Länsstyrelsens arbete med covid-19

Länsstyrelsens roll är att säkerställa samverkan och samordning i länet. Vi följer händelseutvecklingen och samverkar med andra myndigheter på nationell och regional nivå.

Länsstyrelsen har, nu som alltid, ett geografiskt områdesansvar när det inträffar kriser eller samhällsstörningar. Det innebär att vi:

 • ansvarar för det regionala krisledningsarbetet
 • säkerställer att samhällsviktig verksamhet upprätthålls och hjälper andra aktörer i detta arbete
 • rapporterar till regeringen om situationen och behoven i Örebro län. Andra länsstyrelser gör motsvarande arbete i sina respektive län.

Gemensam inriktning för länet

Reviderad 27 maj 2020

Samhällets säkerhet ska var vägledande i aktörernas arbete både i den akuta hanteringen av coronavirusets konsekvenser men även långsiktigt.

Aktörerna har en helhetssyn och planerar för långsiktiga effekter på samhället samt inom respektive aktörs ansvarsområde.

Inriktning för arbetet

 1. Samordnat arbeta för att Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska vara kända och följas.
 2. Samordnat arbeta för att smittspridningen i Örebro län inte ska överstiga vårdens kapacitet.
 3. Samordnat bidra till en långsiktig planering för att säkerställa upprätthållandet av samhällsviktiga funktioner.
 4. Utifrån våra förutsättningar arbetar länets aktörer aktivt för att stödja de lokala näringarna.
 5. Länets aktörer arbetar tillsammans med civilsamhällets organisationer för ökad robusthet i samhället.
 6. Länets aktörer arbetar med att stärka de förebyggande insatserna mot social oro.
 7. Länets aktörer planerar för att möta utmaningarna med psykisk ohälsa.
 8. Samordna behov och tillgång till skyddsutrustning med stöd av bl.a. kartläggning av företag och samverkan kring upphandling och lagerhållning för Örebro län.
 9. Länets aktörer säkerställer en beredskap för parallella händelser.
 10. Länets aktörer samverkar aktivt för att sprida öppen och korrekt information.

Samlad lägesbild för länet

Varje vecka genomför vi  regionala samverkansmöten med länets aktörer, Region Örebro län, länets tolv kommuner, polisen, räddningstjänst med flera. Centrala myndigheter deltar vid behov. Utifrån dessa samverkansmöten skapar Länsstyrelsen aktuella lägesbilder över situationen i Örebro län.

Lägesbilden tillsammans med ytterligare analyser ligger sedan till grund för beslut som fattas både av oss själva, av andra aktörer som exempelvis kommunerna och av regeringen. Länsstyrelsen har också nära kontakt med nationella myndigheter som Folkhälsomyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) med flera.

Ge stöd till regionen i att utöka provtagningskapaciteten

Länsstyrelserna har fått i uppdrag av Regeringen att bistå regionerna i att utöka kapaciteten för storskalig provtagning för covid-19. Provtagningarna ska omfatta både test för aktiv infektion samt antikroppstester. Uppdraget ska ske i samråd med Folkhälsomyndigheten och på regionernas initiativ.

Bland annat innebär uppdraget för Länsstyrelsen att vi tillsammans med regionen tar fram planer för hur personal inom både samhällsviktiga och övriga verksamheter ska kunna provtas.

Storskalig satsning på utökad testkapacitet för covid-19 (nyhet 8 juni 2020)

Provtagning av personer inom samhällsviktig verksamhet

Aktuella uppdrag

Regelbundet redovisa lägesbilder till regeringen

Länsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att regelbundet redovisa länets arbete med anledning av spridningen av covid-19. Det innebär att vi varje vecka redovisar länets samlade lägesbild som gemensamt rapporteras till regeringen från länsstyrelserna. I lägesbilden redovisar vi bland annat:

 • länets utveckling av covid-19
 • behovet av samverkan
 • planerade och genomförda åtgärder
 • hur kommunernas och Region Örebro läns verksamheter påverkas.

Plan för insatser vid eventuella nya utbrott av covid-19

Regeringen har gett länsstyrelserna i uppdrag att ta fram en plan för insatser som kan bli aktuella om det uppstår nya utbrott av covid-19 i höst. Uppdraget ska vara klart och redovisat för regeringen senast den 1 september. Länsstyrelsen i Hallands län samordnar uppdraget.

Antalet personer som blir allvarligt sjuka i covid-19 har minskat den senaste tiden men enligt Folkhälsomyndigheten finns det en risk för att nya lokala och regionala utbrott blossar upp i Sverige. Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och länsstyrelserna får därför i uppdrag av regeringen att ta fram en plan inför eventuella nya utbrott av covid-19.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram tre scenarier för eventuella nya utbrott av covid-19. Med hjälp av dessa scenarier och våra erfarenheter hittills av coronaviruset i länet, planerar vi nu för att minimera effekterna vid eventuellt kommande utbrott. I en sådan plan är det viktigt att se till hela samhället. Lokala och regionala erfarenheter kan ibland skilja sig åt mellan länsstyrelserna. Därför är det viktigt att i ett första skede samla in, analysera och dra slutsatser utifrån erfarenheterna i vårt län.

