rimligt avstånd för att undvika trängsel i en lokal, i ett utrymme eller på ett område. Verksamhetens ansvar innebär att besökare/deltagare ska ges förutsättningar att hålla minst en meters avstånd till andra sällskap, även när de står upp eller rör sig i lokalen/området/utrymmet.

Ett avstånd om en meter har två huvudsyften: dels att skydda människor från direkt exponering av smitta, dels att undvika trängsel i lokaler/utrymmen/områden.

När till exempel två personer i olika sällskap sitter bredvid varandra med ett mellanrum är minst en meters avstånd mellan personernas axlar rimligt. Avståndet till personen framför kan mätas från knä till nacke/rygg.

Se Folkhälsomyndighetens tabell som visar hur många som får delta vid olika sorters sammankomster och i olika lokaler:

Tabell som visar max antal deltagare vid olika sorters sammankomster och i olika lokaler på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Med anvisad sittplats menas att deltagarna vid ankomst anvisas en egen sittplats. Sittplatsen behöver inte utgöras av en fast stol utan det kan vara en fällstol, picknickfilt eller matta. Huvudsaken är att deltagarna/sällskapen håller minst 1 meters avstånd till varandra i alla riktningar och att de håller sig sittande vid sin anvisade sittplats under tillställningen. Det är arrangören som ansvarar för att sittplatserna och avstånden hålls.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats om vad som avses som en anvisad sittplats.

Vad menas med anvisad sittplats på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

I Folkhälsomyndighetens tillsynsvägledning för verksamheter beskriver de att trängsel är den enskilt största risken för smittspridning av covid-19. Alla reglers huvudsakliga syfte är därför att trängsel ska undvikas.

Anledningen till att maxtaken i begränsningsförordningen är högre om arrangemanget har anvisad sittplats jämfört med om arrangemanget inte har anvisad sittplats är att det bedöms som att arrangörerna har större möjligheter att se till att det inte uppstår trängsel om deltagarna sitter ner. Deltagarna måste givetvis kunna ta sig till och från sina sittplatser samt ha möjlighet att exempelvis besöka toaletten eller inhandla dryck eller förtäring om det finns möjlighet till det på arrangemanget. Vid sådan rörelse åligger det arrangören att se till att risk för trängsel undviks.

Bortsett från den typen av rörelse bör det anses falla inom syftet och definitionen av bestämmelsen att deltagarna under arrangemanget ska sitta på sina anvisade platser för att falla inom maxtaket för ”anvisad sittplats”. Annars är arrangemanget att se som ett ”utan anvisad sittplats” och de maxtak som gäller då. Det ankommer även på arrangören att se till att deltagarna inte flyttar på sina anvisade sittplatser eller mellan olika anvisade sittplatser. Oaktat bestämmelserna om maxtak för antal deltagare har arrangören alltid att förhålla sig även till 3 kap. 2 § begränsningsförordningen.”

Tillsynsvägledning för verksamheter på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Personerna/sällskapen som deltar i en allmän sammankomst eller offentlig tillställning med anvisade sittplatser ska kunna hålla minst 1 meter mellan varandra när de sitter ned, det gäller även om de sitter rygg mot rygg. Det är alltså avståndet mellan personerna, inte sittplatserna, som avses. Det innebär att sittplatser ska placeras på ett sådant vis att deltagarna kan hålla 1 meter mellan varandra när de sitter ner.

Anordnaren behöver därför vid sin beräkning ta hänsyn till viss rörelsemån och personers fysiska förutsättningar, att enbart räkna stol till stol innebär i många fall att hänsyn inte tas till besökarnas fysiska förutsättningar. Däremot kan avståndet mellan exempelvis fasta sittplatser vara sådant att det i det enskilda fallet räcker att stänga av varannan rad eller liknande för att sällskapen ska kunna hålla erforderligt avstånd till varandra.

Den som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning ska skriftligt dokumentera övriga smittskyddsåtgärder och i det ingår att beskriva hur avståndsberäkningen har gjorts. Länsstyrelsen ska i sin tillsyn göra en helhetsbedömning i varje enskilt fall.

