Provtagning av personer inom samhällsviktig verksamhet

Nu pågår provtagning av covid-19 för att utesluta smitta hos personer som arbetar inom samhällsviktig verksamhet. Länsstyrelsen i Örebro län stödjer Region Örebro län med att identifiera och prioritera vilka samhällsviktiga verksamheter som är aktuella för provtagningen. Region Örebro län genomför provtagningen.

Att provta personer med symptom som skulle kunna vara covid-19 för att utesluta sjukdom är viktigt för att nyckelpersoner som arbetar inom samhällsviktig verksamhet snabbt ska kunna återgå till arbetet. Genom testningen kan samhällsviktiga funktioner upprätthållas.

Länsstyrelsen i Örebro län har identifierat organisationer i Örebro län som har samhällviktig verksamhet.

Nationell samordning av uppdraget

I början av juni fick länsstyrelserna i uppdrag av regeringen att i samråd med Folkhälsomyndigheten och på regionernas initiativ bistå regionerna att utöka kapaciteten för att utföra storskalig provtagning av covid-19 (aktiv infektion och antikroppstester). Länsstyrelsen Stockholm har samordnat uppdraget och har nu redovisat en lägesbild över hur den storskaliga testningen fortgår.

Lägesbild över regionernas storskaliga provtagning av covid-19 har lämnats till regeringenlänk till annan webbplats

Stöd för att bedöma om organisationen bedriver samhällsviktig verksamhet

MSB har tagit fram ett stöd till arbets- och uppdragsgivare där det framgår vilka verksamheter som räknas som samhällsviktiga. Materialet ska vara ett stöd för att bedöma om den egna verksamheten är samhällsviktig och vilken personal som är nödvändig för att upprätthålla verksamheten.

Samhällsviktig verksamhet vid nationell testning av covid-19 på MSB:s webbplatslänk till annan webbplats

Frågor och svar

Samhällsviktig verksamhet kan kortfattat beskrivas som verksamheter som kan orsaka samhällsstörningar vid störningar i eller bortfall av verksamheten. Det kan även vara verksamheter som behövs för att hantera en pågående samhällsstörning. All verksamhet och arbetsuppgifter inom en organisation eller ett företag är sällan samhällsviktigt.

För att bedöma vilken verksamhet i din organisation som är samhällsviktig kan arbetsgivaren eller uppdragsgivaren utgå ifrån MSB:s Stöd i att identifiera samhällsviktig verksamhet vid coronapandemin och den lista på samhällsviktiga verksamheter som finns i stödet.

I korthet går det till så att du först kartlägger och analyserar all potentiellt samhällsviktig verksamhet i organisationen, för att sedan bedöma om de verksamheter du analyserat uppfyller villkoren för att vara samhällsviktigt under coronapandemin utifrån listan i stödet. Till sist ska du identifiera vilken personal som behövs för att bedriva den samhällsviktiga verksamheten.

Stöd i att identifiera samhällsviktig verksamhet under coronapandeminlänk till annan webbplats

 

Även om en verksamhet bedöms som samhällsviktig så är det inte säkert att alla funktioner och roller inom verksamheten är samhällsviktiga. Arbetsgivaren i en organisation behöver därför göra en bedömning om vilka personer som är nödvändiga för organisationens samhällsuppdrag. Det är dessa personer som kan vara aktuella för provtagning.

Du får mer information från oss om Länsstyrelsen i Örebro län gör bedömningen att din organisation har samhällsviktig verksamhet som är aktuell för provtagningen.

Provtagningen genomförs av Region Örebro län och mer information om hur det går till finns på deras webbplats.

Provtagning för covid-19 av personal i samhällsviktig verksamhet (Region Örebro län)länk till annan webbplats

Länsstyrelsen i Örebro län utgår från MSB:s lista över samhällsviktig verksamhet under coronapandemin för att se vilka organisationer i länet som har personal som kan vara aktuell för provtagningen.

Uppdraget om utökad testning i Sverige

Testning av personer som arbetar inom samhällsviktig verksamhet är en del av regeringens uppdrag att utöka kapaciteten för provtagning av covid-19 i Sverige. Folkhälsomyndigheten har tagit fram en nationell strategi för den utökade provtagningen och laboratorieanalysen av covid-19.

Länsstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som i samråd med Sveriges kommuner och regioner skapat förutsättningarna för en bred provtagning av personer som arbetar inom samhällsviktig verksamhet.

Nationell strategi för utökad testning för covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Kontakt