Illustration, fiskedrag

Fiske

Länsstyrelsen arbetar för livskraftiga fiskbestånd, en långsiktig och hållbar fiskerinäring samt ett rikt och varierat sport- och fritidsfiske.

Länsstyrelsens arbetsuppgifter med koppling till fritidsfiske är omfattande. Bland annat att:

  • administrera länets kalkningsverksamhet,
  • stimulera fiskevård genom att utarbeta planer för fiskevård och biologiskt återställningsarbete i kalkade vatten,
  • ge statsbidrag till angelägna fiskevårdsåtgärder.

Länsstyrelsen beslutar också om bildande av fiskevårdsområden, tillstånd till utplantering av fisk och förordnande av fisketillsynsmän.

Fiskebestämmelserna styr

Det finns en mängd bestämmelser kring både fritids- och yrkesfiske, och de rör bland annat var du får fiska, när du får fiska och hur du får fiska. Om du fiskar i sötvatten finns informationen på det fiskekort du köper för att få fiska.

Fiskevatten och regler för fritidsfiske i Örebro län

Det finns många sjöar och vattendrag att fiska i i Örebro län. De största sjöarna att fiska i är Hjälmaren och Vättern. Information om fiskesvattnens regler, var det behövs fiskekort och vilka som förvaltar vattnen hittar du här:

Fiskevatten i Örebro län

Svenska fiskeregler

På Svenska fiskereglers webbplats kan du ta del av vilka fiskeregler som gäller för fritidsfiske i svenska havsområden och landets fem största insjöar (Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön).

Fiskeregler för fritidsfiske i svenska hav och sjöar (svenskafiskeregler.selänk till annan webbplats

Definition av fritidsfiske

Fritidsfiske är den samlande benämningen för sportfiske och husbehovsfiske, det vill säga allt fiske som sker på fritiden. Husbehovsfiske bedrivs oftast med stöd av enskild fiskerätt eller på allmänt vatten i Hjälmaren och Vättern. Husbehovsfiskaren använder till skillnad från sportfiskaren så kallade mängdfångande redskap, oftast nät och ryssjor. Sportfiske är fiske med spö lina och krok, främst för nöje och rekreation.

Sportfiske i länet

Sportfiskaren har genom det fria handredskapsfisket tillgång till hela Hjälmaren och Vättern. I större delen av länets enskilda vatten säljs också fiskekort. De vanligast fångade arterna är gädda och abborre även om variationen i utbudet av arter och fiskevatten är stort. I vissa kortfiskeområden görs utsättningar av fångstfärdig fisk, oftast regnbåge och öring. Merparten av den utsatta fisken kommer från någon av länets sättfiskodlingar.

Fritidsfisket gynnas av fiskevård

I Sverige finns mycket goda förutsättningar för många olika typer av fritidsfiske, allt från fiske i kringliggande hav och längs kuster till sjöar och vattendrag från söder till norr. Arter som öring, lax, torsk, makrill, röding, harr, abborre, gös och gädda är viktiga arter för detta fiske.

Länsstyrelsen har ansvar för den regionala utvecklingen av fritidsfisket och arbetar för goda fiskemöjligheter genom att bilda fiskevårdsområden som säljer fiskekort för sjöar och vattendrag. Genom fiskevård ökar möjligheterna till goda fångster, och Länsstyrelsen utser fisketillsynsmän som informerar om fiskeföreskrifterna och ser till att de följs.

För att återskapa eller bevara livskraftiga fiskbestånd stödjer Länsstyrelsen ett stort antal fiskevårdsprojekt. Vi fördelar statliga fiskevårdsbidrag, fiskeavgiftsbidrag samt stödpengar från EU som ska användas till fiskevårdande åtgärder.

Vi prövar ansökningar om tillstånd för att få plantera ut fisk och kräftor. Vi vill förhindra spridning av fisksjukdomar och se till att icke önskvärda arter och stammar av fisk kommer till länets vatten.

Länsstyrelsen samordnar och genomför provfisken för att följa fiskbeståndens utveckling. Dessutom använder vi de möjligheter som finns i lagstiftningen för att skydda fiskens livsmiljö.

Kontakt