Mer om avståndsbedömningar kan du läsa om på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Hur mäter man avstånd mellan sällskap med anvisad sittplats på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Den som anordnar en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning får dela upp den lokal, det område eller utrymme där sammankomsten eller offentliga tillställningen hålls i sektioner. Sektionerna ska vara avskilda på ett sådant sätt att deltagarna i en sektion inte blandas med deltagarna från en annan sektion. Flöden av deltagare mellan sektioner får inte förekomma.

Om att dela upp en lokal i sektioner på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Den som anordnar en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning och delar upp lokalen, området eller utrymmet i sektioner ska till varje sektion ha in- och utgångar som är separerade från andra sektioner.

Det innebär att det måste vara separata in- och utgångar för samtliga sektioner både vad gäller huvudentré och in till själva sektionen, dvs. personer på sektion 1 respektive sektion 2 kan inte ”dela” någon in-/utgång. Däremot kan en sektion använda samma ”dörr” till både in- och utgång.

Om in- och utgångar på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Mellan sektionerna ska det finnas ett avstånd om minst 2 meter. Om man exempelvis har separerat sektionerna med staket så innebär det att avståndet ska vara 2 meter mellan staketen och att det är ett tomrum däremellan.

Om avstånd mellan sektioner på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Sektioner kan skiljas åt med exempelvis staket och personal som säkerställer att deltagare från olika sektioner inte kommer i kontakt med varandra under eller i direkt anslutning till sammankomsten eller tillställningen.

Om att skilja sektioner åt på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Nej, det går inte att kombinera deltagarbegränsningarna för med eller utan anvisad sittplats inom en sektion eller en allmän sammankomst eller offentlig tillställning som inte har sektioner.

Det innebär att man endast kan ha exempelvis 600 deltagare utomhus utan anvisad sittplats eller 3000 deltagare utomhus med anvisad sittplats inom en och samma sektion. Däremot kan man använda sig av olika deltagarantal för olika sektioner exempelvis en sektion med 600 deltagare utan anvisad sittplats utomhus och en sektion med 3000 deltagare med anvisad sittplats utomhus.

Vid evenemang där deltagarna kan vara både inomhus och utomhus under samma tillställning och där utrymmena inte är uppdelade i sektioner gäller det lägre deltagarantalet. Detta är på grund av att man inte kan kombinera olika deltagartak inom en sektion. Är man osäker på detta kan man vända sig till länsstyrelsen för rådgivning.

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar kan ofta vara riskfyllda från smittskyddssynpunkt, främst eftersom de kan innebära att för varandra okända personer samlas och tillbringar en längre tid tillsammans i varandras fysiska närhet. I Folkhälsomyndighetens tillsynsvägledning för verksamheter finns mer information om varför det inte är tillåtet att kombinera sittande och stående publik, samt vad du, som arrangör, bör tänka på från smittskyddssynpunkt när du planerar ditt evenemang.

Tillsynsvägledning för verksamheter på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Du som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning är enligt den tillfälliga covid-19-lagen skyldig att förhindra smittspridning genom att bedriva verksamheten på ett sådant sätt att trängsel undviks och att människor kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra. Den 1 juli infördes ytterligare höjda deltagartak för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, men det är viktigt att notera att det finns flera åtgärder du som arrangör av en allmän sammankomst eller offentlig tillställning ska vidta utöver att säkerställa maxantalet deltagare. Läs mer om vilka krav som ställs på dig som arrangör längre upp på sidan under rubriken ”Åtgärder för att förhindra smittspridning”.

Evenemang som en konsert eller festival kan ofta vara riskfyllda från smittskyddssynpunkt, främst eftersom de kan innebära att för varandra okända personer samlas och tillbringar en längre tid tillsammans i varandras fysiska närhet. Folkhälsomyndigheten har tagit fram en vägledning kring vad du som arrangör bör tänka på från smittskyddssynpunkt när du planerar ditt evenemang.

