Illustration, berg och svanar

Tranor, gäss och sångsvan

Om dina grödor skadas av fåglar bör du snarast sätta ut någon form av skrämselutrustning. Gäller det jaktbara gäss bör du bedriva skyddsjakt.

Skyddsjakt på grågås och kanadagås är tillåten året runt för att förebygga skada vid fält med oskördad gröda eller om fåglarna orsakar sanitär olägenhet.

Vid omfattande problem kan Länsstyrelsen hjälpa till med förebyggande insatser i särskilt utsatta områden. Vi har bland annat skrämselutrustning till utlåning. Kontakta i första hand Länsstyrelsens fågelkonsult Pär Nilsson på telefon 010-224 86 37.

Ansök om ersättning för skador på gröda

Om du vill ansöka om ersättning för skador kontaktar du Länsstyrelsens besiktningsman så snart du upptäckt skadorna. Örebro läns besiktningsmän för gröda är:

Besiktningsmannen ska besiktiga grödan snarast möjligt. Vid besiktningen skriver besiktningsmannen ett protokoll och gör en värdering på hur stort det totala skördebortfallet beräknas bli. Besiktningen och värderingen ligger sedan till grund för din ansökan om ersättning.

Handlingsplan för arbetet

Länsstyrelsen har tillsammans med Viltförvaltningsdelegationen fastställt en handlingsplan för skyddsjakt och användning av statliga medel avseende skador av stora betande fåglar i jordbruket. Planen togs fram år 2016 och utgår från en kartläggning av de förhållanden som gällde då.

Handlingsplan för skyddsjakt och användning av viltskademedlen avseende skador av stora betande fåglar i jordbruket (pdf)PDF

Tran- och gåsarbetsgruppen i Kvismaren

Tran- och gåsarbetsgruppen är en lokal arbetsgrupp för viltskador orsakade av tranor, gäss och sångsvan. Gruppen arbetar som en rådgivande instans för de förebyggande insatserna i främst Kvismare-området, och består av ledamöter och representanter från:

  • lantbruket
  • LRF
  • Viltskadecenter
  • ornitologiska föreningar
  • jägare
  • Länsstyrelsens personal.

Gruppen sammanträder 2-3 gånger per år för att diskutera problematiken kring tranor och gäss. Gruppen planerar aktuella åtgärder och fungerar som ett forum för diskussioner och förslag till åtgärder för att minska skadorna.

Kontakt