Lokala allmänna råd och publiktak på 8 personer

Smittspridningen av covid-19 är fortsatt hög i Örebro län. För att bromsa smittspridningen förlängs nu de lokala allmänna råden. I länet gäller också ett publiktak på åtta personer för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

De allmänna råden innebär bland annat att du som bor eller besöker Örebro län uppmanas att avstå från besök i inomhusmiljöer som exempelvis köpcentrum, att avstå från idrottsträningar och om möjligt bara ha fysisk kontakt med personer i samma hushåll.

Länsstyrelsen i Örebro län har också fattat beslut om ett publiktak på åtta personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i Örebro län. Begravningar är undantagna och 20 personer tillåts vid begravningar. Beslutet gäller tills vidare.

Lokala allmänna råd i Örebro län

De lokala allmänna råden innebär att du som bor eller besöker Örebro län bör:

 • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
 • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och ungdomar födda 2005 eller senare.
 • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge.

Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.

Frågor och svar om de lokala allmänna råden (1177 Örebro län)länk till annan webbplats

Folkhälsomyndighetens beslut om förlängning av lokala allmänna råd i Örebro län den 24 november 2020länk till annan webbplats

Lokala allmänna råd för att bromsa covid-19 (1177 Örebro län)länk till annan webbplats

Verksamheter, som exempelvis butiker, köpcentrum, idrottsanläggningar och arbetsplatser, omfattas också av beslutet om lokala allmänna råd.

Observera att skolor i nuläget inte omfattas. Skolor kan dock välja att göra justeringar för att minska smittspridningen, till exempel att elever börjar olika tider för att minska trängsel i kollektivtrafiken.

Verksamheter i Örebro län bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Detta kan exempelvis innebära att

 • verksamheten minimerar antalet besökare vid samma tidpunkt
 • öppettiderna anpassas
 • verksamheten erbjuder digitala alternativ.

Att en verksamhet anpassar öppettiderna kan både innebära att de förskjuts eller utökas, så att smittspridning minimeras. Verksamheter kan också ha system som visar när det är störst risk för smittspridning eller när man bör undvika att besöka en verksamhet. Det kan också innebära att informera hur många som får samlas i lokalen samtidigt. Verksamheter kan även försöka styra sina besökare till tider när det är mindre trängsel eller erbjuda digitala alternativ. Man bör även informera om att det är olämpligt att hela familjer eller andra sällskap besöker verksamheten tillsammans om det inte är nödvändigt. Man kan även erbjuda aktiviteter utomhus för medföljande barn.

Arbetsgivare i Örebro län bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Sådana åtgärder kan vara att

 • uppmana personalen att arbeta hemifrån
 • erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån
 • tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp.

Arbetsplatserna viktigaste åtgärd är att främja arbete hemifrån eller att möjliggöra flexibel arbetstid så att personalen kan undvika att resa med kollektivtrafiken under rusningstid, under den tid som de lokala allmänna råden gäller.

Ändringsförfattning HSLF-FS 2020:50 av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. (Folkhälsomyndighetens webbplats)länk till annan webbplats

Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan. Men nu behöver vi tillfälligt anpassa idrotten till de lokala råd som införts av Folkhälsomyndigheten. Genom att genomföra kraftiga insatser nu kan vi på sikt återgå till normal idrottsverksamhet.

Alla verksamheter behöver tydligt kommunicera vad som gäller. Så att allmänheten kan följa de lokala råden och inte deltar i idrottsträningar eller går på gym och badhus. Under denna tid ska vi undvika fysisk kontakt med andra än de vi bor med. Flertalet idrottsutövningar går inte att genomföra utan att ha fysisk kontakt med andra än de man bor med, till exempel lagsporter, gruppträningar och racketsporter med flera andra sporter.

Information till idrotten (Region Örebro län)länk till annan webbplats

Beslutet om lokala allmänna råd gäller till och med den 13 december 2020 och kan komma att förlängas.

Publiktak på 8 personer personer i Örebro län

Länsstyrelsen i Örebro län har beslutat att publikgränsen på max åtta personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i länet. Beslutet träder i kraft den 24 november och gäller tills vidare. Länsstyrelsens tidigare beslut om publiktak på 50 personer gäller alltså inte längre.

Länsstyrelsen i Örebro läns beslut den 23 november om föreskrift om förbud mot vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningarPDF

18 FS 2020:5 Om förbud mot vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för att motverka spridningen av covid-19PDF

Frågor och svar om publiktaket på 8 personer

Ja, beslutet gäller alla kommuner i länet.

Dessa begrepp definieras i 2 kap. 1–3 § ordningslagen.

Som allmänna sammankomster räknas:

 • sammankomster som utgör demonstrationer eller som annars hålls för överläggning, opinionsyttring eller upplysning i allmän eller enskild angelägenhet
 • föreläsningar och föredrag som hålls för undervisning eller för att meddela allmän eller medborgerlig bildning
 • sammankomster som hålls för religionsutövning
 • teaterföreställningar, biografföreställningar, konserter och andra sammankomster för att framföra konstnärligt verk
 • andra sammankomster vid vilka mötesfriheten utövas.

För att en sammankomst ska anses som allmän krävs att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den eller att sammankomsten med hänsyn till de villkor som gäller för tillträde till den bör anses jämställd med en sådan sammankomst.

Som offentliga tillställningar räknas:

 • tävlingar och uppvisningar i sport, idrott och flygning
 • danstillställningar
 • tivolinöjen och festtåg
 • marknader och mässor
 • andra tillställningar som inte är att anse som allmänna sammankomster eller cirkusföreställningar.

För att en tillställning ska anses som offentlig krävs att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den.

Skolor, kollektivtrafik, privata evenemang och besök i affärer omfattas inte.

Beslutet gäller från och med den 24 november och tills vidare.

Om en konsert eller föreställning hålls på ett serveringsställe så får det max vara åtta personer i lokalen. Det så kallade "trubadurundantaget" är borttaget från och med den 24 november.

Nej, även utomhus. Ordningslagen gör ingen skillnad på sammankomster/tillställningar som hålls inomhus respektive utomhus.

Det är olika lagstiftningar. Det Länsstyrelsen i Örebro län har möjlighet att påverka enligt ordningslagen är allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, inte hur många gäster en restaurang har. Dock gäller publiktaket på åtta personer vid konserter och föreställningar på serveringsställen.

Politiska sammanträden omfattas inte av beslutet, det räknas inte som en allmän sammankomst utan en enskild sammankomst.

Däremot ska alla verksamheter, inklusive kommuner och regioner, förhålla sig till Folkhälsomyndighens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att minska smittspridningen och undvika att samlas inomhus.

Ja, det gäller för samtliga religiösa sammankomster. Det enda undantaget är religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall.

Polismyndigheten kontrollerar efterlevnaden av ordningslagen och föreskrifter beslutade med stöd av ordningslagen.

Regional guidelines and restrictions in Örebro county

From 3 November until 13 December 2020, everyone in Örebro County is urged to follow the regional guidelines and restrictions. The stricter advice may be extended.

Necessary close contact is allowed, for example during healthcare visits and medical examinations. However, anyone with possible Covid-19 symptoms should avoid any close contact with other people.

Regional guidelines and restrictions, Örebro county (1177)länk till annan webbplats

About covid-19 in other languages (1177)länk till annan webbplats

Special restrictions

The 8-person limit at public gatherings and events will remain until further notice.

Få notis via e-post när sidan uppdateras

Hantera prenumeration

Kontakt