Tillsynsvägledning för verksamheter på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Demonstrationer och manifestationer är allmänna sammankomster som kräver tillstånd av Polisen. Om en demonstration anordnas utomhus är max tillåtet deltagarantal 1800 deltagare.

Mer information om vad som gäller för demonstrationer och hur man går tillväga för att ansöka om tillstånd finns på Polisens webbplats:

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på Polisens webbplats Länk till annan webbplats.

Loppmarknader, marknader och motsvarande evenemang ses oftast som offentliga tillställningar och kräver därmed tillstånd av Polisen för att anordnas. För loppmarknader och marknader gäller enligt den tillfälliga covid-19-lagen i stort sett samma begränsningar som för handelsplatser.

En byloppis kan ses som en offentlig tillställning men mer fasta loppisar av butikskaraktär betraktas i huvudregel som en handelsplats.

Fasta butiker så som second hand-butiker och antik- och kuriosabodar ses som handelsplatser. Det gäller även säsongsöppna butiker.

En stadigvarande auktion ses i huvudregel som en handelsplats medan en tillfällig gårdsauktion kan ses som en offentlig tillställning.

Kontakta Polisen vid frågor om tillståndsansökan.

En mässa är en offentlig tillställning där flera näringsidkaren visar upp och demonstrerar produkter till skillnad från en marknad där huvudsyftet är att bedriva handel och försäljning av varor. Marknader och mässor omfattas i huvudsak av begränsningarna för handelsplatser enligt covid-19-lagen.

Motionslopp, exempelvis cykellopp och löpartävlingar, ses i normalfallet som en offentlig tillställning och är oftast antingen tillstånds- eller anmälningspliktig hos Polisen. För idrottstävlingar utomhus i form av motionslopp eller liknande får antalet idrottsutövare som samtidigt befinner sig i start- och målområdet sammanlagt uppgå till högst 900. Tävlingsområdets storlek har ingen betydelse för deltagarantalet.

Antalet idrottsutövare kan vara högre för idrottstävlingen i sin helhet, exempelvis om 10 idrottsutövare går i mål och sedan lämnar tävlingsområdet kan 10 nya idrottsutövare gå in i startområdet, så länge inte fler än 900 idrottsutövare befinner sig samtidigt på start- och målområdet.

Eftersom förutsättningarna för de olika motionsloppen kan vara väldigt olika går det inte att ange en fast siffra. Storlek på startområde, hur täta starttiderna är, var loppet äger rum och hur många funktionärer som befinner sig i startområdet är exempel på faktorer som kan påverka vad som är en lämplig storlek på startgrupperna. Den som anordnar ett motionslopp ska skriftligt dokumentera vilka övriga smittskyddsåtgärder som har vidtagits och i det ingår att dokumentera de överväganden som gjorts beträffande storlek på startgrupperna.

Läs mer om vad mindre startgrupper för motionslopp innebär på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Vad är en "mindre startgrupp" på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

För idrottstävlingar utomhus i vilka allmänheten kan delta som utövare och som huvudsakligen genomförs i skog, på väg eller i eller på vatten gäller samma regler som för motionslopp. Mer information finns under rubriken ” Motionslopp och liknande tävlingsform” på denna sida. Övriga motorsporttävlingar och uppvisningar på väg går som utgångspunkt under ordinarie regler för offentliga tillställningar enligt begränsningsförordningen.

Frågor om tillstånd för offentliga tillställningar hänvisas till Polisen.

Observera att motortävlingar på väg eller i terräng kräver tillstånd av Länsstyrelsen. Mer information om vad som gäller för tävling eller uppvisning på väg och hur du ansöker om tillstånd hittar du på sidan ”Tävling och uppvisning på väg”.

Organiserade bilträffar där avsikten är att visa upp sin bil eller titta på andras bilar, delta i eller titta på olika bedömningstävlingar eller det finns försäljningsstånd där reservdelar eller tidstypiska kläder säljs, bedöms som offentliga tillställningar. Dessa bilträffar liknas vid en mässa.

