Covid-19

Länsstyrelsen i Örebro län arbetar tillsammans med kommunerna, Region Örebro län och andra organisationer för att hantera spridningen av covid-19. Här samlar vi vår information med anledning av covid-19.

Skol- och jobbstart

Krisinformation har en sida som sammanfattar vilka förbud, råd och rekommendationer som gäller just nu med anledning av pandemin.

Coronapandemin: Detta gäller just nu Länk till annan webbplats.

Affischer för inom- och utomhusmiljöer

Affischerna har budskapet "Att hålla avstånd är att visa omtanke" på språken svenska, engelska, arabiska och somaliska. Affischerna är fria att ladda ner och använda.

Höstaffischer om att hålla avstånd A4 Pdf, 90.5 kB.

Höstaffischer om att hålla avstånd A5 Pdf, 117.5 kB.

Sommaraffischer om att hålla avstånd A4 Pdf, 147.7 kB.

Sommaraffischer om att hålla avstånd A3 Pdf, 159 kB.

Aktuella information

Aktuella nyheter med anledning av covid-19 hittar du på sidan Nyheter och press.

Nyheter och press

Coronapandemin och dess konsekvenser har präglat landshövdingens arbete de senaste månaderna. I nyhetsbreven från Maria Larsson får du veta mer om landshövdingens arbete i länet.

Landshövdingens veckobrev

Ta del av statistik som rör covid-19 i Örebro län och Region Örebro läns aktuella lägesbild.

Statistik och lägesbild (Region Örebro län) Länk till annan webbplats.

 Läs om vilka som för tillfället kan vaccinera sig och hur det går till på 1177.

Vaccination mot covid-19 Region Örebro län (1177 Vårdguiden) Länk till annan webbplats. 

Begränsningar och åtgärder för verksamheter

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs.

Läs mer om vilka begränsningar som gäller för olika typer av verksamheter och sammankomster:

Begränsningar för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Begränsningar för fritids- och kulturverksamhet

Begränsningar för handelsplatser

Begränsningar för kollektivtrafik och inrikes flygtrafik

Begränsningar för privata sammankomster

Stöd för företag

Driver du en ett handelsbolag eller en enskild firma vars omsättning har minskat i större omfattning till följd av coronapandemin? Då kan du ansöka om ekonomiskt stöd.

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

Omsättningsstöd till handelsbolag

Stöd till hyresvärdar som vill ge rabatt på hyran

Du som hyresvärd kan ansöka om stöd för att ge rabatt på hyran till de företag som drabbats ekonomiskt av pandemin.

Stöd för sänkta hyror i utsatta branscher

Nationella allmänna råd

Var och en av oss behöver ta ansvar för att minska smittspridningen. Sedan december 2020 gäller skärpta nationella allmänna råd i Sverige. De innebär bland annat att du ska:

 • umgås i en mindre krets
 • träffa personer i riskgrupper på ett säkert sätt
 • res på ett säkert sätt ur smittskyddssynpunkt och begränsa ditt kollektiva resande
 • undvik trängsel i handeln och handla om möjligt ensam.

Läs de nationella allmänna råden i sin helhet:

Information på andra språk

Här finns länkar till myndigheters information på andra språk om smittspridning och hur du skyddar dig själv och andra mot covid-19.

Folkhälsomyndigheten

Information på 24 språk om hur man skyddar sig själv och andra från smittspridning. Här finns även information på minoritetsspråken.

Skydda dig och andra från smittspridning på olika språk (Folkhälsomyndigheten) Länk till annan webbplats.

Krisinformation.se

Krisinformation.se har samlat länkar till myndigheternas information på 25 olika språk om covid-19 och hur man skyddar sig från smittspridning.

Andra språk/other languages (Krisinformation.se) Länk till annan webbplats.

Myndigheten för stöd till trossamfund

Myndigheten för stöd till trossamfund har inspelade filmer där ledare för olika trossamfund berättar om viruset på nio olika språk.

Trossamfundsledare talar om covid-19 (Myndigheten för stöd till trossamfund) Länk till annan webbplats.

Myndigheten för delaktighet har en samlat tillgänglig information. Här finns information på lättläst svenska och teckenspråk. Det finns även olika typer av teckenkartor och samtalskartor.

Tillgänglig information om covid-19 och corona (Myndigheten för delaktighet) Länk till annan webbplats.

1177 (Region Örebro län)

1177 har samlat länkar till information på 26 olika språk. Samt information på lättläst svenska. Det finns även filmer på somaliska, arabiska och persiska.

Covid-19 – other languages (1177, Region Örebro län) Länk till annan webbplats.

Region Stockholms telefonlinje med information på andra språk

Ring för att få svar på allmänna frågor om coronaviruset på sitt eget språk.

Telefonlinje om corona för personer med migrationsbakgrund Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens roll och uppdrag

Länsstyrelsens grundläggande roll i hanteringen av pandemin är att säkerställa samverkan och samordning i länet. Vi följer händelseutvecklingen och samverkar med andra myndigheter på nationell och regional nivå. Vi ansvarar för

 • det regionala krisledningsarbetet
 • att säkerställa att samhällsviktig verksamhet upprätthålls
 • att rapportera till regeringen om situationen och behoven i Örebro län.

