Coronamolekyl, person med tankebubbla innehållande §?

Efterlevnad av rekommendationer för sommaraktiviteter

Länsstyrelserna har fått i uppdrag av regeringen att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor och sommaraktiviteter efterlevs. Syftet med uppdraget är att regeringen löpande ska få regionala uppdateringar av efterlevnaden för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

För att följa upp hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd efterlevs kommer länsstyrelserna att använda sig av befintliga strukturer för samordning och rapportering på lokal, regional och nationell nivå.

Om det i rapporteringarna från verksamheterna visar sig att rekommendationerna inte efterlevs, kan länsstyrelsen i dialog med regioner, kommuner och smittskyddsläkare lyfta behov av att vidta åtgärder till regeringen.

Uppdrag att följa efterlevnaden av rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor och sommaraktiviteter på regeringen.selänk till annan webbplats

Veckovisa uppföljningar

Varje länsstyrelse gör veckovisa uppföljningar av efterlevnaden av rekommendationer, riktlinjer och råd och ställer samman en regional lägesbild. Länsstyrelsernas gemensamma samordningskansli för hantering av Coronavirus gör därefter en nationell lägesbild som rapporteras till Regeringskansliet (socialdepartementet).

Regional uppföljning

Länsstyrelsen gör en lägesbild varje vecka över situationen i länet med anledning av pandemin. Sedan några veckor rapporterar länsstyrelserna också hur myndigheternas rekommendationer efterlevs.

Nedan finns sammanfattningar av lägesbilder och efterlevnad av rekommendationer.

Vecka 33: Lugnare sjukläge – men länet rustar för att hantera nya utbrott i höst (12 augusti 2020)

Vecka 32: Landshövdingen om att allt fler upplever informationströtthet: ”Fortsätt tjata på dem som inte håller avstånden” (5 augusti 2020)

Vecka 31: God efterlevnad i länet men rapporter om vissa brister (29 juli 2020)

Så följs efterlevnad av rekommendationer upp

Alla verksamheter i Sverige ska utifrån rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19. Detta gäller verksamheter som statliga myndigheter, företag, kommuner, kommunala verksamheter, regioner, föreningar och religiösa samfund.

För att göra en uppföljning av att rekommendationerna följs ställer länsstyrelsen frågor till aktörer i länet om hur efterlevnaden ser ut inom ett flertal områden och verksamheter. Exempel på aktörer som svarar på frågor är länets kommuner, polis, räddningstjänst och ansvariga för campingplatser, badplatser, besöksmål och gallerior.

Frågorna som ställs till aktörerna omfattar ett antal av de områden där Folkhälsomyndigheten har utfärdat särskilda riktlinjer, exempelvis

  • Allmänhetens efterlevnad att hålla avstånd
  • Efterlevnad hos område/verksamhet att sätta upp information

Rekommendationer, riktlinjer och råd

På krisinformation.se hittar du samlad information om vad som gäller vid bland annat badplatser, resor, hotell, vandrarhem, campingar, friluftsliv, restaurang- och kafébesök.

Sommar covid-19 (Krisinformation)länk till annan webbplats

Frågor och svar om att följa rekommendationerna

Här är frågor och svar om vad du kan göra för att följa rådande rekommendationer, riktlinjer och råd under sommaren.

Nej, uppdraget handlar inte om att bedriva tillsyn av efterlevnaden. Om du upplever att riktlinjerna inte följs, kontakta i första hand den aktör som ansvarar för verksamheten eller området. Länsstyrelsernas lägesbild summerar efterlevnaden i hela länet under en vecka, inom ett flertal områden.

Om det i rapporteringarna visar sig att rekommendationerna inte efterlevs, kan länsstyrelsen i dialog med regioner, kommuner och smittskyddsläkare lyfta behov av att vidta åtgärder till regeringen. Länsstyrelsen har inte möjlighet att vidta åtgärder på plats, mer än att sprida information om aktuella rekommendationer, riktlinjer och råd i samverkan med regioner, kommuner och andra aktörer.

Planera ditt besök innan du ger dig iväg och välj gärna att besöka en plats som inte brukar vara så välbesökt.

Du som behöver resa kollektivt bör i första hand välja alternativ där det går att boka en sittplats. Resor med färdmedel där det inte går att boka plats bör om möjligt undvikas. Resenärer bör hålla avstånd och i övrigt följa anvisningarna i kollektivtrafiken och i andra kollektiva färdmedel.

Välj en annan strand eller ett annat område att vara på. Bestäm dig redan innan du ger dig ut för att besöka en plats som inte brukar vara så välbesökt.

Välj ett annat ställe eller en annan tid att när det är färre kunder/gäster. Eller kontakta ägaren eller en ansvarig.

Om du som privatperson besöker ett serveringställe med många gäster, välj ett annat ställe eller en annan tid när det är färre gäster.

Om du upplever att riktlinjerna inte följs, kontakta i första hand den aktör som ansvarar för verksamheten eller området. Du kan också kontakta den kommun där serveringsstället finns.

Den 1 juli 2020 trädde en tillfällig lag i kraft. Den innebär att kommunerna ansvarar för tillsynen av restauranger, barer och kaféer. De får även befogenhet att meddela förelägganden och att tillfälligt stänga ett serveringsställe. Lagen gäller till den 31 december 2020.

Lag (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen på Riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

Kontaktperson

Kontaktperson för uppdraget på Länsstyrelsen i Örebro län är stabschefen som under kommande veckor är följande person:

  • v. 31 Tiina Johansson
  • v. 32 Per-Olof Mörn
  • v. 33 Christina Schöön
  • v. 34 Katja Sällström
  • v. 35 Per-Olof Mörn

Kontakt