Frågor om tillstånd för offentliga tillställningar hänvisas till Polisen.

Ett årsmöte ses normalt inte som en offentlig tillställning, allmän sammankomst eller privat sammankomst och omfattas därför inte av den tillfälliga covid-19-lagen. Eventuella kringarrangemang som exempelvis gemensam middag efter årsmötet kan däremot omfattas av reglerna för privata sammankomster.

Som alltid gäller Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Bland annat ansvaret att hålla avstånd och vidta smittskyddsåtgärder när du umgås med andra personer än de som du normalt träffar. Det gör du till exempel genom att träffas utomhus i mindre grupper och att undvika att vara nära varandra längre tider i små utrymmen.

Läs mer om vilka nationella allmänna råd och rekommendationer som gäller på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndigheten skriver i tillsynsvägledningen för verksamhetsutövare:

”Det framgår av förarbetena till covid-19-lagen (prop. 2020/21:79 s. 31 och 33) att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt även andra begrepp som är tydligt kopplade till ordningslagen ska ges samma innebörd i covid-19-regelverken som i ordningslagen. Detta för att skapa tydlighet och förutsägbarhet och då allmänna sammankomster och offentliga tillställningar fortfarande i många fall behöver tillstånd från polisen och i vissa fall länsstyrelserna. Notera att deltagarbegränsningen för motionslopp och liknande idrottstävlingar enbart avser idrottsutövarna och inte publik. Motionslopp och liknande idrottstävlingar regleras särskilt i begränsningsförordningen och omfattas inte av de ordinarie deltagarbegränsningarna. Istället gäller att idrottsutövare som samtidigt befinner sig i start- och målområdet sammanlagt får uppgå till högst 900 personer.”

Om vem som betraktas som deltagare på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Om vem som betraktas som deltagare på Polisens webbplats Länk till annan webbplats.

En religiös sammankomst dit allmänheten har tillträde är en allmän sammankomst.

Även om deltagarna i den religiösa sammankomsten delas upp i olika rum i samma byggnad för att exempelvis ta del av en gudstjänst via livestreaming ses det som samma allmänna sammankomst. Om sammankomsten sker inomhus får 300 personer delta om de har en anvisad sittplats annars får max 50 personer delta.

I frågor och svar på Polisens webbsida om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar finns ett generellt exempel om vem som anses vara en deltagare i sammankomst för religionsutövning:

"Religiösa ledare (såsom präster, imamer och rabbiner), kör, musiker, funktionärer med flera med en tydlig uppgift för den allmänna sammankomstens genomförande räknas inte som deltagare. Övriga som samlats för att ta del av religionsutövningen anses vara deltagare."

Läs mer om vem som räknas som deltagare vid olika typer av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på Polisens webbplats:

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på Polisens webbplats Länk till annan webbplats.

En begravningsceremoni ses i regel som en allmän sammankomst för religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall.

Om den religiösa begravningen sker inomhus får

 • 300 personer delta om de har en anvisad sittplats, förutsatt att lokalen är tillräckligt stor för att hålla ett ur smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra. Observera att en allmän sammankomst som hålls för religionsutövning med anledning av dödsfall alltid får ha minst 20 deltagare oavsett lokalens storlek.
 • 50 personer om de inte har en anvisad sittplats. Observera att en allmän sammankomst som hålls för religionsutövning med anledning av dödsfall alltid får ha minst 20 deltagare oavsett lokalens storlek.

Om den religiösa begravningen sker utomhus får

 • 3 000 personer delta om de har en anvisad sittplats, förutsatt att ytan är tillräckligt stor för att hålla ett ur smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.
 • 600 personer delta om de inte har en anvisad sittplats.

Det är den religiösa sammankomsten med anledning av dödsfall som räknas som en allmän sammankomst. När den religiösa andakten eller ceremonin är avslutad avslutas också den allmänna sammankomsten. När detta inträffar i kan variera mellan olika trossamfund, vissa fall avslutas den i den religiösa lokalen och i andra fall fortsätter den exempelvis under en gravsättning i direkt anslutning till ceremonin inne i lokalen, och blir därför en bedömning från fall till fall.