Samverkan sker på flera nivåer mellan aktörer i länet för att hantera situationen.

Inriktnings- och samordningsfunktion

På chefsnivå i länet beslutas den strategiska inriktningen för det gemensamma arbetet, i en så kallad inriktnings- och samordningsfunktion (ISF). I funktionen ingår kommunchefer och regiondirektör och leds av länsrådet för Länsstyrelsen i Örebro län.

Samverkansmöten och lägesbilder

Vi har samverkansmöten i veckan med länets aktörer med anledning av covid-19. Region Örebro län, länets tolv kommuner, polisen, räddningstjänst med flera deltar. Utifrån dessa samverkansmöten skapar Länsstyrelsen aktuella lägesbilder över situationen i Örebro län.

Lägesbilden tillsammans med ytterligare analyser ligger sedan till grund för beslut som fattas både av oss själva, av andra aktörer som exempelvis kommunerna och av regeringen. Länsstyrelsen har också nära kontakt med nationella myndigheter som Folkhälsomyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) med flera.

Landets 21 länsstyrelser arbetar tillsammans i hanteringen av covid-19 och har ett gemensamt kansli som bland annat:

 • Samlar in och sammanställa lägesbilder från alla län.
 • Rapporterar lägesbilder till Regeringskansliet och centrala myndigheter.
 • Har löpande avstämningar för att hantera uppkomna behov.
 • Samverkar löpande med andra myndigheter, såsom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Folkhälsomyndigheten.

Vi har regelbundna avstämningar med aktörer centrala myndigheter, så som MSB, Folkhälsomyndigheten med flera. Vid dessa möten har vi möjlighet att framföra behov i länet till nationell nivå.

Uppdrag från regeringen

Här listar vi de uppdrag som länsstyrelsen fått under pandemin av regeringen.

Aktuella uppdrag

Länsstyrelsen har fått i uppdrag att redovisa och vidareutveckla formerna för regional och lokal samverkan inför eventuella smittutbrott av covid-19. Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 augusti 2021.

Uppdrag att redovisa och vidareutveckla formerna för regional och lokal samverkan inför eventuella smittutbrott av covid-19 (Regeringskansliet) Länk till annan webbplats.

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs genom tillsyn. Länsstyrelserna har också i uppdrag att redovisa hur tillsynen genomförs till regeringen.

Den 18 mars fick länsstyrelserna också i uppdrag att utveckla redovisningen av hur tillsyn enligt covid-19-lagen genomförs

Länsstyrelsen i Dalarnas län har ett samordningsansvar.

Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen

Uppdrag att utveckla redovisningen av hur tillsyn enligt covid-19- lagen genomförs Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen har fått i uppdrag att bistå regionen vid genomförandet av vaccinationen mot covid-19. Syftet med uppdraget är att stötta regionen och skapa förutsättningar för genomförandet.

Uppdraget ska ske i samråd med Folkhälsomyndigheten. Länsstyrelsen i Stockholms län samordnar uppdraget.

Uppdrag att bistå regionerna i att genomföra vaccination mot covid-19 (Regeringskansliet) Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndigheten, länsstyrelserna och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har fått i uppdrag att samordna, stärka och utveckla kommunikationsinsatserna riktade till allmänheten med anledning av coronapandemin.

Uppdraget samordnas av MSB.

Uppdrag att samordna, stärka och utveckla kommunikationsinsatserna riktade till allmänheten med anledning av coronapandemin på regerngskansliets webbplats Länk till annan webbplats.

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att ta fram förslag på insatser som kan bli aktuella på kort och på lång sikt för landets länsstyrelser vid olika smittspridningscenarier av det virus som orsakar sjukdomen covid-19.

Uppdrag att ta fram förslag på insatser vid olika smittspridningsscenarier av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 - regeringskansliet Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att regelbundet redovisa länets arbete med anledning av spridningen av covid-19. Det innebär att vi varje vecka redovisar länets samlade lägesbild som gemensamt rapporteras till regeringen från länsstyrelserna. I lägesbilden redovisar vi bland annat:

 • länets utveckling av covid-19
 • behovet av samverkan
 • planerade och genomförda åtgärder
 • hur kommunernas och Region Örebro läns verksamheter påverkas.

Enskilda näringsidkare och handelsbolag som har fått ett större omsättningstapp till följd av coronapandemin kan ansöka om ekonomiskt stöd. Länsstyrelsen handlägger stödet men du gör din ansökan hos Boverket.

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

Omsättningsstöd till handelsbolag

Länsstyrelsen handlägger stödet för sänkta hyror i utsatta branscher.

Stöd för sänkta hyror i utsatta branscher

Länsstyrelserna har haft i uppdrag av Regeringen att bistå regionerna i att utöka kapaciteten för storskalig provtagning för covid-19. Uppdraget skedde i samråd med Folkhälsomyndigheten och på regionernas initiativ.