Läs mer om uppdraget på regeringens webbsidalänk till annan webbplats

Scenario 0

Oförändrad smittspridning, där dagens låga nivå av smittspridning består fram till september 2021.

Scenario 1

Jämn spridning med en utdragen och jämt ökande spridning som pågår länge i alla regioner.

Scenario 2

Ojämn smittspridning som varierar mellan regioner. Smittspridningen ökar snabbt under hösten 2020 för att sedan snabbt minska så snart människor blir medvetna om utbrottet och följer rekommendationer, sedan en ny topp med snabb minskning.

Tre smittspridningsscenarier på Folkhälsomyndighetens webbsidalänk till annan webbplats

Samordna arbetet om lägesbilder rörande social problematik

Regeringen har gett länsstyrelserna i uppdrag att ta in lägesbilder från kommunerna gällande social problematik och utsatthet. Uppdraget ska samordnas av Länsstyrelsen i Hallands län.

Länsstyrelsen ska samordna arbetet om lägesbilder rörande social problematik

Uppföljning av efterlevnaden av rekommendationer i sommar

Regeringen har gett länsstyrelserna i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor och sommaraktiviteter efterlevs. Enligt regeringsuppdraget är syftet att regeringen löpande ska få nationella lägesbilder från länsstyrelserna för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

Uppdraget samordnas av Länsstyrelsen Skåne. I genomförandet av uppdraget samverkar länsstyrelserna med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer i länen.

Uppföljning av efterlevnaden av rekommendationer i sommar (regeringen)länk till annan webbplats

Stöd till kommunerna för att förebygga smittspridning i restauranger, kaféer och barer

För att säkerställa att restauranger, barer och kaféer i länet följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter har Länsstyrelsen fått i uppdrag av SKR att stödja kommunerna i att förebygga smittspridning. Länsstyrelsens roll är att samordna uppföljning av det arbete som miljö- och hälsoskyddsförvaltningarna bedriver. I dialog med miljöchefer och smittskyddsläkaren har Länsstyrelsen tagit fram en rutin för hur arbetet ska gå till.

Den 1 juli 2020 träder en tillfällig lag i kraft, tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Lagen gäller till den 31 december 2020. Länsstyrelserna bistår kommunerna med vägledning.

Smittskydd på serveringsställen – fakta, råd och vägledning

Handlägga stöd för sänkta hyror i utsatta branscher

Regeringen har beslutat om en tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher. Länsstyrelsen har i uppdrag att handlägga stödet som söks av hyresvärden i efterhand.

Stöd för sänkta hyror i utsatta branscher

Samordna länets tillgång till skyddsutrustning

Med anledning av bristen på skyddsutrustning och sjukvårdsmaterial i landet arbetar nu Socialstyrelsen och länsstyrelserna tillsammans för att kartlägga behovet och säkerställa tillgången.

Länsstyrelsen har uppdraget att bistå Socialstyrelsen i arbetet att samordna kommunernas lägesbilder och behov av skyddsutrustning och sjukvårdsmaterial i länet. Samordningen innebär att Länsstyrelsen ska samla in underlag, bedöma läget och skapa en plattform för behovsstyrd fördelning av skyddsutrustning mellan kommunerna i länet.

Länsstyrelsen arbetar med att:

 • Se över kommunernas behov
 • Överblicka erbjudanden från företag
 • Inventera tillgångar i länet
 • Samordna med regionen, kommunerna och Socialstyrelsen
 • Bedömning och mäkling av behov.

Så ska tillgången till skyddsutrustning mot covid-19 samordnas i länet

Samverkan för att tillsammans bli starkare

Genom att samordna aktörerna och stödja varandra är vi helt enkelt starkare och kan uträtta mer än annars. Detta gäller inte minst på kommunikationsområdet. Kriser skapar ett stort behov av information och det är viktigt att vi som myndigheter har en god förmåga att möta detta behov – både gentemot enskilda medborgare men kanske framförallt i arbetet med att hjälpa kommunerna i det informationsarbetet.

Samverkan sker på flera nivåer mellan aktörer i länet för att hantera situationen.

På chefsnivå i länet beslutas den strategiska inriktningen för det gemensamma arbetet, i en så kallad inriktnings- och samordningsfunktion (ISF). I funktionen ingår kommunchefer och regiondirektör och leds av länsrådet för Länsstyrelsen i Örebro län.

Vi har minst två samverkansmöten i veckan med länets aktörer med anledning av covid-19. Vi har också särskilda avstämningar inom länets kriskommunikationsnätverk flera gånger i veckan.

Landets 21 länsstyrelser arbetar tillsammans i hanteringen av covid-19 och har ett gemensamt kansli som bland annat:

 • Samlar in och sammanställa lägesbilder från alla län.
 • Rapporterar lägesbilder till Regeringskansliet och centrala myndigheter.
 • Har löpande avstämningar för att hantera uppkomna behov.
 • Samverkar löpande med andra myndigheter, såsom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Folkhälsomyndigheten.

Vi har regelbundna avstämningar med aktörer centrala myndigheter, så som MSB, Folkhälsomyndigheten med flera. Vid dessa möten har vi möjlighet att framföra behov i länet till nationell nivå.

Kontakt