Minnesstund efter begravningsceremonin, oavsett om det är en religiös eller borgerlig ceremoni, betraktas som en privat sammankomst enligt den tillfälliga covid-19-lagen. Om minnesstunden hålls i en hyrd lokal får därför maximalt 50 personer delta.

En borgerlig begravning är inte en allmän sammankomst och omfattas inte av deltagarbegränsningen av den anledningen.

En borgerlig begravning är inte en allmän sammankomst och omfattas därför inte av deltagarbegränsningen.

Minnesstund efter begravningsceremonin betraktas som en privat sammankomst. Om minnesstunden eller liknande sammankomst hålls i en hyrd lokal får därför maximalt 50 personer delta.

En religiös vigsel kan i regel ses som en allmän sammankomst för religionsutövning. Om vigseln ses som en allmän sammankomst och sker inomhus får 300 personer delta om de har en anvisad sittplats annars får max 50 personer delta. Om vigseln sker utomhus får 3 000 personer delta om de har en anvisad sittplats annars får max 600 personer delta.

Observera att för bröllopsmiddag eller fest i samband med vigseln kan reglerna för privata sammankomster enligt den tillfälliga covid-19-lagen gälla. Om sammankomsten hålls i en hyrd lokal får därför maximalt 50 personer delta.

En borgerlig vigsel är inte en allmän sammankomst och omfattas därför inte av deltagarbegränsningen.

Bröllopsfest eller liknande betraktas som en privat sammankoms enligt den tillfälliga covid-19-lagen. Om sammankomsten hålls i en hyrd lokal får därför maximalt 50 personer delta.

Kurs- och konferensverksamhet på hotell och konferensanläggningar omfattas i huvudsak inte av den tillfälliga covid-19-lagen. Skulle någon kurs eller föreläsning eller annat arrangemang bedömas vara allmän sammankomst kan det dock omfattas av begränsningarna enligt covid-19-lagen.

Om hotellet eller konferensanläggningen hyr ut eller lånar ut lokaler och ytor till en privat sammankomst omfattas det av den tillfälliga covid-19-lagen vilket innebär att det inte får vara fler än 50 deltagare. Detta gäller inte om verksamheten omfattas av Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Information till restauranger och andra serveringsställen med anledning av covid‑19 på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Enligt ordningslagen räknas bland annat följande som allmän sammankomst:

 • demonstrationer
 • sammankomster som hålls för religionsutövning
  teaterföreställningar, bioföreställningar
 • konserter och andra sammankomster vid vilka mötesfriheten utövas

För att en sammankomst ska anses som allmän krävs att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den.

Enligt ordningslagen räknas bland annat följande som offentlig tillställning:

 • tävlingar och uppvisningar i sport och idrott
 • danstillställningar
 • tivolinöjen
 • marknader och mässor
 • andra tillställningar som inte är att anse som allmänna sammankomster

För att en tillställning ska anses som offentlig krävs med vissa undantag att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde.

Utifrån de scenarier som Folkhälsomyndigheten tagit fram och regeringens planer kommer anpassningen av smittskyddsåtgärder att genomföras stegvis.

Det gäller både åtgärderna för privatpersoner och åtgärderna för verksamheter.

Regeringens plan för avveckling av restriktioner Länk till annan webbplats.

Anpassning av åtgärder mot spridning av covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Många regler kvarstår men vissa lättnader infördes den 1 och 15 juli enligt regeringens plan för avveckling av restriktioner och Folkhälsomyndighetens plan för anpassning av åtgärder mot spridning av covid-19.

Sammanfattning av reglerna som infördes 1 juli på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Sammanfattning av reglerna som infördes 15 juli på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Fler frågor och svar

Hos Polisen hittar du fler frågor och svar om vad som gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Det här gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på Polisens webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Tillsyn av pandemilagen

Telefontid vardagar klockan 9–15, lunchstängt 12–13

Jens Eriksson

Tillsynssamordnare covid-19-lagen