Bland annat innebar uppdraget för Länsstyrelsen att vi tillsammans med regionen tog fram planer för hur personal inom både samhällsviktiga och övriga verksamheter skulle kunna provtas.

Storskalig satsning på utökad testkapacitet för covid-19

Med anledning av bristen på skyddsutrustning och sjukvårdsmaterial i landet har Socialstyrelsen med stöd av länsstyrelserna haft i uppdrag att kartlägga behovet och säkerställa tillgången.

Länsstyrelsens roll var att bistå Socialstyrelsen i arbetet att samordna kommunernas lägesbilder och behov av skyddsutrustning och sjukvårdsmaterial i länet för att bidra till en behovsstyrd fördelning av skyddsutrustning mellan kommunerna i länet.

Länsstyrelsen uppdrag bestod av att

 • se över kommunernas behov
 • se över erbjudanden från företag
 • inventera tillgångar i länet
 • samordna med regionen, kommunerna och Socialstyrelsen
 • göra bedömningar och mäkla behov.

Så ska tillgången till skyddsutrustning mot covid-19 samordnas i länet

För att säkerställa att restauranger, barer och kaféer i länet följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter har Länsstyrelsen fått i uppdrag av SKR att stödja kommunerna i att förebygga smittspridning. Länsstyrelsens roll är att samordna uppföljning av det arbete som miljö- och hälsoskyddsförvaltningarna bedriver. I dialog med miljöchefer och smittskyddsläkaren har Länsstyrelsen tagit fram en rutin för hur arbetet ska gå till.

Från och med den 1 juli gäller en tillfällig lag, tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Lagen gäller till den 31 december 2020. Länsstyrelserna bistår kommunerna med vägledning.

Smittskydd på serveringsställen – fakta, råd och vägledning

Länsstyrelserna har fått i uppdrag av regeringen att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd som utfärdats för att minska smittspridningen av covid-19 efterlevs. Syftet med uppdraget är att regeringen löpande ska få regionala uppdateringar av efterlevnaden för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

Uppdraget om efterlevnad samordnas av Länsstyrelsen Skåne. I genomförandet av uppdraget samverkar länsstyrelserna med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer i länen.

Uppföljning av efterlevnaden av rekommendationer i sommar (Regeringskansliet) Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen har fått i uppdrag att stötta Folkhälsomyndigheten avseende hantering av begränsningar vid besök på äldreboenden. Stödet kan exempelvis vara att sammanställa inkomna hemställan och kalla kommuner och regioner till samverkan kontinuerligt.

Tillfälliga lokala besöksförbud på äldreboenden Länk till annan webbplats.

Avslutade uppdrag

Länsstyrelserna fick som ett tilläggsuppdrag till efterlevnadsuppdraget att sprida information och goda exempel på åtgärder.

Uppdraget samordnades av Länsstyrelsen Skåne.

Informera om vikten att följa rekommendationer (Regeringskansliet) Länk till annan webbplats.

Länsstyrelserna har haft i uppdrag att ta fram plan för insatser som kan bli aktuella om det uppstår nya utbrott av covid-19 i höst. Planens syfte är att minimera effekterna vid eventuellt kommande utbrott. Uppdraget redovisades den 1 september utifrån tre olika scenarier. Länsstyrelsen i Hallands län samordnade uppdraget och varje länsstyrelse bidrog med slutsatser och erfarenheter från det egna länet.

Läs mer om uppdraget på regeringens webbsida Länk till annan webbplats.

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att ta in lägesbilder från kommunerna gällande social problematik och utsatthet. Uppdraget samordnas av Länsstyrelsen i Hallands län.

Länsstyrelsen ska samordna arbetet om lägesbilder rörande social problematik

Nationella beslut från regeringen

Alla beslut som regeringen fattar hittar du på Regeringskansliets webbplats:

Regeringens beslut och initiativ med anledning av nya coronaviruset (Regeringskansliet) Länk till annan webbplats.

Ansvariga myndigheters information

Vid större händelser finns det risk att ryktesspridning uppstår. Tänk källkritiskt och vänd dig till ansvariga myndigheter för bekräftad och säkerställd information. Här har vi samlat länkar till ansvariga myndigheter.

Folkhälsomyndigheten

På Folkhälsomyndigheten.se hittar du information om coronaviruset, information om smittspridning, råd, aktuell statistik med mera.

Covid-19 (Folkhälsomyndigheten) Länk till annan webbplats.

Region Örebro län

Regionalt är det Region Örebro län som ansvarar för smittskydd och vårdhygien. På Region Örebro läns webbplats hittar du information till allmänheten med anledning av det nya coronaviruset.

Information till allmänheten om covid-19 (Region Örebro län) Länk till annan webbplats.

Krisinformation.se

På Krisinformation.se hittar du samlad information om covid-19 från ansvariga myndigheter.

Myndigheterna om covid-19 (Krisinformation.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt